reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 marca 2005 r.

w sprawie trybu wykonywania przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego kontroli określonej w przepisach ustawy – Prawo dewizowe

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa tryb wykonywania przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „Prezesem NBP”, kontroli w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, zwaną dalej „ustawą”, obejmującym:

1) udzielone przez Prezesa NBP zezwolenia dewizowe,

2) działalność kantorową,

3) wykonywanie przez rezydentów, dokonujących obrotu dewizowego z zagranicą, obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu, zwanemu dalej „NBP”, danych w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej,

4) czynności wykonywane przez uprawnione banki w związku z pośrednictwem w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, a także przy dokonywaniu przez nierezydentów przekazów gotówkowych za granicę, wpłat gotówkowych na ich własne rachunki bankowe oraz rachunki bankowe innych nierezydentów

– zwanej dalej „kontrolą”.

Rozdział 2

Czynności kontrolne

§ 2. [Tryb przeprowadzania kontroli]

1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej jednostki lub w siedzibie jednostki organizacyjnej NBP, po okazaniu legitymacji służbowej i doręczeniu upoważnienia do jej przeprowadzenia.

2. Upoważnienie doręcza się osobiście kierownikowi kontrolowanej jednostki, w przypadku kontroli w jej siedzibie, albo jako załącznik do pisma, o którym mowa w § 3 ust. 2, w przypadku kontroli w siedzibie jednostki organizacyjnej NBP.

§ 3.
1. Przedmiotem kontroli przeprowadzanej w siedzibie jednostki organizacyjnej NBP jest dokumentacja dostarczona przez kontrolowaną jednostkę.

2. Dyrektor jednostki organizacyjnej NBP wykonującej kontrolę lub jego zastępca mogą wystąpić z pismem do kierownika kontrolowanej jednostki z żądaniem zgłoszenia się osobiście lub oddelegowania upoważnionego pracownika albo przesłania określonych dokumentów lub wyjaśnień do siedziby jednostki organizacyjnej NBP, w wyznaczonym terminie.

3. Pismo, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać:

1) nazwę kontrolowanej jednostki;

2) zakres kontroli;

3) określenie żądanych dokumentów lub wyjaśnień;

4) termin i sposób dostarczenia żądanych dokumentów lub wyjaśnień do siedziby jednostki organizacyjnej NBP, w formie korespondencyjnej lub przez osobę upoważnioną, w formie pisemnej, do reprezentowania kontrolowanej jednostki;

5) podpis i pieczątkę dyrektora jednostki organizacyjnej NBP wykonującej kontrolę lub jego zastępcy.

§ 4.
1. Kontrola wykonywana w siedzibie kontrolowanej jednostki jest przeprowadzana jednocześnie przez co najmniej dwóch pracowników NBP, zwanych dalej „kontrolerami”.

2. Kontrola wykonywana w siedzibie jednostki organizacyjnej NBP może być przeprowadzana przez jednego kontrolera.

§ 5.
Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce.
§ 6.
Dokumenty sporządzane przez kontrolowaną jednostkę na potrzeby kontroli powinny być opatrzone stosownymi pieczątkami oraz podpisane przez osoby upoważnione do ich sporządzenia.
§ 7.
1. W przypadku konieczności przerwania kontroli, kontrolerzy przekazują kierownikowi kontrolowanej jednostki pisemną informację o jej przerwaniu, w której wyznaczają termin i warunki jej ponownego podjęcia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, podpisują kierownik kontrolowanej jednostki oraz kontrolerzy.

Rozdział 3

Ustalenia z kontroli i ich dokumentowanie

§ 8. [Usuwanie nieprawidłowości]

Kontrolerzy informują kierownika kontrolowanej jednostki o istotnych nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli, wskazując na potrzebę niezwłocznego podjęcia działań w celu ich usunięcia.
§ 9.
Protokół i sprawozdanie, o których mowa w art. 36 ustawy, powinny:

1) zawierać zwięzły opis wyników kontroli;

2) wskazywać przepisy prawne oraz warunki zawarte w zezwoleniu dewizowym, które zostały naruszone;

3) stanowić podstawę do sformułowania wniosków pokontrolnych i zaleceń.

§ 10.
Protokół i sprawozdanie powinny ponadto zawierać:

1) nazwę kontrolowanej jednostki w pełnym brzmieniu oraz adres jej siedziby;

2) imię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz datę wystawienia upoważnienia;

3) imię i nazwisko kontrolera lub kontrolerów;

4) określenie zakresu kontroli;

5) określenie okresu objętego kontrolą oraz datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

6) listę osób udzielających wyjaśnień w trakcie kontroli;

7) określenie dokumentów, na podstawie których przeprowadzono kontrolę;

8) wykaz załączników stanowiących część składową sprawozdania lub protokołu;

9) adnotację o przekazaniu kierownikowi kontrolowanej jednostki jednego egzemplarza protokołu albo sprawozdania;

10) pouczenie o prawie i trybie składania przez kontrolowaną jednostkę zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole lub sprawozdaniu;

11) imiona i nazwiska członków organu zarządzającego kontrolowanej jednostki, w przypadku osób prawnych.

§ 11.
Kopie dokumentów źródłowych, zestawienia, obliczenia oraz wyjaśnienia i oświadczenia, na podstawie których kontrolerzy dokonali ustaleń w toku przeprowadzonej kontroli, stanowią załączniki do protokołu albo sprawozdania z kontroli.
§ 12.
1. Kontrolerzy przekazują protokół kierownikowi kontrolowanej jednostki wraz z pismem określającym termin jego podpisania, który nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

2. Protokół podpisuje się w siedzibie kontrolowanej jednostki albo w siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej NBP wykonującej kontrolę.

3. Protokół opatrzony pieczęcią właściwej jednostki organizacyjnej NBP, po jego odczytaniu, podpisują, parafując każdą ze stron, kontrolerzy, pod imiennymi pieczątkami określającymi ich stanowiska służbowe, oraz przedstawiciel kontrolowanej jednostki, pod pieczątkami firmową i imienną.

§ 13.
1. Sprawozdanie podpisuje się w siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej NBP wykonującej kontrolę.

2. Sprawozdanie opatrzone pieczęcią właściwej jednostki organizacyjnej NBP, po uprzednim parafowaniu każdej ze stron, podpisuje kontroler pod imienną pieczątką określającą również jego stanowisko służbowe.

Rozdział 4

Postępowanie pokontrolne

§ 14. [Skutki postępowania kontrolnego]

W przypadku stwierdzenia w toku kontroli rażącego naruszenia:

1) przepisów prawa lub warunków udzielonego zezwolenia dewizowego, kontrolerzy występują do Prezesa NBP albo dyrektora jednostki organizacyjnej NBP, który wydał zezwolenie dewizowe, o jego uchylenie;

2) warunków wykonywania działalności kantorowej kontrolerzy występują do Prezesa NBP o wydanie decyzji o zakazie jej wykonywania.

§ 15.
Kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, poinformować w formie pisemnej jednostkę organizacyjną NBP, wykonującą kontrolę, o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 16. [Wejście w życie]

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 154, poz. 1275 oraz z 2004 r. Nr 160, poz. 1668), które utraciło moc w dniu 22 lutego 2005 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 18 marca 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama