Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu (Dz. U. Nr 74, poz. 682) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rejon świętokrzysko-małopolski obejmujący powiaty: białobrzeski, bocheński, buski, częstochowski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce miasto na prawach powiatu, kielecki, konecki, krakowski, lipski, miechowski, myślenicki, olkuski, opoczyński, ostrowiecki, pajęczański, pińczowski, piotrkowski, proszowicki, przysuski, radomski, Radom miasto na prawach powiatu, radomszczański, starachowicki, szydłowiecki, wielicki, włoszczowski, zawierciański i zwoleński;”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64, Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175, poz. 1462.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 listopada 2005 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-27
  • Data wejścia w życie: 2005-11-11
  • Data obowiązywania: 2005-11-11
  • Dokument traci ważność: 2006-12-07

Dziennik Ustaw