Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2005 r.

w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Próbę strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwaną dalej „próbą strzępienia”, przeprowadza się w następujący sposób:

1) przygotowanie oddzielnych pojemników bądź wydzielonych miejsc na poszczególne frakcje materiałowe;

2) zważenie masy przygotowanych do próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji;

3) poddanie procesowi strzępienia masy przygotowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji;

4) odrębne zważenie poszczególnych frakcji materiałowych:

a) frakcji metali żelaznych,

b) frakcji metali nieżelaznych,

c) frakcji tworzywa sztucznego,

d) frakcji szkła,

e) lekkiej frakcji i pyłów niezawierających substancji niebezpiecznych,

f) lekkiej frakcji i pyłów zawierających substancje niebezpieczne,

g) frakcji pozostałości

– jeżeli powstały w wyniku próby strzępienia;

5) umożliwiający uzyskanie informacji w zakresie:

a) daty i miejsca przeprowadzenia próby strzępienia,

b) nazw i adresów poszczególnych stacji demontażu, z których pochodziły pojazdy wycofane z eksploatacji poddane próbie strzępienia,

c) masy przygotowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych próbie strzępienia w Mg, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku,

d) masy uzyskanych poszczególnych frakcji materiałowych w Mg, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku,

e) zawartości uzyskanych poszczególnych frakcji materiałowych wyrażonych w procentach w stosunku do łącznej masy pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych próbie strzępienia.

2. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę poddaje próbie strzępienia pojazdy wycofane z eksploatacji, które do stacji demontażu zostały przyjęte jako kompletne oraz z których usunięto elementy i substancje niebezpieczne, w tym płyny.

3. Masa pojazdów wycofanych z eksploatacji poddana próbie strzępienia nie może być mniejsza niż 30 Mg.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: T. Podgajniak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 listopada 2005 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-27
  • Data wejścia w życie: 2005-11-11
  • Data obowiązywania: 2005-11-11
  • Dokument traci ważność: 2010-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw