| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 października 2005 r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym

Na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania:

1) nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym;

2) zapomóg małżonkom albo dzieciom lub rodzicom żołnierzy zawodowych, którzy ponieśli śmierć lub zaginęli podczas wykonywania zadań służbowych.

§ 2.
1. Warunkiem przyznania żołnierzowi zawodowemu nagrody jest uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych.

2. Żołnierzowi zawodowemu można również przyznać nagrodę za wykonywanie zadań służbowych o wysokiej odpowiedzialności albo zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe.

§ 3.
1. Nagrody przyznaje dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe dowódcy batalionu lub równorzędne albo wyższe – w stosunku do wszystkich podległych żołnierzy zawodowych, z wyjątkiem swojego zastępcy.

2. Dowódcy jednostki wojskowej oraz jego zastępcy nagrody przyznaje przełożony tego dowódcy.

3. Przełożony, o którym mowa w ust. 1 i 2, może również przyznawać nagrody żołnierzom zawodowym skierowanym do wykonywania zadań służbowych w bezpośrednio podległej mu jednostce wojskowej, w tym również pozostającym w rezerwie kadrowej lub dyspozycji, a także pełniącym służbę w podległych mu jednostkach wojskowych niższego szczebla.

4. Podstawę do wypłaty nagrody stanowi decyzja lub rozkaz dzienny przełożonego, który przyznał nagrodę.

§ 4.
1. Nagrody są przyznawane:

1) z inicjatywy przełożonego, o którym mowa w § 3;

2) na wniosek przełożonego żołnierza zawodowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przesyła się drogą służbową.

§ 5.
1. Warunkiem przyznania zapomogi żołnierzowi zawodowemu lub członkowi rodziny żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, jest konieczność poniesienia dodatkowych wydatków pieniężnych spowodowanych zdarzeniem określonym w art. 84 ust. 1 pkt 2 lub ust. 1a ustawy. Przy przyznawaniu zapomogi uwzględnia się okoliczności mające wpływ na sytuację materialną żołnierza zawodowego i jego rodziny.

2. Zapomoga, o której mowa w art. 84 ust. 1a ustawy, może być przyznana jednorazowo, w okresie od dnia śmierci lub zaginięcia żołnierza zawodowego podczas wykonywania zadań służbowych do 3 miesięcy po zaistnieniu tych okoliczności.

§ 6.
1. Do przyznawania zapomóg, o których mowa w § 5, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i 4, z tym że zapomoga może być przyznana również na uzasadniony wniosek zainteresowanego żołnierza zawodowego lub członka rodziny żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 84 ust. 1a ustawy, albo organu przedstawicielskiego, o którym mowa w art. 108 ust. 3 ustawy.

2. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy, o którym mowa w art. 84 ust. 1a ustawy, pełnił ostatnio służbę wojskową, informuje małżonka żołnierza zawodowego, a w razie braku małżonka dzieci lub rodziców, o możliwości wystąpienia w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2, z wnioskiem o przyznanie zapomogi.

§ 7.
W przypadku, o którym mowa w art. 84 ust. 1a ustawy, wypłaty zapomogi dokonuje się według wyboru uprawnionego członka rodziny żołnierza zawodowego, w formie bezpośredniej w kasie (punkcie kasowym) jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostawał żołnierz zawodowy, albo w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy (konto osobiste) pisemnie wskazany przez uprawnionego członka rodziny żołnierza zawodowego.
§ 8.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U. Nr 122, poz. 1274).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 5 listopada 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »