reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 7 lutego 2005 r.

w sprawie dotacji dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu

Na podstawie art. 46 ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, zwanej dalej „dotacją”, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, w szczególności:

1) tryb udzielania, sposób wykorzystania i rozliczania dotacji;

2) sposób obliczania i tryb wypłacania osłon socjalnych dla pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o osłonach socjalnych – należy przez to rozumieć świadczenie wypłacane w trakcie urlopu górniczego.
§ 3.
1. Dotację w wysokości określonej w załączniku nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. wykorzystuje się na:

1) finansowanie zadań w zakresie całkowitej likwidacji:

a) wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Bochnia” w Bochni w likwidacji: zakładu górniczego „Siedlec-Moszczenica”, zakładu górniczego „Łężkowice” oraz niezabytkowej części zakładu górniczego „Bochnia”, w ramach likwidacji Kopalni Soli „Bochnia”,

b) wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Wieliczka”: zakładu górniczego „Barycz” oraz niezabytkowej części zakładu górniczego „Wieliczka”, w ramach likwidacji części Kopalni Soli „Wieliczka”;

2) finansowanie zadań w zakresie:

a) utrzymania i zabezpieczenia zabytkowej części Kopalni Soli „Bochnia”, wchodzącej w skład Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Bochnia” w Bochni w likwidacji,

b) utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka”, wchodzącej w skład Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Wieliczka”;

3) dofinansowanie:

a) zadań w ramach częściowej likwidacji zakładu górniczego „Trzebionka”, wchodzącego w skład Zakładów Górniczych „Trzebionka” S.A.,

b) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego „Bolesław” oraz rejonu „Olkusz” zakładu górniczego „Olkusz-Pomorzany”, wchodzących w skład Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.

2. Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, rozumie się:

1) likwidację otworów eksploatacyjnych oraz wyrobisk górniczych;

2) likwidację zbędnych instalacji, budynków oraz demontaż maszyn i urządzeń;

3) naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego;

4) rekultywację terenów pogórniczych;

5) utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji w kolejności zapewniającej bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego;

6) wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom związanym z likwidowanym zakładem górniczym;

7) utylizację solanki w zakładach górniczych wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2;

8) zabezpieczenie części zabytkowych, renowację zabytkowych wyrobisk, maszyn i urządzeń w kopalniach wymienionych w ust. 1 pkt 2;

9) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych w pkt 1–8;

10) koszty ogólnego zarządu w kopalniach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, od chwili zaprzestania wydobycia.

3. Przez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, rozumie się:

1) wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom po zakończeniu likwidacji zakładów górniczych;

2) likwidację infrastruktury pozostałej po zakończeniu likwidacji zakładów górniczych;

3) rekultywację terenów pogórniczych;

4) naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych;

5) opracowywanie, wymaganych odrębnymi przepisami, projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych w pkt 1–4.

§ 4.
Dotację przeznacza się również na:

1) osłony socjalne, deputat węglowy, nagrodę z okazji „Dnia Górnika” i dodatkową nagrodę roczną oraz uznaniowe świadczenie wynikające z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zakładów górniczych wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 lit. b, którzy przed dniem 31 grudnia 2003 r. nabyli do nich uprawnienia;

2) zaspokojenie roszczeń byłych pracowników całkowicie likwidowanych zakładów górniczych, w których zaprzestano wydobycia, dotyczących:

a) ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy przysługujący emerytom i rencistom na podstawie układów zbiorowych pracy obowiązujących w zakładach górniczych wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 lit. b,

b) rent wyrównawczych oraz jednorazowych odszkodowań pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 5.
1. Dotację na realizację zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, w przypadku spełnienia następujących warunków:

1) podjęcia decyzji albo uchwały przez właściwy organ przedsiębiorstwa górniczego o rozpoczęciu likwidacji zakładu górniczego;

2) zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

a) programu likwidacji zakładu górniczego, obejmującego w szczególności w Kopalniach Soli „Wieliczka” i „Bochnia” zabezpieczenie zabytkowych części tych kopalń,

b) rocznego planu likwidacji zakładu górniczego, obejmującego w szczególności w Kopalniach Soli „Wieliczka” i „Bochnia” zabezpieczenie zabytkowych części tych kopalń, w podziale na miesiące, obejmującego:

– zakres rzeczowo-finansowy zadań likwidacyjnych oraz harmonogram ich realizacji, ujmujący także w Kopalniach Soli „Wieliczka” i „Bochnia” zabezpieczenie zabytkowych części tych kopalń,

– przychody z likwidacji majątku zakładu górniczego oraz innych źródeł;

3) zawarcia umowy o finansowanie programu likwidacji, o którym mowa w pkt 2 lit. a, między ministrem właściwym do spraw gospodarki a ubiegającym się o dotację właściwym organem przedsiębiorstwa górniczego.

2. Dotację na realizację działań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, obejmującego, w podziale na miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy, oraz zawarciu umowy o finansowanie tych działań między ministrem właściwym do spraw gospodarki a ubiegającym się o dotację właściwym organem przedsiębiorstwa górniczego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) określenie przewidzianych do:

a) realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, albo

b) wykonania działań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b;

3) preliminarz środków planowanych na realizację zadań albo na wykonanie działań w danym roku kalendarzowym;

4) określenie stanu zaawansowania prac związanych z likwidacją zakładu górniczego albo wykonania działań po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego.

§ 6.
1. Przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotacja jest wypłacana zaliczkowo, w ratach miesięcznych, na specjalnie w tym celu wyodrębniony przez właściwy organ przedsiębiorstwa górniczego rachunek bankowy.

2. Podstawę do wypłacenia rat zaliczki stanowi przedstawienie przez przedsiębiorstwo górnicze:

1) wniosku o wypłacenie raty zaliczki, wynikającej z:

a) rocznego planu likwidacji, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, albo

b) rocznego planu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji, o którym mowa w § 5 ust. 2;

2) sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 7.
1. Przedsiębiorstwo górnicze, które otrzyma dotację, składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania kolejnej raty dotacji, sprawozdania miesięczne zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych zadań oraz działań w trakcie likwidacji zakładu górniczego i po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego.

2. Przedsiębiorstwo górnicze przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do dnia 20 lutego 2006 r., wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym, sprawozdanie z realizacji rocznego planu:

1) likwidacji zakładu górniczego;

2) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego.

3. W przypadku gdy przedsiębiorstwo górnicze nie wykonało zadań związanych z likwidacją zakładu górniczego albo nie podjęło działań po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego i nie przedstawiło sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji do czasu ustania przyczyn wstrzymania.

§ 8.
1. Świadczenie wypłacane w trakcie urlopu górniczego jest wypłacane w każdym miesiącu trwania urlopu górniczego, nie później niż w terminie wypłat wynagrodzeń u pracodawcy.

2. Świadczenie wypłacane w trakcie urlopu górniczego jest waloryzowane kwartalnie według wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń obciążających koszty, o którym mowa w ust. 3, z tym że kwota tego świadczenia nie może być niższa od kwoty wypłaconej w miesiącu poprzedzającym.

3. Wskaźnik wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na kolejny kwartał ustala się odrębnie dla każdego zakładu górniczego wymienionego w § 3 ust. 1, jako stosunek obciążającego koszty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych pod ziemią w tych zakładach z ostatniego kwartału przed kwartałem, na który wskaźnik jest ustalony, do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał przedostatni. Do wynagrodzenia nie wlicza się nagród rocznych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych wypłat o charakterze jednorazowym.

4. Wysokość świadczenia wypłacanego w trakcie urlopu górniczego na kolejny kwartał ustala się jako iloczyn kwoty świadczenia otrzymywanego w kwartale poprzednim i wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń.

§ 9.
Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa na zasadzie i w trybie określonych w przepisach o finansach publicznych.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama