Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1241) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Naliczenia środków funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się w okresach kwartalnych. Środki na poszczególne kwartały danego roku kalendarzowego ustala się zaliczkowo, przyjmując za podstawę wydatki na uposażenia żołnierzy zawodowych poniesione w pierwszym miesiącu danego kwartału.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wysokość funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, może być podwyższona przez Ministra Obrony Narodowej w ciągu roku kalendarzowego o niewykorzystane środki na uposażenie i dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz pozostawiona do jego dyspozycji.”;

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Wysokość funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, ustala dowódca jednostki wojskowej niebędącej państwową jednostką budżetową.

2. Fundusz, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, może zostać zwiększony z odpisu z zysku, nie więcej niż o 2,5 % środków pieniężnych wydatkowanych na uposażenia żołnierzy zawodowych w poprzednim roku kalendarzowym.

3. Zwiększenia funduszu, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostki wojskowej.”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 listopada 2005 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-27
  • Data wejścia w życie: 2005-11-11
  • Data obowiązywania: 2005-11-11
  • Dokument traci ważność: 2008-11-15

Dziennik Ustaw