Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 24 października 2005 r.

o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

I

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

a) głosowanie przeprowadzono w 25 166 obwodach głosowania,

b) uprawnionych do głosowania było 30 279 209 wyborców,

c) w głosowaniu wzięło udział 15 439 684 wyborców,

d) frekwencja wyniosła 50,99 %,

e) głosów nieważnych oddano 155 233,

f) głosów ważnych oddano 15 279 787,

g) poszczególni kandydaci uzyskali następujące liczby ważnych głosów:

1) KACZYŃSKI Lech Aleksander 8 257 468 głosów, tj. 54,04 % liczby głosów ważnych,

2) TUSK Donald Franciszek 7 022 319 głosów, tj. 45,96 % liczby głosów ważnych.

II

Komisja stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 23 października 2005 r., spośród dwóch kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej głosów otrzymał i – stosownie do art. 127 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

został wybrany

Kaczyński Lech Aleksander

III

1. Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia.

2. Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: J. Kacprzak, S. Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: S. Jaworski, A. Kisielewicz, A. Mączyński, A. W. Ryms, S. Zabłocki, T. Żyznowski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW PONOWNEGO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2005 R.]

Załączniki do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 24 października 2005 r. (poz. 1739)

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW PONOWNEGO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2005 R.

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW PONOWNEGO GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2005 R.]

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW PONOWNEGO GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2005 R.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-25
  • Data wejścia w życie: 2005-10-25
  • Data obowiązywania: 2005-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw