reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 lutego 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa króliczego i z mięsa zwierząt łownych utrzymywanych na fermach, umieszczanych na rynku2)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa króliczego i z mięsa zwierząt łownych utrzymywanych na fermach, umieszczanych na rynku (Dz. U. Nr 148, poz. 1559) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do mięsa króliczego i mięsa zwierząt łownych utrzymywanych na fermach, będącego przedmiotem sprzedaży bezpośredniej, z wyłączeniem przepisów dotyczących przeprowadzania przez urzędowego lekarza weterynarii badania przedubojowego zwierząt łownych utrzymywanych na fermach i badania poubojowego mięsa tych zwierząt.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 uchyla się lit. b,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w przypadku przywozu, spełniało wymagania określone w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz w przepisach Unii Europejskiej3).”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mięso królicze przeznaczone do handlu zaopatruje się w świadectwo zdrowia, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącym przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. DE L 94 z 31.03.2004, str. 44).”,

c) uchyla się ust. 3;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Mięso zwierząt łownych utrzymywanych na fermach przeznaczone do handlu zaopatruje się w świadectwo zdrowia, którego wzór jest określony w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 2.”;

4) w § 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ubój jest poprzedzony ogłuszeniem zwierzęcia, przeprowadzonym w sposób określony w przepisach w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt4); powiatowy lekarz weterynarii może zezwolić na odstrzelenie zwierząt jedynie w szczególnych przypadkach.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wzór świadectwa zdrowia zwierząt łownych utrzymywanych na fermach, poddanych ubojowi w gospodarstwie pochodzenia i przewożonych do rzeźni, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”;

5) w § 27 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) na środku – weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;”;

6) uchyla się załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia;

7) w załączniku nr 3 do rozporządzenia tytuł świadectwa zdrowia otrzymuje brzmienie:

„Świadectwo zdrowia zwierząt łownych utrzymywanych na fermach, poddanych ubojowi w gospodarstwie pochodzenia i przewożonych do rzeźni”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie z dniem 24 lutego 2005 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy rozporządzenia:

1) wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającej przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 18 z 23.01.2003, str. 11);

2) wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącego przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 44).

3) Decyzja Komisji 2000/585/WE z dnia 7 września 2000 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy przywozie mięsa zwierząt łownych, mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka i mięsa króliczego z państw trzecich oraz uchylająca decyzje Komisji 97/217/WE, 97/218/WE, 97/219/WE i 97/220/WE (Dz. Urz. WE L 251 z 06.10.2000) albo decyzja Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalająca wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz bydła, trzody chlewnej oraz świeżego mięsa (Dz. Urz. WE L 146 z 14.06.1979), albo decyzja Komisji 2000/609/WE z dnia 29 września 2000 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy przywozie mięsa hodowlanych ptaków bezgrzebieniowych, zmieniająca decyzję 94/85/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz świeżego mięsa drobiowego (Dz. Urz. WE L 258 z 12.10.2000).

4) Przepisy wdrażające postanowienia dyrektywy 77/99/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy produktami mięsnymi (Dz. Urz. WE L 26 z 31.01.1977).
Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama