| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu,

podpisana w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 17 lutego 2003 r. w New Delhi została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Indii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

– powodowane potrzebą rozwoju i utrwalania stosunków przyjaźni i wzajemnej współpracy,

– głęboko zaniepokojone rozpowszechnianiem się przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu,

– zamierzając utrwalić i rozwinąć współpracę w zwalczaniu tych przestępstw,

– przekonane o istotnym znaczeniu współpracy w celu skutecznego zwalczania przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu oraz dążąc do utrwalenia i rozwoju tej współpracy,

– kierując się zasadą równości, wzajemności i dwustronnych korzyści,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony, zgodnie z własnym prawem wewnętrznym, będą współpracować w zwalczaniu wszelkiego rodzaju poważnej przestępczości oraz ściganiu jej sprawców, a w szczególności w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w zakresie:

1) zamachów na życie i zdrowie;

2) przestępstw przeciwko mieniu znacznej wartości;

3) nielegalnej produkcji, dystrybucji i handlu narkotykami, substancjami psychotropowymi lub ich prekursorami oraz ich przemytu;

4) terroryzmu;

5) nielegalnej migracji i przemytu osób;

6) handlu ludźmi;

7) niedozwolonego handlu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi;

8) kradzieży substancji radioaktywnych i jądrowych oraz nielegalnego handlu nimi;

9) kradzieży dzieł sztuki, pojazdów mechanicznych i innego mienia oraz ich przemytu;

10) podrabiania i przerabiania pieniędzy, czeków, papierów wartościowych i innych dokumentów finansowych oraz wprowadzania ich do obiegu;

11) przestępstw gospodarczych, w szczególności dotyczących opodatkowania, systemu bankowego, prania brudnych pieniędzy oraz przestępstw związanych z finansowaniem międzynarodowego terroryzmu.

Artykuł 2

W celu realizacji współpracy w wyżej wskazanym zakresie Umawiające się Strony, zgodnie z własnym prawem wewnętrznym, będą:

1) wymieniać dane osobowe sprawców przestępstw noszących znamiona przestępczości zorganizowanej, w szczególności dane o inspiratorach, osobach zakulisowe kierujących działaniami i osobach działających w przestępczym porozumieniu, o istniejących między sprawcami powiązaniach, o strukturach grup i organizacji przestępczych, o typowych zachowaniach sprawców i grup, o okolicznościach sprawy, szczególnie o czasie, miejscu, sposobie popełniania, przedmiocie i cechach szczególnych przestępstwa oraz o naruszonych przepisach prawa karnego i podjętych działaniach, o ile jest to konieczne do zwalczania przestępstw noszących znamiona przestępczości zorganizowanej lub przeciwdziałania istniejącemu w konkretnym przypadku znacznemu zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego;

2) podejmować uzgodnioną współpracę operacyjną pomiędzy właściwymi organami obydwu państw w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, międzynarodowego terroryzmu i handlu narkotykami;

3) wymieniać doświadczenia i informacje, w szczególności na temat metod przestępczości międzynarodowej, jak też o nowych formach przestępczego działania;

4) wymieniać dokumentację, publikacje i wyniki prac badawczych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości;

5) organizować wymianę ekspertów, mającą na celu szkolenie zawodowe, szczególnie w zakresie technik kryminalistycznych i metod zwalczania przestępstw.

Artykuł 3

Umawiające się Strony będą zwalczać przestępczość związaną z narkotykami, w szczególności niedozwoloną uprawę, produkcję, eksport, import i tranzyt, jak również handel środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz służącymi do ich produkcji prekursorami i innymi substancjami (zwanymi dalej „narkotykami”), stosownie do postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r. W szczególności Umawiające się Strony, zgodnie z własnym prawem wewnętrznym, będą podejmować następujące kroki:

1) przekazywać dane osobowe o osobach uczestniczących w nielegalnej produkcji i handlu narkotykami, informacje o kryjówkach i środkach transportu, metodach pracy, miejscu pochodzenia i przeznaczenia narkotyków, jak też informacje o specyficznych szczegółach konkretnych przypadków;

2) świadczyć wzajemną pomoc w działaniach operacyjnych, włączając w to zastosowanie specjalnych technik kryminalistycznych, w tym przesyłki niejawnie nadzorowanej, w celu ustalenia osób uczestniczących w popełnieniu takich przestępstw;

3) przekazywać informacje o metodach przemytu narkotyków;

4) wymieniać wyniki prac badawczych z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępczości dotyczącej nielegalnej produkcji, handlu i używania narkotyków;

5) udostępniać sobie wzajemnie próbki nowych narkotyków i innych niebezpiecznych substancji, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i syntetycznego;

6) wymieniać doświadczenia, materiały i urządzenia wykorzystywane w nielegalnej produkcji i handlu narkotykami;

7) podejmować inne wspólne przedsięwzięcia w celu zwalczania nielegalnej produkcji i handlu narkotykami.

Artykuł 4

W razie konieczności zwalczania przestępstw terrorystycznych lub poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego którejkolwiek Umawiającej się Strony, Umawiające się Strony zobowiązują się, zgodnie z ich stosownym prawem wewnętrznym, do wymiany informacji i danych na temat grup terrorystycznych i zorganizowanych grup przestępczych, które planują popełnienie lub już popełniły akty terrorystyczne, w tym informacji o metodach działania tych grup.

Artykuł 5

W celu zwalczania nielegalnej migracji i przemytu ludzi Umawiające się Strony będą wymieniać informacje obejmujące wzory pieczęci odciskanych na paszportach i innych dokumentach podróży, jak również wzory rodzajów wiz niezbędne do zapobiegania i zwalczania tych przestępstw.

Artykuł 6

1. Współpraca, o której mowa w niniejszej umowie, będzie realizowana w drodze bezpośrednich kontaktów pomiędzy właściwymi organami centralnymi Umawiających się Stron i wyznaczonymi przez nie osobami.

2. Organami centralnymi są:

I) po stronie Rzeczypospolitej Polskiej:

a) minister właściwy do spraw wewnętrznych,

b) minister właściwy do spraw finansów publicznych,

c) minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

d) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

e) Komendant Główny Policji,

f) Komendant Główny Straży Granicznej;

II) po stronie Republiki Indii:

a) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,

b) Biuro Kontroli Narkotyków w Departamencie Dochodów Ministerstwa Finansów w zakresie współpracy, o której mowa w artykule 3.

Artykuł 7

W celu dalszego pogłębienia współpracy, o której mowa w niniejszej umowie, właściwe centralne organy Umawiających się Stron mogą zawierać dodatkowe protokoły techniczne w zakresie objętym niniejszą umową.

Artykuł 8

1. Umawiające się Strony, zgodnie z własnym prawem wewnętrznym, zapewnią poufność przekazywanych wzajemnie informacji, jeżeli informacje te zostały oznaczone przez Stronę przekazującą klauzulą tajności.

2. Wszelkie przekazane informacje lub materiały dodatkowe mogą być udostępnione państwu trzeciemu jedynie za pisemną zgodą Strony przekazującej.

3. W przypadku nieumyślnego ujawnienia lub zagrożenia ujawnieniem informacji niejawnych przekazanych przez jedną Umawiającą się Stronę, druga Umawiająca się Strona natychmiast powiadomi Stronę przekazującą o tym, jak również o podjętych środkach zapobiegawczych.

4. Obydwie Umawiające się Strony, zgodnie z własnym prawem wewnętrznym, będą chronić przekazywane dane osobowe, zwłaszcza przed niedozwolonym dostępem lub użyciem dla celów innych niż te, dla których zostały przekazane.

Artykuł 9

Umawiające się Strony mogą odbywać konsultacje w celu zapewnienia skuteczności współpracy, o której mowa w artykułach 1–5 niniejszej umowy.

Artykuł 10

Niniejsza umowa nie narusza zobowiązań którejkolwiek Umawiającej się Strony wynikających z innych dwustronnych lub wielostronnych umów międzynarodowych.

Artykuł 11

Niniejsza umowa nie stanowi przeszkody do wprowadzenia lub rozwijania innych możliwych do przyjęcia dla obu Umawiających się Stron form i metod współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Artykuł 12

1. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że wykonanie wniosku lub realizacja wspólnego przedsięwzięcia mogłyby naruszyć jej suwerenność, zagrozić jej bezpieczeństwu lub innym istotnym interesom albo też naruszałyby zasady jej porządku prawnego, może ona odmówić częściowo lub całkowicie żądanej współpracy lub uzależnić ją od spełnienia określonych warunków.

2. Umawiające się Strony w celu realizacji niniejszej umowy będą przeprowadzać konsultacje i organizować spotkania ekspertów w czasie i miejscu dogodnym dla obydwu Umawiających się Stron i w tym celu obydwie Umawiające się Strony wspólnie uzgodnią nazwiska ekspertów.

Artykuł 13

Koszty realizacji wniosku o współpracę złożonego na podstawie niniejszej umowy będzie ponosiła ta Umawiająca się Strona, na terytorium której powstały, chyba że w konkretnych przypadkach właściwe organy Umawiających się Stron uzgodnią inaczej.

Artykuł 14

Językiem komunikowania się pomiędzy Umawiającymi się Stronami dla celu współpracy, o której mowa w niniejszej umowie, będzie język angielski.

Artykuł 15

Niniejsza umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem Umawiających się Stron i wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia wymiany not stwierdzających to przyjęcie.

Artykuł 16

Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może ona być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od daty takiej notyfikacji.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, właściwie do tego celu upoważnieni, podpisali niniejszą umowę.

SPORZĄDZONO w New Delhi, dnia 17 lutego 2003 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, hindi i angielskim. Wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

W imieniu Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Rządu
Republiki Indii

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 28 lutego 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »