Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 20 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku braku warunków umożliwiających wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem dokumentacji, a w szczególności w przypadku nieudostępnienia inspektorom pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów, zespół inspektorów może żądać, w obecności kierownika jednostki podlegającej kontroli lub osoby przez niego upoważnionej, wydania niezbędnych dokumentów za pokwitowaniem.”;

2) w § 19 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Inspektorem upoważnionym do wykonywania w placówkach i ośrodkach czynności związanych z nadzorem i kontrolą może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

1) ukończone studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub politologia o specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja;

2) co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji;

3) specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

2. Inspektorem upoważnionym do wykonywania czynności związanych z nadzorem i kontrolą w jednostkach podlegających kontroli, innych niż wymienione w ust. 1, może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

1) ukończone studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna;

2) specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej;

3) pięcioletni staż pracy w pomocy społecznej.”;

3) w § 21 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Inspektorzy, o których mowa w § 19 ust. 1 i 2, wykonujący zadania związane z nadzorem i kontrolą przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, posiadający wykształcenie wyższe na kierunkach innych niż wymienione w § 19 ust. 1 i 2, mogą wykonywać te zadania do dnia 31 grudnia 2011 r.”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Polityki Społecznej: w z. C. Miżejewski

 

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 27 października 2005 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-27
  • Data wejścia w życie: 2005-10-27
  • Data obowiązywania: 2005-10-27
  • Dokument traci ważność: 2021-01-02

Dziennik Ustaw