Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 8, art. 55 ust. 3 i art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1341) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74, poz. 668) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Do wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2006 r., może być stosowany wzór deklaracji określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74, poz. 668), pod warunkiem że podstawy opodatkowania i kwoty podatku zaokrąglone zostaną do pełnych złotych, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 5 grudnia 2005 r. (poz. 2099)

infoRgrafika

infoRgrafika


 infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-12-19
  • Data wejścia w życie: 2006-01-01
  • Data obowiązywania: 2006-01-01
  • Dokument traci ważność: 2009-03-01

Dziennik Ustaw