Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 25 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219, poz. 2222) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dodatek szkoleniowy lub stypendium za okres szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy nie przysługuje za dni nieobecności na szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1."

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zasiłek dla bezrobotnych, dodatek szkoleniowy, stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane."

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bezrobotnemu uprawnionemu do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium lub dodatku szkoleniowego, w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, w przypadkach, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, powiatowy urząd pracy wypłaca zasiłek, dodatek szkoleniowy lub stypendium po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2005 r.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-27
  • Data wejścia w życie: 2005-11-01
  • Data obowiązywania: 2005-11-01
  • Dokument traci ważność: 2009-09-10

Dziennik Ustaw