Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265 i Nr 178, poz. 1480) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1856, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nazwa składnika złożonego może być podana w wykazie składników, z wyszczególnieniem występujących w nim składników według ich masy w porządku malejącym, jeżeli nazwa ta została określona w przepisach dotyczących poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub jest nazwą zwyczajową.”;

2) w § 8 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Mięśnie szkieletowe ssaków i ptaków gatunków uznanych za zdatne do spożycia przez ludzi wraz z przeponą i żwaczem, z wyłączeniem serca, języka, mięśni głowy innych niż żwacze, mięśni nadgarstka, stępu i ogona wraz z naturalnie zawartą lub przynależną tkanką (mięso ssaków i ptaków), z wyłączeniem mięsa oddzielonego mechanicznie, stanowiące składnik środka spożywczego, podaje się w wykazie składników poprzez użycie określenia „mięso”, z podaniem nazwy wskazującej na gatunek zwierzęcia, z którego ono pochodzi, jeżeli zawartość tłuszczu i tkanki łącznej w tym mięsie nie przekracza:”;

3) § 31b otrzymuje brzmienie:

„31b. 1. W przypadku jaj wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znakowanych zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. WE L 173 z 6.07.1990, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 96, z późn. zm.3)) oraz z art. 8 ust. 3 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 2295/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. wprowadzającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. WE L 340 z 24.12.2003, str. 16; Dz. Urz. UE L 153 z 30.04.2004, str. 30; Dz. Urz. UE L 153 z 30.04.2004, str. 84) po numerze oznaczenia sposobu utrzymywania kur nieśnych podaje się kod państwa członkowskiego – PL oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w sposób określony w przepisach w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

2. Producent jaj, utrzymujący nie więcej niż 50 kur nieśnych, jest zwolniony z obowiązku znakowania jaj oznaczeniem kodowym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj, jeżeli:

1) jaja te są sprzedawane bezpośrednio konsumentom na terenie powiatu, w którym zostały wyprodukowane, lub na terenie przyległych do niego powiatów;

2) w miejscu sprzedaży są dostępne następujące dane:

a) nazwa i adres gospodarstwa, z którego jaja pochodzą, lub

b) imię, nazwisko i adres producenta jaj.”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie i 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 58, poz. 563, Nr 162, poz. 1703 i Nr 257, poz. 2577 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1499.

3) Dz. Urz. WE L 121 z 16.05.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 249; Dz. Urz. WE L 218 z 01.08.1992, str. 81; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 44; Dz. Urz. WE L 240 z 25.09.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 81; Dz. Urz. WE L 296 z 01.12.1993, str. 52; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 204; Dz. Urz. WE L 330 z 21.12.1994, str. 4; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 17, str. 30; Dz. Urz. WE L 079 z 7.04.1995, str. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 17, str. 235; Dz. Urz. WE L 246 z 13.10.1995, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 248; Dz. Urz. WE L 111 z 4.05.1996, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 251; Dz. Urz. WE L 189 z 30.07.1996, str. 91; Dz. Urz. WE L 276 z 29.10.1996, str. 11; Dz. Urz. WE L 063 z 4.03.1998, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 22, str. 310; Dz. Urz. WE L 002 z 5.01.2001, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 171; Dz. Urz. WE L 220 z 15.08.2001, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 33, str. 292; Dz. Urz. WE L 007 z 11.01.2003, str. 60; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 64; Dz. Urz. UE L 046 z 20.02.2003, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 235; Dz. Urz. UE L 047 z 21.02.2003, str. 31; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 249; Dz. Urz. UE L 305 z 22.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 531; Dz. Urz. UE L 340 z 24.12.2003, str. 91; Dz. Urz. UE L 153 z 30.04.2004, str. 30; Dz. Urz. UE L 153 z 30.04.2004, str. 84; Dz. Urz. UE L 172 z 5.07.2005, str. 1.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 27 października 2005 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-27
  • Data wejścia w życie: 2005-10-27
  • Data obowiązywania: 2005-10-27
  • Dokument traci ważność: 2007-08-01

Dziennik Ustaw