Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 października 2005 r.

w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Niemce w województwie lubelskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.1)) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Niemce w województwie lubelskim.
§ 2.
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 4 grudnia 2005 r.
§ 3.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 października 2005 r. (poz. 1742)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Niemce

2

do 31 października 2005 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej

3

do 4 listopada 2005 r.

– powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej

4

do 10 listopada 2005 r.
(do godz. 2400)

– zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta

5

do 15 listopada 2005 r.

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

6

do 18 listopada 2005 r.

– powołanie obwodowych komisji wyborczych,

 

 

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

 

 

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

 

 

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

7

od 21 listopada 2005 r.

– rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

8

do 21 listopada 2005 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat

9

do 30 listopada 2005 r.

– sporządzenie spisu wyborców

10

2 grudnia 2005 r. o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

11

3 grudnia 2005 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

12

4 grudnia 2005 r.
godz. 600–2000

– przeprowadzenie głosowania

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 25 października 2005 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-25
  • Data wejścia w życie: 2005-10-25
  • Data obowiązywania: 2005-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw