reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 lutego 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dla policjanta w służbie kandydackiej ustala się miesięczną stawkę uposażenia zasadniczego w wysokości 357 zł."

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się stawki dodatku za posiadany przez policjanta stopień policyjny, w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Policjant w służbie kandydackiej otrzymuje dodatek za posiadany stopień policyjny w wysokości 38 % stawki tego dodatku, o której mowa w ust. 1."

3) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stanowiska służbowe policjantów uprawniające do dodatku funkcyjnego odpowiedniej kategorii, o której mowa w ust. 2, określa tabela stanowiąca załącznik nr 4 do rozporządzenia."

4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Komendzie Stołecznej Policji, komendzie rejonowej Policji, komisariacie lub komisariacie specjalistycznym Policji położonym na obszarze miasta stołecznego Warszawy, a także w podległym Komendantowi Stołecznemu Policji oddziale prewencji przysługuje dodatek stołeczny w wysokości 20 % kwoty bazowej."

5) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policjantowi pełniącemu służbę w pododdziale antyterrorystycznym lub komórce antyterrorystycznej albo minersko-pirotechnicznej w jednostce Policji, który posiada uprawnienia instruktora w dziedzinie spadochroniarstwa, płetwonurkowania, ratownictwa lub minerstwa-pirotechniki, przysługuje dodatek instruktorski w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia."

6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) lp. 51 otrzymuje brzmienie:

„51

Starszy wykładowca

podinspektor

11

 

 

 

 

WSPol

SP

OSzP"

 

 

 

b) lp. 59a otrzymuje brzmienie:

„59a

Młodszy wykładowca

nadkomisarz

9

 

 

 

 

 

SP

OSzP"

 

 

 

7) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) dotychczasowy załącznik nr 3 do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 4 do rozporządzenia;

9) dodaje się załącznik nr 5 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatków określone w § 1 ust. 5, § 7 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń przysługujących policjantom od dnia 1 stycznia 2005 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1040 i Nr 241, poz. 2092 oraz z 2004 r. Nr 30, poz. 261, Nr 140, poz. 1491 i Nr 255, poz. 2563.

Załącznik 1. [TABELA STAWEK DODATKU ZA STOPIEŃ POLICYJNY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 24 lutego 2005 r. (poz. 376)

Załącznik nr 1

TABELA STAWEK DODATKU ZA STOPIEŃ POLICYJNY

infoRgrafika

Załącznik 2. [TABELA STAWEK DODATKU INSTRUKTORSKIEGO]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU INSTRUKTORSKIEGO

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama