Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 października 2005 r.

w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w załączniku do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)), zwanych dalej „świadczeniami opieki zdrowotnej”, oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w czynnej służbie wojskowej i pracownikom wojska, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, a także po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę;

2) sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 2.
1. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1, są udzielane osobom uprawnionym, po przedstawieniu następujących dokumentów:

1) zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na rodzaj urazu, opatrzonego datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem jego przedłożenia;

2) protokołu powypadkowego, sporządzonego przez komisję powypadkową powoływaną na podstawie przepisów określających postępowanie w razie wypadku lub ujawnienia choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej;

3) rozkazu personalnego o wyznaczeniu na stanowisko służbowe żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową do wykonywania zadań poza granicami państwa, a w przypadku pracownika wojska – umowy o pracę dotyczącej wykonywania przez tego pracownika zadań poza granicami państwa.

2. W przypadku gdy koszt jednorazowego świadczenia opieki zdrowotnej lub łączny koszt świadczenia realizowanego w okresie nieprzekraczającym trzydziestu dni byłby wyższy niż 5 000 zł, osoba uprawniona przedstawia, poza dokumentami, o których mowa w ust. 1, opinię konsultanta wojskowej służby zdrowia co do potrzeby i zasadności udzielenia takiego świadczenia opieki zdrowotnej. Pozytywna opinia konsultanta wojskowej służby zdrowia warunkuje udzielenie osobie uprawnionej takiego świadczenia opieki zdrowotnej.

§ 3.
1. Świadczeniodawca otrzymuje środki publiczne za udzielone w danym miesiącu świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie miesięcznego zestawienia oraz faktury, złożonych w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko, numer PESEL oraz datę urodzenia osoby uprawnionej;

2) datę udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;

3) rodzaj i zakres udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej;

4) liczbę udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;

5) datę wystawienia i numer faktury.

3. Środki publiczne są przekazywane świadczeniodawcy w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia pod względem merytorycznym i finansowym dokumentów, o których mowa w ust. 1.

4. Środki publiczne są przekazywane na rachunek świadczeniodawcy.

5. W przypadku dokonania korekty zestawień oraz faktur, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca składa oba dokumenty wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny sporządzenia korekty, niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.

6. W przypadku konieczności dokonania zwrotu przekazanych wcześniej środków finansowych, wynikających z korekty, o której mowa w ust. 5, świadczeniodawca zwraca te środki wraz z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy jednostki wojskowej, która dokonała zapłaty za świadczenia opieki zdrowotnej, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia korekty i wystawienia faktury korygującej.

§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 9 listopada 2005 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-25
  • Data wejścia w życie: 2005-11-09
  • Data obowiązywania: 2005-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw