Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 75) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1983 r. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 2001 r. Nr 81, poz. 877 oraz z 2004 r. Nr 43, poz. 411.

Załącznik 1. [WYKAZ CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ W POLICJI, Z TYTUŁU KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ ODSZKODOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 października 2005 r. (poz. 1753)

WYKAZ CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ W POLICJI, Z TYTUŁU KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ ODSZKODOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE

Lp.

Nazwa choroby

Szczególne właściwości lub warunki służby wywołujące chorobę

1

2

3

1

Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć

Służba narażająca na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych

2

Pylice płuc

Długotrwała służba narażająca na wdychanie pyłów mogących wywołać zwłóknienie tkanki płucnej

3

Przewlekłe choroby układu oddechowego, powstałe w następstwie działania substancji toksycznych, drażniących, uczulających lub czynników mechanicznych (podwyższone lub obniżone ciśnienie)

Długotrwała służba narażająca na działanie substancji toksycznych lub drażniących, pyłów, par, gazów, aerozoli o właściwościach uczulających oraz działanie podwyższonego lub obniżonego ciśnienia

4

Choroby spowodowane działaniem promieni jonizujących i ciał promieniotwórczych (również nowotwory, choroby narządu wzroku i skóry spowodowane działaniem tych czynników)

Służba narażająca na działanie promieniowania jonizującego i ciał promieniotwórczych

 

1

2

3

5

Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości w zakresie mikrofal, dłuższych fal radiowych oraz spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe

Służba narażająca na działanie pola elektromagnetycznego w zakresie mikrofal oraz dłuższych fal radiowych, jak również spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe

6

Odmrożenia lub trwałe skutki odmrożeń

Służba pełniona w warunkach działania ujemnych temperatur

7

Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym i ruchowym wywołane działaniem drgań mechanicznych (zespół wibracyjny)

Długotrwała służba narażająca na działania drgań mechanicznych (wibracje)

8

Przewlekłe choroby układu ruchu powstałe w warunkach służby związanej z wymuszoną postawą ciała, nadmiernym przeciążeniem i mikrourazami: złamania powolne, zapalenie pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych, uszkodzenia i zwyrodnienia łękotek, zmiany zapalne mięśni i przyczepów ścięgnistych, martwica kości nadgarstka, uszkodzenie krążka międzykręgowego, przeciążeniowe zmiany zwyrodnieniowe

Długotrwała służba wymagająca długotrwałego obciążenia ograniczonych grup mięśni, wymuszonej postawy ciała lub narażająca na często powtarzające się mikrourazy albo powodująca ucisk na pnie nerwów; ruchy monotypowe, wykonywane w szybkim tempie (np. u stenografów, maszynistek) oraz inna służba narażająca na stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostnostawowego

9

Choroby narządu wzroku wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi i chemicznymi.

Uwaga: zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego należy kwalifikować według Ip. 4

Służba narażająca na długotrwałe działanie promieniowania podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe, drażniących substancji chemicznych, długotrwała służba związana z wykonywaniem czynności wymagających podwyższonej koncentracji wzroku na zminiaturyzowanych elementach lub w warunkach niewystarczającego oświetlenia oraz praca przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych

10

Uszkodzenie narządu słuchu związane z narażeniem na działanie nadmiernego hałasu lub dźwięków o wysokich i niskich częstotliwościach

Służba narażająca na długotrwałe działanie hałasu o dużej intensywności lub dźwięków o wysokich i niskich częstotliwościach

11

Przewlekłe choroby krtani (niedowłady strun głosowych, guzki śpiewacze)

Służba związana z nadmiernym, długotrwałym obciążeniem narządu głosu (np. wykładowcy, telefoniści itp.)

12

Przewlekłe choroby skóry i błon śluzowych spowodowane warunkami służby.

Uwaga: zmiany o charakterze złośliwym należy kwalifikować według Ip. 13, zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego według Ip. 4, a choroby zakaźne, inwazyjne (pasożytnicze) według Ip. 15

Długotrwała służba narażająca na styczność z substancjami drażniącymi lub uczulającymi

13

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie styczności z czynnikami rakotwórczymi:
1) nowotwory skóry,
2) nowotwory dróg moczowych,
3) nowotwory układu oddechowego,
4) inne.
Uwaga: nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego należy kwalifikować według Ip. 4

Służba narażająca na długotrwałą styczność z chemicznymi czynnikami rakotwórczymi, np. produktami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków bitumicznych, smołowców i innych. Służba narażająca na długotrwałą styczność z benzenoaminami oraz ich pochodnymi, jak np. alfa- i betanaftyloamina oraz benzydyna. Długotrwała służba narażająca na wdychanie substancji rakotwórczych

 

1

2

3

14

Choroby wywołane podwyższonym lub obniżonym ciśnieniem atmosferycznym oraz działaniem przeciążeń grawitacyjnych (przyspieszeń)

Służba pełniona w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego narażająca na nagłe zmiany ciśnienia oraz działania przeciążeń grawitacyjnych

15

Choroby zakaźne, inwazyjne i tropikalne, w przypadkach gdy źródło choroby znajdowało się w środowisku służby. Powikłania szczepień ochronnych, wykonanych w związku z wykonywaną służbą

Służba wymagająca bezpośredniego stykania się z zakaźnym środowiskiem i materiałem. Szczepienia ochronne wykonane na zlecenie właściwych organów w związku z zagrożeniami wynikającymi z warunków służby

16

Zaawansowana niewydolność żylna kończyn dolnych

Długotrwała służba wymagająca przebywania w pozycji stojącej

17

Ostry zespół przegrzania i jego następstwa

Służba w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia

18

Psychozy reaktywne oporne na leczenie powstałe w szczególnych warunkach służby

Ostre lub przewlekłe urazy psychiczne spowodowane zdarzeniami zaistniałymi w czasie pełnienia służby

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 listopada 2005 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-27
  • Data wejścia w życie: 2005-11-11
  • Data obowiązywania: 2005-11-11
  • Dokument traci ważność: 2014-07-01

Dziennik Ustaw