| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

Na podstawie art. 8 ust. 5 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum (Dz. U. Nr 183, poz. 1891 oraz z 2005 r. Nr 27, poz. 226) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) odmiana odporna – odmianę, która w badaniach przeprowadzonych zgodnie ze Standardami w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawanymi przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin3) reaguje w każdych warunkach na porażenie czynnikiem patogenicznym w taki sposób, że nie istnieje możliwość wtórnego porażenia, wykazując pełną odporność laboratoryjną i polową na określone patotypy grzyba Synchytrium endobioticum;”;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli w strefie porażenia, wyznaczonej na gruntach, o których mowa w § 3 pkt 3, w wyniku badania gleby, przeprowadzonego zgodnie ze Standardami w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawanymi przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin3), stwierdzono mniej niż 5 żywych zarodni przetrwalnikowych grzyba Synchytrium endobioticum na 1 g gleby oraz w wyniku przeprowadzonych testów biologicznych nie stwierdzono objawów chorobowych raka ziemniaka, w strefie tej dopuszcza się uprawę ziemniaków odmian odpornych na występujący patotyp grzyba Synchytrium endobioticum, jeżeli ziemniaki te zostaną przeznaczone do przerobu przemysłowego lub na konsumpcję, lub na paszę, w sposób określony w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z zastrzeżeniem § 15.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Jeżeli na podstawie urzędowej kontroli, przeprowadzonej zgodnie ze Standardami w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawanymi przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin3), wojewódzki inspektor stwierdzi, że na gruntach uprzednio skażonych nie występuje grzyb Synchytrium endobioticum, na gruntach tych nie przeprowadza się działań, o których mowa w § 4–7, i wyrejestrowuje się je z listy gruntów skażonych.”;

4) w § 10 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) miejsce produkcji tych ziemniaków zostało uznane za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum po przeprowadzeniu, na wniosek zainteresowanego podmiotu, urzędowej kontroli przez wojewódzkiego inspektora i wydaniu zaświadczenia, które zostało dołączone do przemieszczanych ziemniaków, lub”;

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Zakazuje się sadzenia w gruncie oraz, z zastrzeżeniem ust. 7, wprowadzania do obrotu z przeznaczeniem do sadzenia w gruncie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 10 lat od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ziemniaków odmian innych niż wpisane do krajowego rejestru lub wspólnotowego katalogu odmian, o pełnej odporności polowej i laboratoryjnej:

1) co najmniej na patotyp 1(D1) grzyba Synchytrium endobioticum,

2) w powiatach, w których stwierdzono występowanie patotypów grzyba Synchytrium endobioticum, innych niż 1(D1) tego grzyba, odmian odpornych także na te patotypy

– jeżeli odporność tych odmian ziemniaków, na wniosek hodowcy lub zainteresowanego podmiotu, została określona przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie zgodnie ze Standardami w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawanymi przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin3), a informację o odporności zamieszczono na liście odmian gatunków roślin uprawnych, których odmiany zostały wpisane do krajowego rejestru, publikowanej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – dla odmian wpisanych do tego rejestru, albo w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa – dla odmian wpisanych do wspólnotowego katalogu odmian.

2. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej „Głównym Inspektorem”, na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce uprawy ziemniaków w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok, w którym ma być prowadzona uprawa ziemniaków, może, w drodze decyzji, wyrazić zgodę na uprawę, w tym roku, w gruncie ziemniaków, których sadzenie w gruncie jest zakazane na postawie ust. 1:

1) w miejscach produkcji, w których wojewódzki inspektor stwierdził, że nie występuje grzyb Synchytrium endobioticum, i uznał je za wolne od tego grzyba oraz

2) jeżeli Komisja Europejska zezwoli na prowadzenie takiej uprawy.

3. W przypadku podmiotów prowadzących hodowlę twórczą odmian ziemniaka oraz badania odmian ziemniaka zgłoszonych do wpisu do krajowego rejestru, decyzja, o której mowa w ust. 2, może być wydana na cały okres planowanego prowadzenia hodowli lub badań.

4. Wydając decyzję, Główny Inspektor może określić zasięg miejsca produkcji ziemniaków, grunty, na których będą uprawiane ziemniaki, nazwę uprawianych ziemniaków, warunki lub sposób prowadzenia produkcji lub przechowywania ziemniaków, warunki nabywania lub zbywania ziemniaków, w tym określić podmiot, od którego zostaną nabyte ziemniaki, warunki prowadzenia obrotu ziemniakami, warunki lub sposób przemieszczania ziemniaków, sposób i miejsce zagospodarowania uzyskanego plonu i resztek roślinnych.

5. Główny Inspektor może odmówić wyrażenia zgody na uprawę ziemniaków, których sadzenie w gruncie jest zakazane na podstawie ust. 1, w przypadku gdy podmiot uprawiał ziemniaki bez uzyskania zgody Głównego Inspektora na prowadzenie takiej uprawy lub niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji lub wprowadził je do obrotu niezgodnie z ust. 7.

6. Wojewódzki inspektor nakazuje zniszczenie uprawy lub zebranych z niej bulw w przypadku stwierdzenia prowadzenia przez podmiot uprawy ziemniaków, których sadzenie w gruncie jest zakazane na postawie ust. 1, bez uzyskania zgody Głównego Inspektora na prowadzenie takiej uprawy lub niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji.

7. Zakaz wprowadzania do obrotu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy ziemniaków przeznaczonych do sadzenia na gruntach wskazanych w decyzji Głównego Inspektora, w ilości wynikającej z tej decyzji.”;

6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

3) Standardy w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawane przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin na podstawie Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 33, poz. 191 oraz z 1963 r. Nr 38, poz. 219).

Załącznik 1. [WYKAZ POWIATÓW WRAZ Z ICH IDENTYFIKATORAMI, UZNANYCH ZA WOLNE OD GRZYBA SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 5 października 2005 r. (poz. 1737)

WYKAZ POWIATÓW WRAZ Z ICH IDENTYFIKATORAMI, UZNANYCH ZA WOLNE OD GRZYBA SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM

Lp.

Województwo

Powiat wraz z identyfikatorem

1

2

3

1

dolnośląskie

bolesławiecki – 0201, dzierżoniowski – 0202, głogowski – 0203, górowski – 0204, jaworski – 0205, jeleniogórski – 0206, kamiennogórski – 0207, kłodzki – 0208, legnicki – 0209, lubański –0210, lubiński – 0211, lwówecki – 0212, milicki – 0213, oleśnicki –0214, oławski – 0215, polkowicki – 0216, strzeliński – 0217, średzki – 0218, świdnicki – 0219, trzebnicki – 0220, wołowski – 0222, wrocławski – 0223, ząbkowicki – 0224, zgorzelecki – 0225, złotoryjski – 0226, miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra – 0261, Legnica –0262, Wrocław – 0264

2

kujawsko-pomorskie

aleksandrowski – 0401, brodnicki – 0402, bydgoski – 0403, chełmiński – 0404, golubsko-dobrzyński – 0405, grudziądzki – 0406, inowrocławski – 0407, lipnowski – 0408, mogileński – 0409, nakielski – 0410, radziejowski – 0411, rypiński – 0412, sępoleński – 0413, świecki – 0414, toruński – 0415, wąbrzeski – 0417, włocławski – 0418, żniński – 0419, miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz – 0461, Grudziądz – 0462, Toruń – 0463, Włocławek – 0464

3

lubelskie

biłgorajski – 0602, chełmski – 0603, hrubieszowski – 0604, janowski – 0605, krasnostawski – 0606, kraśnicki – 0607, lubartowski – 0608, lubelski – 0609, łęczyński – 0610, łukowski – 0611, opolski – 0612, parczewski – 0613, puławski – 0614, radzyński – 0615, rycki – 0616, świdnicki – 0617, tomaszowski – 0618, włodawski – 0619, zamojski –0620, miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska – 0661, Chełm – 0662, Lublin – 0663, Zamość – 0664

4

lubuskie

gorzowski – 0801, krośnieński – 0802, międzyrzecki – 0803, nowosolski – 0804, słubicki – 0805, strzelecko-drezdenecki – 0806, sulęciński – 0807, świebodziński – 0808, wschowski – 0812, zielonogórski – 0809, żagański –0810, żarski – 0811, miasta na prawach powiatu: Gorzów Wielkopolski – 0861, Zielona Góra – 0862

5

łódzkie

bełchatowski – 1001, brzeziński – 1021, kutnowski – 1002, łaski – 1003, łęczycki – 1004, łowicki – 1005, łódzki wschodni – 1006, opoczyński – 1007, pabianicki – 1008, pajęczański – 1009, piotrkowski – 1010, poddębicki – 1011, radomszczański – 1012, rawski – 1013, sieradzki –1014, skierniewicki – 1015, tomaszowski –1016, wieluński – 1017, wieruszowski – 1018, zduńskowolski – 1019, zgierski – 1020, miasta na prawach powiatu: Łódź – 1061, Piotrków Trybunalski – 1062, Skierniewice – 1063

 

1

2

3

6

małopolskie

miechowski – 1208, nowosądecki – 1210, olkuski – 1212, proszowicki – 1214, tarnowski – 1216, wadowicki – 1218, miasto na prawach powiatu: Kraków – 1261

7

mazowieckie

białobrzeski – 1401, ciechanowski – 1402, garwoliński – 1403, gostyniński – 1404, grodziski – 1405, grójecki –1406, kozienicki – 1407, legionowski – 1408, lipski – 1409, łosicki – 1410, makowski – 1411, miński – 1412, mławski – 1413, nowodworski – 1414, ostrołęcki – 1415, ostrowski – 1416, otwocki – 1417, piaseczyński – 1418, płocki – 1419, płoński – 1420, pruszkowski – 1421, przasnyski – 1422, przysuski – 1423, pułtuski – 1424, radomski – 1425, siedlecki – 1426, sierpecki – 1427, sochaczewski – 1428, sokołowski – 1429, szydłowiecki – 1430, warszawski zachodni – 1432, węgrowski – 1433, wołomiński – 1434, wyszkowski – 1435, zwoleński – 1436, żuromiński – 1437, żyrardowski – 1438, miasta na prawach powiatu: Ostrołęka – 1461, Płock – 1462, Radom – 1463, Siedlce – 1464, m.st. Warszawa – 1465

8

opolskie

brzeski – 1601, głubczycki – 1602, kędzierzyńsko-kozielski – 1603, kluczborski – 1604, krapkowicki – 1605, namysłowski – 1606, nyski – 1607, oleski – 1608, opolski – 1609, prudnicki – 1610, strzelecki – 1611, miasto na prawach powiatu: Opole – 1661

9

podkarpackie

bieszczadzki – 1801, brzozowski – 1802, dębicki – 1803, jarosławski – 1804, jasielski – 1805, kolbuszowski – 1806, krośnieński – 1807, leski – 1821, leżajski – 1808, lubaczowski – 1809, łańcucki – 1810, mielecki – 1811, niżański – 1812, przemyski – 1813, przeworski – 1814, ropczycko-sędziszowski – 1815, rzeszowski – 1816, sanocki –1817, stalowowolski – 1818, strzyżowski – 1819, tarnobrzeski – 1820, miasta na prawach powiatu: Krosno – 1861, Przemyśl – 1862, Rzeszów – 1863, Tarnobrzeg – 1864

10

podlaskie

augustowski – 2001, białostocki – 2002, bielski – 2003, grajewski – 2004, hajnowski – 2005, kolneński – 2006, łomżyński – 2007, moniecki – 2008, sejneński – 2009, siemiatycki – 2010, sokolski – 2011, suwalski – 2012, wysokomazowiecki – 2013, zambrowski – 2014, miasta na prawach powiatu: Białystok – 2061, Łomża – 2062, Suwałki – 2063

11

pomorskie

człuchowski – 2203, malborski – 2209, nowodworski – 2210, pucki –2211

12

śląskie

będziński – 2401, bielski – 2402, cieszyński – 2403, częstochowski – 2404, kłobucki – 2406, pszczyński – 2410, zawierciański – 2416, miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała – 2461, Katowice – 2469, Mysłowice – 2470, Sosnowiec – 2475, Świętochłowice – 2476

 

1

2

3

13

świętokrzyskie

buski – 2601, jędrzejowski – 2602, kazimierski – 2603, kielecki – 2604, konecki – 2605, opatowski – 2606, ostrowiecki – 2607, pińczowski – 2608, sandomierski – 2609, skarżyski – 2610, starachowicki – 2611, staszowski – 2612, włoszczowski – 2613, miasto na prawach powiatu: Kielce – 2661

14

warmińsko-mazurskie

bartoszycki – 2801, działdowski – 2803, elbląski – 2804, ełcki – 2805, giżycki – 2806, gołdapski – 2818, iławski – 2807, kętrzyński – 2808, lidzbarski – 2809, nowomiejski – 2812, olecki – 2813, olsztyński –2814, ostródzki – 2815, piski – 2816, szczycieński – 2817, węgorzewski – 2819, miasta na prawach powiatu: Elbląg – 2861, Olsztyn – 2862

15

wielkopolskie

chodzieski – 3001, czarnkowsko-trzcianecki – 3002, gnieźnieński – 3003, gostyński – 3004, grodziski – 3005, jarociński – 3006, kaliski – 3007, kępiński – 3008, kolski – 3009, koniński – 3010, kościański –3011, krotoszyński – 3012, leszczyński – 3013, międzychodzki – 3014, nowotomyski – 3015, obornicki – 3016, ostrowski – 3017, ostrzeszowski – 3018, pilski – 3019, pleszewski – 3020, poznański – 3021, rawicki – 3022, słupecki – 3023, szamotulski – 3024, średzki – 3025, śremski – 3026, turecki – 3027, wągrowiecki – 3028, wolsztyński – 3029, wrzesiński – 3030, złotowski – 3031, miasta na prawach powiatu: Kalisz – 3061, Konin – 3062, Leszno – 3063, Poznań – 3064

16

zachodniopomorskie

białogardzki – 3201, choszczeński – 3202, drawski – 3203, goleniowski – 3204, gryficki – 3205, gryfiński – 3206, kamieński –3207, kołobrzeski – 3208, koszaliński – 3209, łobeski – 3218, myśliborski – 3210, sławieński – 3213, świdwiński – 3216, wałecki – 3217

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 8 listopada 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »