reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW1)

z dnia 11 października 2005 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych2)

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Nazwę produktu, nazwę paczkującego i jego adres oraz ilość nominalną produktu podaje się na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub przywieszce trwale złączonej z towarem paczkowanym.

2. Na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub przywieszce trwale złączonej z towarem paczkowanym, oprócz ilości nominalnej produktu, może być podana pojemność opakowania. W przypadku zamieszczenia na opakowaniu jednostkowym informacji o jego pojemności wskazanie wielkości poprzedza się określeniem „pojemność opakowania".

§ 2.
1. Ilość nominalną produktu w opakowaniu wyraża się, w zależności od konsystencji danego produktu, w jednostkach:

1) objętości – w przypadku konsystencji płynnej;

2) masy – w przypadku konsystencji stałej, półpłynnej, mazistej, stanowiącej mieszaninę stałej i płynnej albo stanowiącej część stałą z mieszaniny stałej i płynnej;

3) stosowanych powszechnie w praktyce handlowej dla danych towarów paczkowanych, w szczególności ilość nominalna produktu o konsystencji płynnej może być wyrażana w jednostkach masy, a produktu o konsystencji stałej lub półpłynnej w jednostkach objętości, jeżeli użyte jednostki będą stanowić dokładną i wystarczającą informację dla nabywcy towaru paczkowanego.

2. Nazwy i oznaczenia jednostek miar stosowane w oznakowaniu towarów paczkowanych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Minimalna wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Oznakowanie ilości nominalnej towaru paczkowanego może być poprzedzone dodatkowym napisem, odpowiednio: „objętość netto", „masa netto" lub „zawartość netto".

5. Wartość liczbowa ilości nominalnej towaru paczkowanego może zawierać ułamek dziesiętny z nie więcej niż trzema cyframi po przecinku.

§ 3.
1. Na wyrobach aerozolowych, w rozumieniu § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe (Dz. U. Nr 99, poz. 913), ilość nominalną produktu wyraża się w jednostkach objętości i dotyczy ona objętości fazy ciekłej produktu. Przez objętość fazy ciekłej produktu należy rozumieć objętość faz niegazowych w napełnionym i zamkniętym wyrobie aerozolowym.

2. Zakresy objętości wyrobów aerozolowych są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. W przypadku gdy wyrób aerozolowy jest wprowadzany do obrotu w pojemnikach, których pojemności zostały określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oznaczanie na opakowaniu masy netto produktu nie jest wymagane.

4. W przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1, na pojemnikach umieszcza się także informację o pojemności pojemnika odpowiadającej objętości fazy ciekłej, zgodnie z wielkościami określonymi w pkt 1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Zakresy objętości określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie dotyczą produktów leczniczych oraz perfum i wód toaletowych, płynów do włosów, preparatów przed i po goleniu zawierających nie mniej niż 3 % objętościowych naturalnych lub syntetycznych olejków zapachowych i nie mniej niż 70 % objętościowych alkoholu etylowego.

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 193, poz. 1615).
§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują wdrożenia:

– dyrektywy 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do paczkowania według masy lub objętości niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych (Dz. Urz. WE L 46 z 21.02.1976, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3, str. 91; Dz. Urz. WE L 311 z 4.11.1978, str. 21; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 5, str. 195),

– dyrektywy 80/232/EWG z dnia 15 stycznia 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do nominalnych ilości i nominalnych pojemności dopuszczalnych w odniesieniu do niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych (Dz. Urz. WE L 51 z 25.02.1980, str. 1; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, str. 14; Dz. Urz. WE L 80 z 25.03.1986, str. 55; Dz. Urz. WE L 192 z 11.07.1987, str. 43; dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 16 czerwca 2005 r., pod numerem 2005/0279/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).

Załącznik 1. [NAZWY I OZNACZENIA JEDNOSTEK MIAR STOSOWANE W OZNAKOWANIU TOWARÓW PACZKOWANYCH]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 11 października 2005 r. (poz. 1760)

Załącznik nr 1

NAZWY I OZNACZENIA JEDNOSTEK MIAR STOSOWANE W OZNAKOWANIU TOWARÓW PACZKOWANYCH

Nazwa jednostki miary

Oznaczenie jednostki miary

Masa:

miligram

mg

 

gram

g

 

kilogram

kg

Objętość:

mililitr

ml lub mL

 

centylitr

cl lub cL

 

litr

I lub L

 

centymetr sześcienny

cm3

 

decymetr sześcienny

dm3

 

Załącznik 2. [MINIMALNA WYSOKOŚĆ CYFR I LITER W OZNAKOWANIU ILOŚCI NOMINALNEJ TOWARU PACZKOWANEGO]

Załącznik nr 2

MINIMALNA WYSOKOŚĆ CYFR I LITER W OZNAKOWANIU ILOŚCI NOMINALNEJ TOWARU PACZKOWANEGO

Ilość nominalna towaru paczkowanego
g lub ml

Minimalna wysokość cyfr i liter
mm

do 50

2

powyżej 50 do 200

3

powyżej 200 do 1 000

4

powyżej 1 000

6

 

Załącznik 3. [ZAKRESY OBJĘTOŚCI WYROBÓW AEROZOLOWYCH]

Załącznik nr 3

ZAKRESY OBJĘTOŚCI WYROBÓW AEROZOLOWYCH

1. Dla produktów sprzedawanych w pojemnikach metalowych:

Objętość fazy ciekłej w ml

Pojemności pojemników w ml dla

 

produktów pod ciśnieniem skroplonego gazu

1) produktów pod ciśnieniem wyłącznie sprężonego gazu

 

 

2) produktów pod ciśnieniem wyłącznie podtlenku azotu lub dwutlenku węgla lub ich mieszanki, jeżeli współczynnik Bunsena dla środka wynosi 1,2 lub mniej

1

2

3

25

40

47

50

75

89

75

110

140

100

140

175

125

175

210

150

210

270

200

270

335

250

335

405

300

405

520

400

520

650

500

650

800

600

800

1 000

750

1 000

 

2. Dla produktów sprzedawanych w przezroczystych lub nieprzezroczystych pojemnikach szklanych lub z tworzyw sztucznych:

Objętość fazy ciekłej w ml: 25 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150.

Pojemności pojemników stosuje się odpowiednio do wielkości objętości fazy ciekłej określonych w kolumnie 2 i 3 tabeli zawartej w pkt 1.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 listopada 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama