reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 3 czerwca 2005 r.

w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Nostryfikacji stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą dokonuje rada jednostki organizacyjnej, zwana dalej „radą”, uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki lub stopnia doktora habilitowanego określonej dziedziny sztuki, w zakresie danej dziedziny nauki lub sztuki.
§ 2.
1. Osoba ubiegająca się o nostryfikację stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki uzyskanego za granicą, zwana dalej „kandydatem”, składa do wybranej rady podanie wraz z następującymi załącznikami:

1) oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki;

2) kopią rozprawy stanowiącej podstawę przyznania kandydatowi stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki;

3) kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki, na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki, o uznanie którego się ubiega;

4) życiorysem w języku polskim;

5) oświadczeniem, że stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, o którego nostryfikację kandydat się ubiega, nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w żadnej polskiej szkole wyższej albo innej placówce naukowej.

2. Rada może zażądać:

1) legalizacji dyplomu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne państwa, w którego systemie edukacji działa instytucja, która nadała stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki;

2) przedstawienia dokumentów stwierdzających przebieg przewodu prowadzącego do nadania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki;

3) przedstawienia wykazu publikacji stanowiących dorobek naukowy kandydata;

4) tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz ust. 1 pkt 1–3.

3. Rada może zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, sporządzonego lub poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

§ 3.
1. W przypadku stwierdzenia braku właściwości, ustalonej zgodnie z § 1, rada wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego.

2. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego służy zażalenie do rektora szkoły wyższej albo kierownika placówki naukowej.

§ 4.
1. Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałami rady w sprawie:

1) uznania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki uzyskanego za granicą za równorzędny z odpowiednim polskim stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki;

2) odmowy uznania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki uzyskanego za granicą.

2. Rada przed podjęciem uchwał, o których mowa w ust. 1, może podjąć uchwałę w przedmiocie:

1) wyznaczenia recenzentów rozprawy stanowiącej podstawę uzyskania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki;

2) złożenia przez kandydata egzaminów doktorskich, kolokwium habilitacyjnego lub wygłoszenia przez kandydata wykładu habilitacyjnego.

3. Przy podejmowaniu uchwał, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy określające zasady głosowania przy przeprowadzaniu przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

4. Do prawomocności uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy regulujące prawomocność uchwał o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego.

§ 5.
1. Kandydat może odwołać się od uchwały, o której mowa w § 4 ust. 1, do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

2. Przy składaniu i rozpatrywaniu odwołania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o składaniu i rozpatrywaniu odwołań od uchwał kończących czynności przewodu doktorskiego i habilitacyjnego.

§ 6.
1. Po uprawomocnieniu się uchwały, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, jednostka organizacyjna wydaje kandydatowi zaświadczenie o uznaniu stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki uzyskanego za granicą za równorzędny z odpowiednim polskim stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki, w którym określa w szczególności:

1) nazwę stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki uzyskanego za granicą oraz numer i datę wystawienia dyplomu potwierdzającego jego uzyskanie;

2) nazwę i siedzibę instytucji, która nadała stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki za granicą;

3) nazwę państwa, w którego systemie edukacji działa instytucja, o której mowa w pkt 2;

4) imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia osoby, która uzyskała za granicą stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki;

5) nazwę polskiego stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki, z którym jest równorzędny stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki uzyskany za granicą.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ważne jedynie łącznie z oryginałem dyplomu potwierdzającym uzyskanie za granicą stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki.

§ 7.
1. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzającej postępowanie nostryfikacyjne ustala wysokość opłaty związanej z przeprowadzeniem tego postępowania, uwzględniając w szczególności:

1) koszty recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych określone odpowiednio dla prac w języku polskim oraz w języku obcym;

2) koszty przeprowadzenia egzaminów doktorskich lub kolokwium habilitacyjnego.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek bankowy albo do kasy jednostki organizacyjnej, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

4. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie nostryfikacyjne może na wniosek kandydata obniżyć wysokość lub zwolnić z opłaty, o której mowa w ust. 1.

§ 8.
1. Z postępowania nostryfikacyjnego może zostać zwolniona osoba, która ubiega się o wszczęcie przewodu habilitacyjnego i posiada stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki uzyskany w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. O zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego decyduje rada, w której osoba, o której mowa w ust. 1, ubiega się o wszczęcie przewodu habilitacyjnego.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, składa do rady, o której mowa w ust. 2, podanie wraz z załącznikami wymienionymi w § 2 ust. 1.

4. Rada, o której mowa w ust. 2, może zażądać także załączników wymienionych w § 2 ust. 2 i 3.

§ 9.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia postępowania nostryfikacyjne prowadzone są dalej zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
§ 10.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

 

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 69, poz. 296).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 29 czerwca 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Tanecki

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama