reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 lutego 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)), a także w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469, z późn. zm.2)), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.3)), art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.4)) oraz na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.5)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 155, poz. 1633 i Nr 164, poz. 1715) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) tabela VI otrzymuje brzmienie:

„VI. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ l KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyj­nego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XV–XIX

7

według odrębnych przepisów”

2.

Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawności

XIV–XVIII

6

3.

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej

XV–XVII

5

4.

Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII–XVII

5

5.

Zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej

XIV–XVI

4

6.

Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII–XVI

4

7.

Komendant posterunku Państwowej Straży Łowieckiej

XII–XV

3

8.

Starszy strażnik Państwowej Straży Łowieckiej

V–XIII

9.

Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej

III–X

10.

Młodszy strażnik Państwowej Straży Łowieckiej

I–VII

 

b) w tabeli VII część IX otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

„IX. Kuratoria oświaty

1.

Kurator oświaty

XX–XXI

10

według odrębnych przepisów”

2.

Wicekurator oświaty

XIX–XX

9

 

c) w tabeli X:

– po lp. 14 dodaje się lp. 14a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

„14a.

Kierownik filii wojskowego biura emerytalnego

XIV–XVI

5

wyższe

6”

 

– po lp. 23 dodaje się lp. 23a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

„23a.

Aprobant

IX–XIV

wyższe
średnie

3
5”

 

d) w tabeli XI tabela A otrzymuje brzmienie:

„A. TABELA

KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO l DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH

Lp.

Stanowisko

Kwota wynagrodzenia zasadniczego

Stawka dodatku funkcyj­nego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Zastępca Prezesa,
dyrektor generalny,
dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów,
dyrektor Biura Edukacji Publicznej

3.600–5.400

1.750

wyższe

8”

 

e) tabela XII otrzymuje brzmienie:

„XII. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO l DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW RZĄDOWEGO CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Lp.

Stanowisko

Kwota wynagrodzenia zasadniczego

Stawka dodatku funkcyj­nego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

7.980

2.400

wyższe

8

2.

Wiceprezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

7.400

2.100

wyższe

5”

 

f) w tabeli XVI lp. 13 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

„13.

Archiwista,
magazynier,
starsza telefonistka,
maszynistka, teletypistka,
pomoc laboratoryjna,
recepcjonista,
ekspedytor poczty

VII–VIII

średnie

–”

 

g) po tabeli XVII dodaje się tabelę XVIII w brzmieniu:

„XVIII. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAN l WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyj­nego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

l. Ministerstwo Finansów

1.

Szef ochrony

XI–XIV

5

według odrębnych przepisów

2.

Zastępca szefa ochrony

X–XII

4

3.

Dowódca zmiany

IX–XI

3

4.

Starszy wartownik – konwojent

VI–IX

5.

Wartownik – konwojent

V–VII

6.

Młodszy wartownik – konwojent

IV–VI

II. Archiwa Państwowe

1.

Szef ochrony

IX–XI

3

według odrębnych przepisów”

2.

Starszy wartownik – konwojent

VI–IX

3.

Wartownik – konwojent

V–VII

4.

Młodszy wartownik – konwojent

IV–VI

 

§ 2.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2005 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 lutego 2005 r. (poz. 306)

TABELE
MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

A. Dla pracowników, o których mowa w tabeli l, II, III, IV, V, XI, XII, XIII, XIV oraz XV części I. załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

l

790

– 940

II

810

– 960

III

830

–1 010

IV

850

–1 060

V

880

–1 130

VI

910

–1 230

VII

940

–1 350

VIII

960

–1 460

IX

990

–1 600

X

1 020

–1 730

XI

1 050

–1 860

XII

1 080

–2 010

XIII

1 120

–2 160

XIV

1 160

–2 330

XV

1 210

–2 500

XVI

1 260

–2 690

XVII

1 360

–2 860

XVIII

1 470

–3 080

XIX

1 600

–3 370

XX

1 710

–3 650

XXI

1 820

–3 980

 

B. Dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych, obsługi i pracowników wewnętrznej służby ochrony)

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

l

770–

 920

II

780–

 950

III

790–

1 010

IV

800–

1 070

V

810–

1 130

VI

820–

1 210

VII

830–

1 300

VIII

840–

1 380

IX

870–

1 460

X

900–

1 550

XI

930–

1 660

XII

960–

1 760

XIII

990–

1 880

XIV

1 020–

2 050

XV

1 060–

2 200

XVI

1 110–

2 440

XVII

1 160–

2 680

XVIII

1 220–

2 940

XIX

1 280–

3 190

XX

1 340–

3 500

XXI

1 440–

3 860

 

C. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych, obsługi i pracowników wewnętrznej służby ochrony

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

750

– 910

II

760

– 920

III

770

– 940

IV

780

– 980

V

790

–1 020

VI

800

–1 060

VII

810

–1 110

VIII

820

–1 170

IX

840

–1 250

X

870

–1 320

XI

900

–1 400

XII

920

–1 480

XIII

940

–1 600

XIV

960

–1 700

XV

990

–1 810

XVI

1 020

–1 940

XVII

1 050

–2 070

XVIII

1 080

–2 200

XIX

1 110

–2 370

XX

1 180

–2 520

XXI

1 290

–2 680

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama