| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

ORAZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI2)

z dnia 7 października 2005 r.

w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania3)

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.4)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wzór formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposób jego wypełniania, określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. Nr 240, poz. 2072).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

3) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady nr 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 319 z 12.12.1994, str. 7). Dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 października 2005 r. (poz. 1733)

infoRgrafika

Sposób wypełniania formularza:

1) formularz wypełnia się pismem maszynowym lub komputerowym;

2) ilości towarów niebezpiecznych, w tym ilości towarów dużego ryzyka, podaje się osobno dla każdej klasy objętej sprawozdaniem, w kolejności wynikającej z numeracji klas; jeżeli sprawozdanie obejmuje towary klasy 2 lub 7, których ilości podaje się w różnych jednostkach, to ilości te podaje się osobno dla każdej jednostki;

3) łączna ilość towarów niebezpiecznych w klasie jest sumą ilości towarów tej klasy załadowanych, przewiezionych i rozładowanych, w cysternach (łącznie z wieloelementowymi kontenerami do gazu – MEGC oraz pojazdami-bateriami), w sztukach przesyłki i luzem;

4) ilości towarów niebezpiecznych dużego ryzyka podaje się osobno dla każdego numeru UN;

5) ilości towarów podaje się w następujących jednostkach:

– w przypadku towarów klasy 1 –w kilogramach (kg) netto materiału wybuchowego,

– w przypadku gazów klasy 2 innych niż skroplone lub rozpuszczone – w litrach (I) pojemności naczyń lub cystern,

– w przypadku towarów klasy 7 – w bekerelach (Bq) jako aktywność zawartości promieniotwórczej lub zamiennie w gramach (g) jako masę materiałów rozszczepialnych,

– w przypadku przedmiotów klas innych niż klasy 1 i 7 – w kilogramach (kg) brutto,

– w przypadku pozostałych towarów – w kilogramach (kg) netto;

6) w niewypełnionych rubrykach należy wstawić znak „X”;

7) sprawozdanie nie obejmuje towarów:

– zawartych w próżnych nieoczyszczonych opakowaniach, cysternach, kontenerach i pojazdach,

– ładowanych, przewożonych i rozładowywanych w ilościach, dla których nie jest wymagane oznakowanie pojazdów,

– których przewóz odbywał się w całości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »