Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 sierpnia 2004 r.

w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór wojskowego dokumentu osobistego;

2) przeznaczenie wojskowego dokumentu osobistego;

3) sposób wydawania i ewidencjonowania oraz zwrotu wojskowego dokumentu osobistego;

4) zakres informacji dotyczących powszechnego obowiązku obrony i przebiegu czynnej służby wojskowej oraz danych osobowych wpisywanych w wojskowym dokumencie osobistym.

§ 2.
1. Wojskowym dokumentem osobistym jest książeczka wojskowa.

2. Wzór książeczki wojskowej określa załącznik do rozporządzenia.

3. Książeczka wojskowa jest przeznaczona do potwierdzenia stosunku jej posiadacza do powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności obowiązku czynnej służby wojskowej.

§ 3.
1. Książeczkę wojskową wydaje się w siedzibie powiatowej komisji poborowej lub w wojskowej komendzie uzupełnień albo w innym wyznaczonym przez wojskowego komendanta uzupełnień miejscu.

2. Ewidencję wydanych i zwróconych książeczek wojskowych prowadzi wojskowy komendant uzupełnień w formie wpisów do książki ewidencji przychodu i rozchodu druków ścisłego zarachowania lub w formie elektronicznej.

3. Posiadacz książeczki wojskowej na żądanie uprawnionych organów wojskowych dokonuje jej zwrotu osobiście lub, w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających osobisty zwrot książeczki wojskowej, za pośrednictwem pełnoletniego członka rodziny, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania w tej sprawie.

§ 4.
W książeczce wojskowej wpisuje się:

1) dane osobowe jej posiadacza:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) imię ojca,

c) datę i miejsce urodzenia,

d) numer PESEL,

e) adres zameldowania,

f) stopień wojskowy;

2) dane dotyczące organu wydającego książeczkę wojskową:

a) nazwę organu wydającego,

b) datę wydania,

c) pieczęć organu i podpis wydającego;

3) informacje dotyczące powszechnego obowiązku obrony i przebiegu czynnej służby wojskowej, w tym:

a) adnotacje o poborze, w tym o stawieniu się do poboru, kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przeznaczenie poborowego do określonego rodzaju powszechnego obowiązku obrony, odroczenia czynnej służby wojskowej,

b) rodzaj odbywanej czynnej służby wojskowej oraz datę rozpoczęcia i zakończenia tej służby lub zajęć wojskowych, służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej oraz służby zastępczej,

c) poświadczenie złożenia przysięgi wojskowej,

d) stosunek do służby wojskowej,

e) odbywanie ćwiczeń wojskowych w rezerwie,

f) rodzaj przeznaczenia żołnierza rezerwy na wypadek ogłoszenia mobilizacji i wybuchu wojny oraz serię i numer dokumentu, którym nadano temu żołnierzowi przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno-mobilizacyjny,

g) przynależność ewidencyjną do wojskowej komendy uzupełnień,

h) adnotacje służbowe, w tym:

– aktualne miejsce pełnienia czynnej służby wojskowej, numer jednostki wojskowej, datę rozpoczęcia i zakończenia służby w tej jednostce,

– numer wydanej broni służbowej, datę jej wydania oraz zwrotu,

– symbol specjalności wojskowej,

– kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej, o ile została zmieniona w stosunku do wpisu w adnotacji o poborze.

§ 5.
1. Książeczki wojskowe dotychczasowego wzoru mogą być wydawane do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Wszystkie książeczki wojskowe według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i wydane przed upływem terminu określonego w ust. 1 nie podlegają wymianie i zachowują ważność.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie książeczki wojskowej (M. P. Nr 32, poz. 374), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).

Załącznik 1. [WZÓR KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 sierpnia 2004 r. (poz. 2154)

WZÓR KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

UWAGI:

Książeczka wojskowa składa się z dwudziestu stron wraz z okładką o wymiarach 65 mm x 95 mm. Zewnętrzna strona okładki oklejona płótnem koloru zielonego. Na pierwszej stronie okładki (zewnętrznej) tłoczone folią srebrną godło państwa oraz napisy „SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” i „KSIĄŻECZKA WOJSKOWA”. Wewnętrzne strony książeczki wykonane są na papierze ze znakiem wodnym oraz z nadrukiem gilosza w kolorze zielonym. Druk napisów w książeczce wojskowej wykonany w kolorze czarnym, seria i numer książeczki wojskowej w kolorze czerwonym.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Dziennik Ustaw