Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 października 2005 r.

w sprawie określenia koniecznych elementów umów o udostępnienie oddziału klinicznego na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 43f ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Koniecznymi elementami umowy o udostępnienie oddziału klinicznego na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych są:

1) wskazanie stron umowy;

2) określenie czasu trwania umowy i warunków jej wcześniejszego rozwiązania;

3) środki finansowe należne szpitalowi udostępniającemu oddział kliniczny z tytułu realizacji umowy, sposób przekazywania tych środków oraz zasady ich rozliczeń;

4) zasady rozpatrywania sporów wynikających z realizacji umowy;

5) wykaz ruchomości i nieruchomości udostępnianych w celu realizacji umowy, sposób ich udostępniania oraz zasady i warunki ich wykorzystywania;

6) określenie potrzeby w zakresie liczby oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich, mających wykonywać w udostępnianym oddziale klinicznym zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

7) okoliczności, w których może nastąpić renegocjacja warunków umowy;

8) zasady odpowiedzialności cywilnej podmiotu, któremu udostępniany jest oddział kliniczny, za szkody wyrządzone przez studentów, uczestników studiów doktoranckich lub nauczycieli akademickich i zasady postępowania w przypadku naruszenia przez nich porządku ustalonego w szpitalu udostępniającym oddział kliniczny.

§ 2.
1. Umowy, o których mowa w § 1, w zakresie wykonywania zadań dydaktycznych, powinny ponadto zawierać elementy dotyczące warunków odbywania i organizacji zajęć dydaktycznych oraz zasad ustalania ich ilości.

2. Umowy, o których mowa w § 1, w zakresie wykonywania zadań badawczych, powinny ponadto zawierać zasady organizacji i finansowania badań oraz udzielania informacji na temat prowadzonych badań.

§ 3.
Umowy, o których mowa w § 1, zawarte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2007 r.
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Zdrowia: M. Balicki

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie określenia koniecznych elementów umów o udostępnienie szpitala klinicznego albo oddziału klinicznego na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (Dz. U. Nr 79, poz. 901), które utraciło moc z dniem 21 października 2002 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 111, poz. 1193).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 4 listopada 2005 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-27
  • Data wejścia w życie: 2005-11-04
  • Data obowiązywania: 2005-11-04
  • Dokument traci ważność: 2011-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw