REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 247 poz. 2096

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. Nr 241, poz. 2091) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Legitymację służbową wydaje oraz wymienia:

1) Komendant Główny Policji – policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji;

2) komendant wojewódzki (stołeczny) Policji – policjantom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie swojego działania;

3) komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie lub komendant szkoły Policji – policjantom pełniącym służbę w szkole Policji.

2. Przełożony, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest właściwy do wydawania oraz wymiany wkładki do legitymacji służbowej.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W legitymacji służbowej:

1) wpisuje się nazwę województwa, na terenie którego zlokalizowana jest jednostka organizacyjna Policji, z wyjątkiem policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i szkołach policyjnych, którym w legitymacjach wpisuje się nazwę jednostki organizacyjnej, której komendant wydaje legitymację;

2) umieszcza się fotografię policjanta;

3) wpisuje się imię, nazwisko, stopień, numer identyfikacyjny policjanta nadany w elektronicznym systemie kadrowym Policji;

4) znajduje się numer legitymacji służbowej oraz data jej ważności.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 grudnia 2005 r. (poz. 2096)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA

infoRgrafika

AWERS

– legitymacja o wymiarach 64 mm x 185 mm, pokryta tłem giloszowym w kolorze beżowo-niebiesko-beżowym, z widocznymi napisami Policja oraz gwiazdą policyjną;

– po dokonaniu wpisów w legitymacji, powierzchnia pokryta obustronnie transparentną folią z literami RP umieszczonymi na zielonym polu wykonanym farbą optycznie zmienną, umiejscowionym w prawym dolnym rogu zdjęcia;

– składana wzdłuż krótszego boku na dwie równe części.

Górna część legitymacji zawiera:

– nad zdjęciem po wypełnieniu napisy w kolorze czarnym: WOJEWÓDZTWO – nazwa województwa, „KOMENDA GŁÓWNA POLICJI”, „KOMENDA STOŁECZNA POLICJI”, „WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE”, „CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE”, „SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH”, „SZKOŁA POLICJI W PILE”, „SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU” – odpowiednio do miejsca pełnienia służby;

– w prawym górnym rogu znak graficzny w kształcie godła państwowego na tle pionowo ułożonej biało-czerwonej szarfy, z czarnym napisem RZECZPOSPOLITA POLSKA;

– z lewej strony zdjęcie o wymiarach 25 mm x 32 mm;

– pod zdjęciem na całą szerokość legitymacji napis POLICJA w kolorze czarnym;

– z prawej strony napis koloru czarnego: WAŻNA DO DNIA 31.12.2008;

– napisy koloru czarnego: NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO.

Dolna część legitymacji zawiera:

– napisy koloru czarnego: STOPIEŃ, NR LEGITYMACJI z kolejną numeracją blankietu;

– napis POLICJA w kolorze białym.

REWERS

– tło giloszowe koloru beżowego;

– w górnej części widoczny napis POLICJA i RP na tle konturu Polski.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-12-19
  • Data wejścia w życie: 2006-01-01
  • Data obowiązywania: 2006-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA