| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 10 października 2005 r.

w sprawie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu maklerskich instrumentów finansowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa obowiązki sprawozdawcze domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału i zagranicznych osób prawnych, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu maklerskich instrumentów finansowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych.

2. W przypadku zagranicznych firm inwestycyjnych oraz zagranicznych osób prawnych, o których mowa w ust. 1, wskazane w rozporządzeniu obowiązki sprawozdawcze mają zastosowanie do czynności wykonywanych na rzecz podmiotu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808).

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

2) zagranicznym rynku regulowanym – rozumie się przez to rynek organizowany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w sposób określony w art. 14 ustawy;

3) podmiotach prowadzących działalność maklerską – rozumie się przez to domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską oraz zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału i zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 115 ustawy, prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału.

§ 3.
1. Podmioty prowadzące działalność maklerską przekazują Komisji Papierów Wartościowych i Giełd sprawozdania miesięczne, sporządzane według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

2. Podmioty prowadzące działalność maklerską przekazują sprawozdanie miesięczne do dziesiątego dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca objętego tym sprawozdaniem.

3. Wzory sprawozdań miesięcznych stanowią załączniki nr 1–6 do rozporządzenia.

§ 4.
1. W przypadku gdy podmioty prowadzące działalność maklerską posiadają rachunek służący do przechowywania maklerskich instrumentów finansowych swoich klientów, otwarty w zagranicznym podmiocie prowadzącym rachunki, na których zapisywane są maklerskie instrumenty finansowe, przekazują w sprawozdaniu miesięcznym dane opracowane zgodnie z wzorami zawartymi w załącznikach nr 1–6 do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy podmioty prowadzące działalność maklerską nie posiadają rachunku, o którym mowa w ust. 1, przekazują w sprawozdaniu miesięcznym dane opracowane zgodnie z wzorami zawartymi w załącznikach nr 1, 3 i 5 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Wartość maklerskich instrumentów finansowych wykazywaną w sprawozdaniu miesięcznym, których wzory stanowią załączniki nr 2, 4 i 6 do rozporządzenia, ustala się na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, według wartości rynkowej tych instrumentów w kraju, w którym są one przechowywane na rachunkach.

2. W przypadku gdy określony maklerski instrument finansowy jest w danym kraju przedmiotem obrotu na więcej niż jednym rynku regulowanym, ustalenie wartości tego instrumentu następuje według jego wartości rynkowej, osiągniętej na rynku, na którym w okresie sprawozdawczym wolumen obrotów był największy.

§ 6.
Obowiązek sporządzenia pierwszego sprawozdania miesięcznego powstaje:

1) dla podmiotów prowadzących działalność maklerską, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia wykonują czynności z zakresu pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu maklerskich instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na zagranicznych rynkach regulowanych – w odniesieniu do miesiąca, w którym rozporządzenie weszło w życie;

2) dla podmiotów prowadzących działalność maklerską, które po dniu wejścia w życie rozporządzenia rozpoczynają wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu maklerskich instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na zagranicznych rynkach regulowanych – w odniesieniu do miesiąca, w którym rozpoczęły wykonywanie tych czynności.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2005 r.2)

Minister Finansów: w z. P. Sawicki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych (Dz. U. Nr 146, poz. 949).


Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 października 2005 r. (poz. 1711)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »