| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 października 2005 r.

w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

2) wniosku – rozumie się przez to wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

§ 2.
1. Spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań giełdowych, zwany dalej „rynkiem oficjalnych notowań”, powinna zapewnić, aby dopuszczone do obrotu na tym rynku były wyłącznie akcje, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

2) ich zbywalność nie jest ograniczona;

3) wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań;

4) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą równowartość w złotych co najmniej 1 000 000 euro;

5) w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi akcjami.

2. Rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się:

1) co najmniej 25 % akcji spółki objętych wnioskiem lub

2) co najmniej 500 000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17 000 000 euro, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – według prognozowanej ceny rynkowej.

3. Wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2, ustala się przy zastosowaniu kursu walut obliczonego jako średnią arytmetyczną średnich bieżących kursów walut obcych, ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

4. Do obrotu na rynku oficjalnych notowań mogą być dopuszczone akcje, mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w:

1) ust. 1 pkt 3 – jeżeli z przepisu ustawy lub innych ustaw wynika, że akcje, które nie są objęte wnioskiem, nie mogą być przedmiotem obrotu, a informacja o tym została, wraz z odpowiednim wyjaśnieniem, podana do publicznej wiadomości w trybie określonym w odrębnych przepisach;

2) ust. 1 pkt 4 – jeżeli przedmiotem wniosku są akcje emitenta, tego samego rodzaju, co akcje już dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań;

3) ust. 1 pkt 5, jeżeli:

a) co najmniej 25 % akcji tego samego emitenta, objętych wnioskiem i akcji będących przedmiotem obrotu na tym rynku, znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, lub

b) liczba akcji objętych wnioskiem oraz akcji będących przedmiotem obrotu, a także sposób przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży pozwala uznać, że obrót tymi akcjami na rynku oficjalnych notowań uzyska wielkość zapewniającą płynność, lub

c) rozproszenie akcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zostało osiągnięte w jednym lub większej liczbie państw członkowskich, w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy, w których akcje te są już notowane na rynku oficjalnych notowań.

§ 3.
Dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań może nastąpić, jeżeli:

1) spółka będąca emitentem tych akcji ogłaszała, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, sprawozdania finansowe, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania, przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające dzień złożenia wniosku lub

2) przemawia za tym uzasadniony interes spółki lub inwestorów, a spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem.

§ 4.
Do obrotu na rynku oficjalnych notowań mogą być dopuszczone kwity depozytowe, jeżeli akcje, w związku z którymi kwity te zostały wystawione, zostały dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym, o ile spełnia on warunki określone w § 2.
§ 5.
1. Spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań powinna zapewnić, aby dopuszczone do obrotu na tym rynku były wyłącznie obligacje, które spełniają łącznie następujące warunki, z zastrzeżeniem § 6:

1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

2) ich zbywalność nie jest ograniczona;

3) wnioskiem zostały objęte wszystkie obligacje tego samego rodzaju;

4) łączna wartość nominalna obligacji objętych wnioskiem, ustalona w sposób określony w § 2 ust. 3, wyniosła równowartość w złotych co najmniej 200 000 euro.

2. Obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa mogą być dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań, jeżeli spełniają warunki, o których mowa w ust. 1, oraz akcje wyemitowane w celu realizacji uprawnień obligatariuszy są:

1) dopuszczone do tego obrotu albo

2) objęte wnioskiem, łącznie z tymi obligacjami.

§ 6.
Do obrotu na rynku oficjalnych notowań mogą być dopuszczone obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawę, jak również przez państwa członkowskie, w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy, oraz jednostki samorządu terytorialnego tych państw, jeżeli:

1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

2) ich zbywalność nie jest ograniczona;

3) wnioskiem zostały objęte wszystkie papiery wartościowe tego samego rodzaju.

§ 7.
Przepisy § 2–6 nie wyłączają uprawnień spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań do określenia w regulaminie giełdy, o którym mowa w art. 28 ustawy, ostrzejszych warunków dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na tym rynku.
§ 8.
1. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań, które przestały spełniać warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, nie mogą być przedmiotem obrotu na tym rynku.

2. W przypadku gdy papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań lub emitenci tych papierów wartościowych przestali spełniać:

1) warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – właściwy organ spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań wyklucza papiery wartościowe z obrotu na tym rynku;

2) pozostałe warunki będące podstawą dopuszczenia do obrotu – właściwy organ spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań może wykluczyć papiery wartościowe z obrotu na tym rynku i przenieść te papiery wartościowe na:

a) prowadzony przez tę spółkę rynek regulowany, niebędący rynkiem oficjalnych notowań giełdowych,

b) rynek regulowany niebędący rynkiem oficjalnych notowań giełdowych, prowadzony przez inną spółkę, pod warunkiem wyrażenia zgody przez tę spółkę oraz przez emitenta.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2005 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach (Dz. U. Nr 86, poz. 939 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1241), które utraciło moc zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »