| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych2)

Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz art. 30 pkt 1–3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe:

1) wymagania weterynaryjne, w tym wymagania zdrowotne, przy przywozie koniowatych;

2) wymagania, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia koniowatych, o których mowa w pkt 1;

3) wymagania weterynaryjne przy przemieszczaniu koniowatych;

4) wymagania, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia koniowatych, o których mowa w pkt 3, sposób ich wystawiania oraz wzór tych świadectw;

5) warunki i sposób sporządzania informacji o stanie zdrowia zarejestrowanych koniowatych oraz wzór tego dokumentu.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) koniowate przeznaczone do uboju – koniowate przeznaczone bezpośrednio do rzeźni lub miejsca gromadzenia zwierząt, z którego mogą być skierowane wyłącznie do rzeźni;

2) koniowate przeznaczone do hodowli lub chowu – koniowate, inne niż zarejestrowane koniowate i koniowate przeznaczone do uboju;

3) państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo trzecie wolne od afrykańskiego pomoru koni – państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo trzecie, w którym przez 2 lata nie stwierdzono klinicznych, serologicznych – w przypadku koniowatych niezaszczepionych, epidemiologicznych dowodów występowania afrykańskiego pomoru koni oraz przez ostatnie 12 miesięcy nie przeprowadzano szczepieńprzeciwko tej chorobie;

4) tymczasowy przywóz – wprowadzanie zwierzęcia koniowatego na terytorium Unii Europejskiej na okres krótszy niż 90 dni, określony w przepisach Unii Europejskiej3).

§ 3.
1. Koniowate mogą być przywożone, jeżeli pochodzą z państw trzecich wolnych od:

1) afrykańskiego pomoru koni;

2) wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia koni – w okresie 2 lat poprzedzających wysyłkę;

3) zarazy stadniczej i nosacizny – w okresie 6 miesięcy poprzedzających wysyłkę.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć części terytorium państwa trzeciego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej4), określającymi ponadto dodatkowe wymagania zabezpieczające przed przeniesieniem chorób zakaźnych na terytorium Unii Europejskiej.

§ 4.
Koniowate mogą być przywożone, jeżeli oprócz wymagań określonych w § 3 spełniają wymagania zdrowotne określone dla danego państwa trzeciego w przepisach Unii Europejskiej4).
§ 5.
Koniowate mogą być przywożone, jeżeli:

1) przed dniem załadunku pozostawały nieprzerwanie na terytorium państwa trzeciego lub jego części przez czas określony w przepisach Unii Europejskiej4);

2) pochodzą z gospodarstwa znajdującego się pod nadzorem weterynaryjnym.

§ 6.
Przywożone koniowate zaopatruje się w świadectwo zdrowia, które oprócz wymagań określonych w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej „ustawą", powinno:

1) być wystawione w dniu załadunku zwierząt do wysyłki do państwa miejsca przeznaczenia zwierząt, a w przypadku zarejestrowanych koniowatych – w ostatnim dniu roboczym przed załadunkiem;

2) składać się z jednego arkusza papieru;

3) być wystawione dla jednego odbiorcy albo dla partii zwierząt – w przypadku koniowatych przeznaczonych do uboju.

§ 7.
Wzór świadectwa zdrowia dla przywozu koniowatych jest określony w przepisach Unii Europejskiej5).
§ 8.
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być przemieszczane koniowate z części terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej uznanych za zakażone afrykańskim pomorem koni, jeżeli:

1) są przemieszczane w terminach określonych w przepisach Unii Europejskiej6);

2) nie wykazują klinicznych objawów afrykańskiego pomoru koni w dniu przeglądu;

3) są przebadane i reagują ujemnie w teście ELISA przeprowadzonym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej6) – w przypadku koniowatych niezaszczepionych;

4) zostały poddane szczepieniu, nie później jednak niż w okresie ostatnich 2 miesięcy przed wysyłką, oraz zostały poddane testowi, o którym mowa w pkt 3;

5) przebywały w stacji kwarantanny przez okres co najmniej 40 dni poprzedzających wysyłkę;

6) zostały zabezpieczone przed przenoszącymi chorobę insektami podczas kwarantanny i przemieszczania ze stacji kwarantanny do miejsca wysyłki.

§ 9.
1. Część terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaje się za zakażone afrykańskim pomorem koni, jeżeli:

1) wyniki badań klinicznych, serologicznych (w przypadku nieszczepionych koniowatych) lub epidemiologicznych potwierdziły występowanie afrykańskiego pomoru koni w ostatnich 2 latach lub

2) szczepienie przeciwko afrykańskiemu pomorowi koni było przeprowadzane w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających wysyłkę.

2. Część terytorium uznana za zakażoną afrykańskim pomorem koni, obejmuje co najmniej:

1) obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 100 kilometrów wokół ogniska choroby;

2) obszar zagrożony, sięgający co najmniej 50 kilometrów poza obszar zapowietrzony, na którym

w okresie co najmniej 12 miesięcy nie przeprowadzano szczepień przeciwko chorobie.

3. Środki zwalczania dotyczące terytoriów i obszarów, o których mowa w ust. 1 i 2, są określone w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania afrykańskiego pomoru koni.

4. Wszystkie koniowate znajdujące się w obszarze zapowietrzonym są zarejestrowane i oznakowane zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania afrykańskiego pomoru koni.

§ 10.
1. Transport koniowatych z gospodarstwa pochodzenia zwierząt lub miejsca ich gromadzenia do miejsca ich przeznaczenia powinien odbywać się tak szybko, jak to możliwe, w środkach transportu lub w kontenerach oczyszczanych i odkażanych w odstępach czasu określonych przez wysyłające państwo członkowskie Unii Europejskiej.

2. Środki transportu dla koniowatych powinny być tak skonstruowane, aby podczas transportu koniowatych nie wypadały z nich odchody zwierząt.

3. Transport koniowatych odbywa się przy zapewnieniu warunków określonych w przepisach o ochronie zwierząt.

§ 11.
Koniowate przeznaczone do chowu lub hodowli oraz koniowate przeznaczone do uboju przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innych państw członkowskich Unii Europejskiej zaopatruje się w świadectwo zdrowia, które oprócz wymagań określonych w art. 27 ust. 6 ustawy:

1) wystawia się nie później niż ostatniego dnia roboczego poprzedzającego załadunek;

2) składa się z jednej kartki papieru.

§ 12.
Wzór świadectwa zdrowia koniowatych, o których mowa w § 11, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 13.
Zarejestrowane koniowate przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innych państw członkowskich Unii Europejskiej zaopatruje się w świadectwo zdrowia, które oprócz wymagań określonych w art. 27 ust. 7 ustawy:

1) wystawia się nie później niż ostatniego dnia roboczego poprzedzającego załadunek;

2) składa się z jednej kartki papieru.

§ 14.
Wzór informacji o stanie zdrowia zarejestrowanych koniowatych jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. D. Oleszczuk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. o warunkach zdrowotnych zwierząt regulujących przewóz i import zwierząt koniowatych z krajów trzecich (Dz. Urz. WE L 224, z 18.08.1990). Dane dotyczące ogłaszania aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczonego w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3) Przepisy wydane na podstawie art. 24 dyrektywy 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. o warunkach zdrowotnych zwierząt regulujących przewóz i import zwierząt koniowatych z krajów trzecich (Dz. Urz. WE L 224, z 18.08.1990).

4) Przepisy wydane na podstawie art. 15 dyrektywy 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. o warunkach zdrowotnych zwierząt regulujących przewóz i import zwierząt koniowatych z krajów trzecich (Dz. Urz. WE L 224, z 18.08.1990).

5) Przepisy wydane na podstawie art. 16 ust. 2 dyrektywy 90/426/EEC z dnia 26 czerwca 1990 r. o warunkach zdrowotnych zwierząt regulujących przewóz i import zwierząt koniowatych z krajów trzecich (Dz. Urz. WE L 224, z 18.08.1990 r.).

6) Przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 3 dyrektywy 90/426/EEC z dnia 26 czerwca 1990 r. o warunkach zdrowotnych zwierząt regulujących przewóz i import zwierząt koniowatych z krajów trzecich (Dz. Urz. WE L 224, z 18.08.1990 r.).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 28 kwietnia 2004 r. (poz. 1020)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [INFORMACJA O STANIE ZDROWIA ZAREJESTROWANYCH KONIOWATYCH]

Załącznik nr 2

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA ZAREJESTROWANYCH KONIOWATYCH1)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »