| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 15 lutego 2005 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego i tryb ich ponoszenia;

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności i tryb ich ponoszenia.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych;

2) staż adaptacyjny – staż, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy;

3) test umiejętności – test, o którym mowa w art. 2 pkt 17 ustawy;

4) Biuletyn Informacji Publicznej – Biuletyn Informacji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407);

5) postępowanie – postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji prowadzone na podstawie ustawy;

6) wnioskodawca – wnioskodawcę w rozumieniu ustawy;

7) organ prowadzący postępowanie – ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu lub podmiot wskazany w trybie określonym w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.2)).

§ 3.
Staż adaptacyjny albo test umiejętności przeprowadza się dla następujących zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu: trener, instruktor dyscypliny sportu, instruktor sportu osób niepełnosprawnych, instruktor rekreacji ruchowej, instruktor odnowy biologicznej, menedżer sportu, menedżer dyscypliny sportu i menedżer imprez sportowych.
§ 4.
Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenia testu umiejętności stwierdza organ prowadzący postępowanie w formie postanowienia wydanego w toku postępowania.
§ 5.
1. W postanowieniu, o którym mowa w § 4, organ prowadzący postępowanie ustala program stażu adaptacyjnego oraz określa długość stażu adaptacyjnego.

2. Program stażu adaptacyjnego ustalany jest po przeprowadzeniu analizy kwalifikacji wnioskodawcy, z uwzględnieniem zakresu wiedzy, jaki jest niezbędny dla spełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych dla danego zawodu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

3. Przy ustalaniu programu stażu adaptacyjnego bierze się pod uwagę:

1) dotychczasowe doświadczenie zawodowe wnioskodawcy i wymagania stawiane w zakresie, w jakim prowadzone jest postępowanie;

2) różnice w metodyce prowadzenia zajęć;

3) potrzeby poznania organizacji, zadań i zasad funkcjonowania jednostki w zakresie, w jakim prowadzone jest postępowanie.

4. Program stażu adaptacyjnego uwzględnia w szczególności:

1) uczestnictwo w charakterze obserwatora w odpowiednich zajęciach prowadzonych w jednostce przez opiekuna stażu adaptacyjnego lub inne osoby, w wymiarze co najmniej 8 godzin zajęć w miesiącu;

2) opracowywanie planu zajęć, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu adaptacyjnego lub kierownika jednostki, w której staż adaptacyjny jest odbywany, w wymiarze co najmniej 8 godzin zajęć w miesiącu, i omawianie tych zajęć z osobą, w której obecności się odbywały;

3) uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki, w której staż adaptacyjny jest odbywany.

§ 6.
Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 4, występuje z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.
§ 7.
Organ prowadzący postępowanie przekazuje jednostce, w której ma być odbywany staż adaptacyjny, albo jednostce przeprowadzającej test umiejętności postanowienie, o którym mowa w § 4, wraz z kopią dokumentacji zawierającej informację o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy. Przekazanie może być dokonane również drogą elektroniczną lub za pomocą elektronicznych nośników informacji.
§ 8.
Organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu w szczególności informacje o wymogach kwalifikacyjnych dla poszczególnych zawodów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, informacje o kształceniu w tych zawodach, wykaz literatury pomocnej przy uzupełnianiu wiedzy niezbędnej do spełnienia tych wymogów, przykłady testów umiejętności, a także informacje o jednostkach, w których mogą być odbywane staże adaptacyjne, oraz omówienie wniosków z odbytych staży – z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 9.

1. Staż adaptacyjny dla zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu może być odbywany w następujących jednostkach:

1) klubach sportowych wskazanych przez właściwy dla danej dyscypliny lub dziedziny sportu polski związek sportowy – dla zawodów trener i instruktor dyscypliny sportu;

2) klubach sportowych wskazanych przez Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start", Polski Związek Sportowy Głuchych, Olimpiady Specjalne-Polska oraz Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem" – dla zawodu instruktor sportu osób niepełnosprawnych;

3) ogniskach Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej wskazanych przez Zarząd Główny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – dla zawodu instruktor rekreacji ruchowej oraz w ośrodkach wskazanych przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne – dla zawodu instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością „hipoterapia"

4) akademiach wychowania fizycznego – dla zawodu instruktor odnowy biologicznej;

5) jednostkach wskazanych przez Polską Korporację Menedżerów Sportu – dla zawodów menedżer sportu, menedżer dyscypliny sportu i menedżer imprez sportowych – wskazanych w postanowieniu, o którym mowa w § 4.

2. Prezesi właściwych polskich związków sportowych oraz stowarzyszeń i związków stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa w ust. 1, rektorzy akademii wychowania fizycznego, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Prezydent Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu przekazują organowi prowadzącemu postępowanie, raz w roku w terminie do dnia 15 grudnia, wykaz jednostek, w których wnioskodawcy mogą odbywać staż adaptacyjny, wraz z informacją o kwalifikacjach opiekunów stażu adaptacyjnego.

3. W postanowieniu, o którym mowa w § 4, wskazuje się odpowiednią jednostkę spośród jednostek wymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 2. W przypadku braku takiej jednostki odpowiednią jednostkę wskazuje organ prowadzący postępowanie, po uzgodnieniu z daną jednostką.

4. Wnioskodawca może wskazać jednostkę, która gotowa jest nawiązać z wnioskodawcą stosunek prawny, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy, w celu odbycia przez niego stażu adaptacyjnego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wnioskodawca do wniosku, o którym mowa w § 6, dołącza dokument zawierający zobowiązanie jednostki do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego.

6. W zobowiązaniu, o którym mowa w ust. 5, jednostka określa:

1) rodzaj stosunku prawnego;

2) termin, w jakim nawiąże stosunek prawny;

3) okres, na jaki nawiąże stosunek prawny;

4) informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy;

5) przewidywane koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

7. Organ prowadzący postępowanie może wskazać w postanowieniu jednostkę, o której mowa w ust. 4.

§ 10.
1. W celu odbycia stażu adaptacyjnego w jednostce wskazanej przez wnioskodawcę, o której mowa w § 9 ust. 4, wnioskodawca jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę albo odbywa staż – bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem – na podstawie umowy cywilnoprawnej, na warunkach określonych pomiędzy wnioskodawcą a jednostką.

2. W przypadku odbywania stażu adaptacyjnego w jednostce wskazanej przez organ prowadzący postępowanie w trybie § 9 ust. 3, wnioskodawca odbywa staż bez wynagrodzenia, chyba że jednostka i wnioskodawca postanowią inaczej.

§ 11.
1. Staż adaptacyjny odbywany jest w języku polskim, pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego, którym może być:

1) trener klasy mistrzowskiej lub klasy l – dla zawodu trener;

2) trener lub instruktor dyscypliny sportu, w której o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca – dla zawodu instruktor dyscypliny sportu;

3) trener lub instruktor sportu osób niepełnosprawnych w specjalności, w której o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca – dla zawodu instruktor sportu osób niepełnosprawnych;

4) instruktor rekreacji ruchowej w specjalności, w której o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca – dla zawodu instruktor rekreacji ruchowej;

5) instruktor odnowy biologicznej posiadający dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia lub wychowanie fizyczne – dla zawodu instruktor odnowy biologicznej;

6) menedżer sportu w specjalizacji, w której o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca – dla zawodów menedżer sportu, menedżer dyscypliny sportu i menedżer imprez sportowych.

2. Opiekuna stażu adaptacyjnego wyznacza na okres całego stażu adaptacyjnego kierownik jednostki, w której staż jest odbywany.

3. Zmiana opiekuna stażu adaptacyjnego może nastąpić z powodu:

1) braku możliwości dalszego wykonywania nadzoru;

2) umotywowanego wniosku wnioskodawcy złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;

3) umotywowanej prośby opiekuna stażu adaptacyjnego złożonej nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

§ 12.
Staż adaptacyjny rozpoczyna się w terminie określonym w postanowieniu, o którym mowa w § 4, lub w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z jednostką.
§ 13.
1. Prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego zapewnia kierownik jednostki, w której staż jest odbywany.

2. Opiekun stażu adaptacyjnego informuje kierownika jednostki o realizacji przez wnioskodawcę zadań wynikających z programu stażu adaptacyjnego.

§ 14.
Na wniosek wnioskodawcy złożony w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego organ prowadzący postępowanie przedłuża albo odmawia przedłużenia stażu, po zapoznaniu się z opinią kierownika jednostki, w której staż adaptacyjny jest odbywany.
§ 15.
1. Oceny stażu adaptacyjnego dokonują wspólnie opiekun stażu adaptacyjnego i kierownik jednostki, w której staż był odbywany, w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu.

2. Przy ocenie stażu adaptacyjnego uwzględnia się w szczególności poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych i wykonywanych zajęć, a także:

1) zaangażowanie zawodowe wnioskodawcy, w tym uczestnictwo w działalności i w pracach organizacyjnych jednostki, w której staż adaptacyjny był odbywany;

2) przestrzeganie porządku pracy ustalonego w jednostce, w której staż adaptacyjny był odbywany.

3. Ocena stażu adaptacyjnego składa się z raportu sporządzonego przez opiekuna stażu adaptacyjnego i wniosków kierownika jednostki, w której staż był odbywany, i zawiera uzasadnione stwierdzenie o przygotowaniu do samodzielnego wykonywania zawodu albo jego braku.

4. Ocena stażu adaptacyjnego jest potwierdzana podpisami kierownika jednostki i opiekuna stażu adaptacyjnego.

§ 16.
Ocenę stażu adaptacyjnego kierownik jednostki, w której staż był odbywany, przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.
§ 17.
1. Jeżeli ocena stażu adaptacyjnego jest negatywna, wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny, może wystąpić do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o powtórne odbycie stażu adaptacyjnego.

2. Do powtórnego odbycia stażu adaptacyjnego przepisy § 9–16 i 30 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 18.

1. Test umiejętności jest przeprowadzany dwa razy w roku.

2. Terminy przeprowadzania testu umiejętności są ustalane przez organ prowadzący postępowanie do dnia 15 grudnia na rok następny i podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

§ 19.
1. Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przeprowadzenie testu umiejętności wcześniej niż na 30 dni przed ustalonym terminem testu, przystępują do testu w tym terminie.

2. Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o przystąpienie do testu umiejętności w kolejnym terminie.

§ 20.
1. Test umiejętności jest przeprowadzany przez akademię wychowania fizycznego, wskazaną w postanowieniu, o którym mowa w § 4, po uzgodnieniu z daną akademią wychowania fizycznego, zwaną dalej „jednostką przeprowadzającą test".

2. Test umiejętności opracowuje jednostka przeprowadzająca test indywidualnie dla każdego wnioskodawcy.

3. Do opracowywania testu umiejętności przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 21.
1. Test umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej z zachowaniem zasady anonimowości.

2. Jeżeli ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wnioskodawcy nie jest możliwe przeprowadzenie testu umiejętności z zachowaniem zasady anonimowości, test przeprowadza się w formie odpowiedniej ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wnioskodawcy, odnotowanej na arkuszu testu. Ocena takiego testu jest dokonywana niezwłocznie po jego zakończeniu.

§ 22.
Test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.
§ 23.
Arkusze testu są przygotowywane i przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie przed rozpoczęciem testu.
§ 24.
1. Test umiejętności składa się z nie więcej niż 100 zagadnień lub pytań, w tym nie więcej niż 30 % stanowią zagadnienia lub pytania o charakterze opisowym. Każde z zagadnień lub pytań niemających charakteru opisowego zawiera nie mniej niż trzy możliwości odpowiedzi.

2. Co najmniej 90 % zagadnień lub pytań niemających charakteru opisowego zawiera jedną odpowiedź poprawną. Pozostałe zagadnienia mogą zawierać więcej niż jedną odpowiedź poprawną.

§ 25.
1. Test umiejętności przeprowadza komisja składająca się co najmniej z 3 osób, powoływana przez kierownika jednostki przeprowadzającej test.

2. Zagadnienia, pytania i możliwości odpowiedzi umieszczane są na jednostronnie zadrukowanych arkuszach testu opatrzonych pieczęcią jednostki przeprowadzającej test.

3. Z przebiegu testu umiejętności sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji przeprowadzającej test. W protokole odnotowuje się w szczególności:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) nazwę i adres jednostki przeprowadzającej test;

3) datę przeprowadzenia testu;

4) skład komisji.

§ 26.
1. Ocena testu ustalana jest w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia testu.

2. Odpowiedzi lub rozwiązania zagadnień i pytań są punktowane.

3. Oceny testu dokonuje komisja przeprowadzająca test, uwzględniając następujące kryteria:

1) za każdą prawidłową odpowiedź na zagadnienie lub pytanie niemające charakteru opisowego ustala się jednakową liczbę punktów, z tym że w przypadku gdy więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa, dla uzyskania punktów za takie zagadnienie lub pytanie należy wskazać jako poprawne wszystkie odpowiedzi;

2) za każde prawidłowe rozwiązanie zagadnienia lub pytania o charakterze opisowym ustala się jednakową liczbę punktów;

3) zaliczenie testu następuje w przypadku, gdy wnioskodawca uzyska więcej niż 66 % punktów możliwych do uzyskania.

4. Kryteria oceny testu umiejętności, o których mowa w ust. 3, są dostępne dla wnioskodawcy w jednostce przeprowadzającej test oraz są umieszczane na arkuszu testu.

§ 27.
Ocenę testu umiejętności komisja przeprowadzająca test przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie 3 dni od dnia ustalenia oceny testu.
§ 28.
1. Nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do testu umiejętności bez usprawiedliwienia uznaje się za odstąpienie wnioskodawcy od testu umiejętności.

2. Usprawiedliwienie nieprzystąpienia wnioskodawcy w wyznaczonym terminie do testu umiejętności następuje w trybie przewidzianym dla usprawiedliwiania nieobecności w pracy, określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281).

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący postępowanie wyznacza ponownie termin przeprowadzenia testu umiejętności.

§ 29.
1. Wnioskodawca, który nie zaliczył testu umiejętności, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny testu może wystąpić do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o powtórne przystąpienie do testu umiejętności w najbliższym terminie.

2. Do powtórnego przystąpienia do testu umiejętności przepisy § 18–28 i 31 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Koszty odbywania stażu adaptacyjnego i przeprowadzania testu umiejętności

§ 30.

1. Obliczenia kosztów związanych z odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego dokonuje jednostka, w której staż adaptacyjny ma być odbywany, nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia stażu, na podstawie rzeczywistych wydatków, które będą ponoszone przez jednostkę, ustalonych z uwzględnieniem w szczególności programu stażu, długości trwania stażu, wydatków techniczno-organizacyjnych i wynagrodzenia opiekuna stażu.

2. Wnioskodawca wpłaca kwotę opłaty z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1, w równych ratach płatnych z góry do 10. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, na rachunek bankowy wskazany przez kierownika jednostki, w której staż adaptacyjny jest odbywany.

3. W przypadku odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego na podstawie umowy cywilnoprawnej za wynagrodzeniem, opłata, o której mowa w ust. 2, może być za zgodą wnioskodawcy, wyrażoną na piśmie, potrącona z jego wynagrodzenia.

§ 31.
1. Obliczenia kosztów związanych z przeprowadzeniem testu umiejętności dokonuje jednostka przeprowadzająca test, nie później niż na 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu, na podstawie rzeczywistych wydatków, które będą poniesione przez tę jednostkę, ustalonych z uwzględnieniem w szczególności wydatków związanych z wynagrodzeniem osób opracowujących test, wynagrodzeniem członków komisji przeprowadzającej test oraz wydatków techniczno-organizacyjnych.

2. Wnioskodawca, nie później niż na 7 dni przed dniem przeprowadzenia testu umiejętności, wpłaca kwotę opłaty z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy wskazany przez kierownika jednostki przeprowadzającej test.

3. Przystępując do testu umiejętności, wnioskodawca okazuje dowód wpłaty opłaty, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku odstąpienia od testu umiejętności opłata, o której mowa w ust. 2, nie podlega zwrotowi.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 32.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

 

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 141, poz. 1492, Nr 238, poz. 2390, Nr 240, poz. 2408 i Nr 273, poz. 2702 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 33, poz. 288.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (Dz. U. Nr 76, poz. 712), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 111 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »