| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 października 2005 r.

w sprawie warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

2) sesji – rozumie się przez to sesję giełdową na rynku giełdowym, sesję lub dzień obrotu na towarowym rynku instrumentów finansowych, jak również dzień transakcyjny na rynku pozagiełdowym;

3) członkach – rozumie się przez to podmioty dopuszczone do działalności na danym rynku regulowanym na podstawie umowy zawartej ze spółką prowadzącą rynek regulowany.

§ 2.
Spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia warunki do prowadzenia sprawnego i bezpiecznego obrotu na prowadzonym przez siebie rynku regulowanym, w tym w zakresie przebiegu zawieranych na tym rynku transakcji i rozliczeń.
§ 3.
1. Spółka prowadząca rynek regulowany obowiązana jest do zarządzania ryzykiem operacyjnym, na które narażony jest prowadzony przez nią rynek regulowany, a w szczególności do:

1) opracowania zasad identyfikacji i szacowania poziomu tego ryzyka;

2) zastosowania środków skutecznie ograniczających to ryzyko.

2. W celu właściwego zarządzania ryzykiem spółka prowadząca rynek regulowany ustala pisemne procedury dotyczące:

1) zarządzania technicznym funkcjonowaniem systemów informatycznych rynku regulowanego;

2) bezpieczeństwa dostępu do systemów informatycznych rynku regulowanego przez jego członków;

3) planów awaryjnych i zasad zachowania ciągłości działania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.

3. Spółka prowadząca rynek regulowany ustala pisemne zasady sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem procedur, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

§ 4.
Spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia upowszechnienie:

1) informacji dotyczących ofert, transakcji i obrotów na prowadzonym przez nią rynku regulowanym, zawierających co najmniej następujące dane:

a) pięć najlepszych ofert kupna i ofert sprzedaży w stosunku do ofert zamieszczonych w arkuszu zleceń – z wyszczególnieniem liczby zleceń i łącznego wolumenu zleceń dla każdego z poziomów cenowych,

b) wielkość obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenę i czas zawarcia transakcji – dla każdej transakcji zawartej na sesji,

c) wielkość obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenę zawarcia transakcji – dla każdej transakcji zawartej poza sesją (transakcji pakietowej),

d) kursy otwarcia i zamknięcia, o ile obowiązek ich ustalenia wynika z regulacji obowiązujących na danym rynku regulowanym, kursy minimalny i maksymalny oraz wielkość obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym – dla instrumentów finansowych notowanych w systemie notowań ciągłych.

e) kursy jednolite oraz wielkość obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym – dla instrumentów finansowych notowanych w systemie notowań jednolitych,

f) wartość indeksów obliczanych przez spółkę, które są podstawą do określenia ceny (wartości) instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy,

g) dzienną i ostateczną cenę rozliczeniową – dla instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy;

2) informacji, otrzymanych od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu lub zawierającej transakcje bezpośrednie, o kursach i obrotach instrumentami finansowymi, które są przedmiotem obrotu na danym rynku regulowanym i jednocześnie przedmiotem transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu lub przedmiotem transakcji bezpośrednich.

§ 5.
Warunki upowszechniania przez spółkę prowadzącą rynek regulowany informacji, o których mowa w § 4 pkt 2, ustala się w umowie zawartej pomiędzy spółką prowadzącą rynek regulowany a firmą inwestycyjną organizującą alternatywny system obrotu lub zawierającą transakcje bezpośrednie.
§ 6.
Upowszechnienie informacji, o których mowa w § 4:

1) pkt 1 lit. a – następuje w czasie rzeczywistym;

2) pkt 1 lit. b – następuje niezwłocznie po zawarciu transakcji;

3) pkt 1 lit. c – następuje najpóźniej przed rozpoczęciem następnej sesji;

4) pkt 1 lit. d, e i g – następuje niezwłocznie po zakończeniu sesji, z zastrzeżeniem, że kurs otwarcia jest upowszechniany niezwłocznie po jego ustaleniu;

5) pkt 1 lit. f – następuje zgodnie z zasadami konstrukcji danego indeksu; zasady powinny przewidywać upowszechnienie niezwłocznie po zakończeniu sesji oraz nie rzadziej niż raz dziennie;

6) pkt 2 – następuje niezwłocznie po ich otrzymaniu przez spółkę prowadzącą rynek regulowany.

§ 7.
1. Informacje, o których mowa w § 4, są upowszechniane w formie przekazu elektronicznego oraz przekazywane do agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).

2. W odniesieniu do udostępnianych w formie przekazu elektronicznego informacji, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. d, e i g, spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia zabezpieczenie ich w sposób uniemożliwiający dokonanie w nich zmian przez osoby nieuprawnione.

3. W przypadku stwierdzenia wprowadzenia przez osoby nieuprawnione zmian do udostępnionych w formie przekazu elektronicznego informacji, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. d, e i g, spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia dokonania ich korekty z jednoczesnym wskazaniem, kiedy taka zmiana została wykryta, a także które informacje zostały zmienione oraz kiedy miała miejsce korekta.

§ 8.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, spółka prowadząca rynek regulowany może podjąć decyzję o opóźnieniu bądź zawieszeniu upowszechniania informacji, o których mowa w § 4, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie rynku regulowanego obowiązującym na tym rynku.
§ 9.
1. Spółka prowadząca rynek regulowany obowiązana jest zapewnić, aby członkami prowadzonego przez nią rynku regulowanego były wyłącznie podmioty dysponujące odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi, w tym w szczególności zatrudniające osoby, których kwalifikacje i doświadczenie gwarantują sprawny i bezpieczny udział w obrocie na danym rynku regulowanym.

2. Spółka prowadząca rynek regulowany obowiązana jest dokonywać oceny w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, w oparciu o obiektywne kryteria przyjęte w formie pisemnej przez właściwy organ tej spółki.

3. Upoważnienie osób, o których mowa w ust. 1, do dostępu do systemów giełdowych rynku regulowanego następuje po uprzednim dokonaniu weryfikacji ich kwalifikacji.

§ 10.
Spółka prowadząca rynek regulowany organizuje i prowadzi system nadzoru nad członkami w celu zapewnienia przestrzegania przez te podmioty regulaminu oraz innych regulacji i procedur dotyczących funkcjonowania danego rynku regulowanego, wprowadzonych przez spółkę prowadzącą rynek regulowany.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2005 r., z wyjątkiem przepisów § 3 i 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.2).

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zakres spraw objętych w niniejszym rozporządzeniu był regulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach (Dz. U. Nr 86, poz. 939 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1241).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »