| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1850) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców (Dz. U. Nr 102, poz. 1069) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać dodatkową pomoc, której wielkość liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą nie może przekraczać 15 %.

6. Za mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę uznaje się mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 2, str. 141, z późn. zm.1)).”;

2) w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dostosowanie mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw do opublikowanych w Unii Europejskiej standardów ochrony środowiska, w okresie trzech lat od daty ich publikacji, przy czym pomoc może być udzielana do dnia wejścia w życie tych standardów, lub”;

3) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku pomocy określonej w § 6 ust. 1 pkt 2 i 3, jej maksymalną wielkość podwyższa się dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców o 10 punktów procentowych.”;

4) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Pomoc dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, znajdującego się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna.

2. Pomoc nie podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna w przypadku, gdy przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1:

1) zamierza skorzystać lub korzysta z indywidualnej pomocy na restrukturyzację, jeżeli wraz z notyfikacją projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację informacja o pomocy została przekazana do Komisji Europejskiej;

2) korzysta z pomocy na restrukturyzację udzielanej na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Europejską programu pomocowego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, pomoc może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską pomocy indywidualnej na restrukturyzację.”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka

 

 

1) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 3, str. 64.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 12 listopada 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

autosalon24.pl

Autosalon24.pl powstał w powstał w 2010 roku i jest portalem zarządzanym przez spółkę Autodirect SA. Zadaniem jakie sobie postawiono, było stworzenie pierwszego, polskiego portalu motoryzacyjnego umożliwiającego uzyskanie informacji, porady w wyborze oraz wsparcia w negocjowaniu najkorzystniejszych warunków zakupu, wymarzonego, nowego samochodu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »