| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług2)

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) sposoby przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów do działalności lub usług, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „ustawą”;

2) sposób i terminy dokonywania aktualizacji wyceny określonych rodzajów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od tych środków i wartości odpisów amortyzacyjnych;

3) sposoby kalkulacji kosztów usług w zakresie dostępu telekomunikacyjnego i usług na rynku detalicznym;

4) tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „Prezesem URTiP”, opracowanej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego instrukcji oraz opisu kalkulacji kosztów;

5) zakres i terminy przekazywania Prezesowi URTiP:

a) sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej,

b) wyników kalkulacji kosztów.

§ 2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, na którego został nałożony obowiązek prowadzenia rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów usług w zakresie dostępu telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym, zwanego dalej „przedsiębiorcą”.
§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ostatnim zakończonym roku obrotowym – rozumie się przez to rok obrotowy, w którym przedsiębiorca przedkłada Prezesowi URTiP do uzgodnienia i zatwierdzenia projekt instrukcji lub projekt opisu kalkulacji kosztów;

2) bieżącym roku obrotowym – rozumie się przez to rok obrotowy, w którym przedsiębiorca przekazuje Prezesowi URTiP sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej lub wyniki kalkulacji kosztów;

3) efektywnie działającym przedsiębiorcy – rozumie się przez to hipotetycznego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, jaki funkcjonowałby na w pełni konkurencyjnym rynku, o porównywalnym zakresie działalności oraz popycie na jego usługi co rzeczywiście istniejący przedsiębiorca telekomunikacyjny obowiązany do prowadzenia kalkulacji kosztów;

4) średniorocznym kapitale zaangażowanym – rozumie się przez to wykazane zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póżn. zm.3)), a następnie wycenione w wartościach bieżących netto średnioroczne aktywa z wyłączeniem aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz innych aktywów związanych z pozyskaniem zobowiązań długoterminowych, pomniejszone o średnioroczne:

a) rezerwy na zobowiązania z wyłączeniem rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

b) zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem zobowiązań z tytułu tej części długoterminowych kredytów, pożyczek i emisji długoterminowych dłużnych papierów wartościowych, których okres wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz zobowiązań z tytułu dywidend i podatku dochodowego od osób prawnych,

c) rozliczenia międzyokresowe z wyłączeniem ujemnej wartości firmy;

5) działalności w zakresie dostępu do sieci transportowej – rozumie się przez to działalność w zakresie dostępu telekomunikacyjnego z wyłączeniem usług:

a) w zakresie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej,

b) w zakresie dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej, świadczonych w powiązaniu z usługami, o których mowa w lit. a,

c) w zakresie dostępu do odpowiednich systemów oprogramowania, świadczonych w powiązaniu z usługami, o których mowa w lit. a;

6) działalności w zakresie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej – rozumie się przez to działalność w zakresie dostępu telekomunikacyjnego obejmującą usługi:

a) w zakresie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej,

b) w zakresie dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej, świadczone w powiązaniu z usługami, o których mowa w lit. a,

c) w zakresie dostępu do odpowiednich systemów oprogramowania, świadczone w powiązaniu z usługami, o których mowa w lit. a;

7) innej działalności – rozumie się przez to działalność wykonywaną przez przedsiębiorcę inną niż działalność w zakresie usług świadczonych na rynku detalicznym oraz działalność wymieniona w pkt 5 i 6.

Rozdział 2

Sposoby przypisania składników średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i kosztów

§ 4.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów przypisuje się zgodnie z:

1) przeznaczeniem i wykorzystaniem składników aktywów na potrzeby określonego rodzaju działalności lub określonej usługi;

2) przyczyną powstawania składników średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów w ramach określonego rodzaju działalności lub usługi;

3) zasadą spójności pomiędzy ujęciem według rodzajów działalności składników średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów, wynikającą z faktu, że składniki te odzwierciedlają różne aspekty tych samych zdarzeń.

2. Składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów:

1) związane wyłącznie z jednym rodzajem działalności lub jedną usługą przypisuje się bezpośrednio do tego rodzaju działalności lub tej usługi na podstawie zapisów księgowych i kont;

2) związane z kilkoma rodzajami działalności lub kilkoma usługami przypisuje się do rodzajów działalności lub usług pośrednio, w następującej kolejności:

a) jeżeli jest to możliwe, składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów związane z kilkoma rodzajami działalności lub kilkoma usługami przypisuje się na podstawie analizy wartości czynników powodujących wykorzystanie aktywów oraz powstawanie zobowiązań, przychodów i kosztów w ramach określonej działalności lub usługi,

b) jeżeli niemożliwe jest ustalenie wartości czynników, o których mowa w lit. a, składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów związane z kilkoma rodzajami działalności lub kilkoma usługami przypisuje się poprzez ustalenie ich związku przyczynowego z tymi składnikami średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz kosztów, które mogą zostać przypisane w sposób bezpośredni, o którym mowa w pkt 1, albo w sposób pośredni, o którym mowa w lit. a,

c) jeżeli niemożliwe jest zastosowanie sposobów przypisania, o których mowa w lit. a i b, składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów związane z kilkoma rodzajami działalności lub kilkoma usługami przypisuje się:

– na podstawie ogólnego wskaźnika obliczonego jako stosunek kosztów bezpośrednich i pośrednich przypisanych do danego rodzaju działalności lub usługi do łącznych kosztów bezpośrednich i pośrednich przypisanych do wszystkich rodzajów działalności lub usług albo

– w inny uzasadniony sposób.

3. Wartości czynników, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, ustala się na podstawie danych z ksiąg rachunkowych, a także innych dokumentów i zbiorów informacyjnych przedsiębiorcy, w tym również danych statystycznych pochodzących z badań wyrywkowych oraz algorytmów opartych na tych danych.

Rozdział 3

Sposób i terminy dokonywania aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

§ 5.

Przedsiębiorca dokonuje aktualizacji wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących składnikami majątkowymi związanymi ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, do ich wartości bieżących, a następnie wykazuje je w wartościach bieżących netto.
§ 6.
1. Wartość bieżącą stanowi:

1) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – koszt odtworzenia składnika aktywów lub grupy składników o podobnej funkcji i przeznaczeniu;

2) dla pozostałych składników średniorocznego kapitału zaangażowanego – średnioroczna wartość ustalona w sposób, o którym mowa w § 12, i na zasadach wyceny określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

2. Wartość bieżącą netto składników średniorocznego kapitału zaangażowanego stanowi wartość bieżąca krótkoterminowych zobowiązań, rezerw i rozliczeń międzyokresowych oraz wartość bieżąca aktywów skorygowana o odpisy amortyzacyjne i odpisy aktualizujące, a w przypadku zobowiązań finansowych i aktywów finansowych także po kompensacie, o której mowa w art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 7.
Aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do ich wartości bieżącej dokonuje się na dzień kończący ostatni zakończony rok obrotowy.
§ 8.
Korekty do wartości bieżącej stanowią zmianę stanów różnicy pomiędzy wartością bieżącą netto aktywów a ich wartością księgową netto wynikającą z ksiąg rachunkowych, obliczonych na dzień kończący ostatni zakończony rok obrotowy i rok poprzedzający ostatni zakończony rok obrotowy.
§ 9.
1. Koszt odtworzenia, stanowiący wartość bieżącą środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustala się następującymi sposobami:

1) jeżeli składnik aktywów jest dostępny na rynku i nie przeszedł znaczących zmian technologicznych, przedsiębiorca ustala koszt odtworzenia na podstawie aktualnej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia istniejącego składnika aktywów;

2) jeżeli składnik aktywów nie jest dostępny na rynku lub jego stosowanie jest nieuzasadnione ze względu na postęp technologiczny, przedsiębiorca ustala koszt odtworzenia na podstawie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nowoczesnego odpowiednika istniejącego składnika aktywów, przy uwzględnieniu ewentualnych korekt wynikających z różnic funkcjonalnych nowoczesnego odpowiednika oraz korekt kosztów operacyjnych, wynikających z wyższej efektywności nowoczesnego odpowiednika.

2. Jeżeli wartość nabycia składników majątku podlegających aktualizacji wyceny nie została odnotowana w rejestrze środków trwałych przedsiębiorcy w sposób pozwalający na kalkulację kosztu odtworzenia odrębnie dla każdego z tych składników za pomocą metod wymienionych w ust. 1, przedsiębiorca ustala koszt odtworzenia dla grupy składników w oparciu o indeksy zmiany cen nabycia lub kosztu wytworzenia zgrupowanych składników, pod warunkiem że:

1) składniki grupy są jednorodne;

2) składniki grupy są dostępne na rynku i nie przeszły istotnych zmian technologicznych;

3) zmiany cen poszczególnych składników grupy w minionych latach nie różnią się istotnie;

4) składniki w pełni zamortyzowane lub niewykorzystywane nie są zaliczane do grupy składników.

§ 10.
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej lub o krótkim okresie użytkowania mogą być wyłączone z aktualizacji wyceny, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Łączna wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyłączonych z aktualizacji nie może przekraczać 15 % łącznej wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących składnikami majątkowymi związanymi ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, jeżeli nie zniekształca to istotnie obrazu wartości bieżącej średniorocznego kapitału zaangażowanego przedsiębiorcy.

§ 11.
1. Przy ustalaniu okresów amortyzacji od wartości bieżącej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorca stosuje okresy amortyzacji stosowane w swoich księgach rachunkowych.

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w pełni zamortyzowane na początek ostatniego zakończonego roku obrotowego, za który przedstawiane są sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej lub wyniki kalkulacji kosztów, nie podlegają aktualizacji wyceny.

§ 12.
Średnioroczne stany składników kapitału zaangażowanego ustala się jako średnią arytmetyczną ich stanów na początek i koniec roku obrotowego, wyrażonych w wartościach bieżących.

Rozdział 4

Sposoby kalkulacji kosztów usług w zakresie dostępu telekomunikacyjnego i usług na rynku detalicznym

§ 13.

Prezes URTiP, w decyzji, o której mowa w art. 39, 46 lub 47 ustawy, wskazuje przedsiębiorcy sposoby kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym spośród określonych w § 15, 17 i 18.
§ 14.
Kalkulację kosztów usługi powszechnej, poszczególnych usług wchodzących w jej skład lub usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5 ustawy, prowadzi się w sposób określony w § 18.
§ 15.
1. Zorientowany przyszłościowo długookresowy koszt przyrostowy stanowi koszt świadczenia określonej usługi lub grupy usług, którego efektywnie działający przedsiębiorca uniknąłby w sytuacji zaprzestania świadczenia tej usługi lub tej grupy usług, przy założeniu, że zakres pozostałych usług przedsiębiorcy nie uległby zmianie.

2. Zorientowany przyszłościowo długookresowy koszt przyrostowy przedsiębiorca kalkuluje za ostatni zakończony rok obrotowy oraz jako koszt przewidywany na rok obrotowy następujący po bieżącym roku obrotowym.

3. W celu przeprowadzenia kalkulacji zorientowanego przyszłościowo długookresowego kosztu przyrostowego przedsiębiorca dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w § 5, oraz stosuje odpowiednio przepisy § 4 i wymagania określone w § 16.

§ 16.
1. W celu przeprowadzenia kalkulacji kosztów, o których mowa w § 15 ust. 1, przedsiębiorca w szczególności:

1) grupuje koszty i składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego ujęte w księgach rachunkowych w jednorodne kategorie kosztowe;

2) określa zależności pomiędzy kosztem a wolumenem;

3) przypisuje koszty przyrostowe wchodzące w skład jednorodnych kategorii kosztowych do elementów sieci lub procesów, wykorzystując zależności pomiędzy kosztem a wolumenem;

4) po przypisaniu kosztów przyrostowych, o których mowa w pkt 3, przypisuje uzasadnione koszty wspólne do elementów sieci lub procesów w sposób określony w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c;

5) określa wskaźniki zaangażowania elementów sieci lub procesów w realizację usług;

6) kalkuluje koszt jednostkowy usług za pomocą wskaźników zaangażowania elementów sieci lub procesów w realizację usług.

2. Przedsiębiorca grupuje koszty i składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego ujęte w księgach rachunkowych w jednorodne kategorie kosztowe tak, aby:

1) mogły być przypisane do elementów sieci lub procesów, wykorzystując ten sam nośnik;

2) charakteryzowały się tymi samymi trendami zmian cen w przeszłości i ich wartości początkowe mogły być w ten sam sposób aktualizowane;

3) mogły być przypisane do elementów sieci lub procesów, wykorzystując wyłącznie jedną zależność pomiędzy kosztem a wolumenem.

3. Zależności pomiędzy kosztem a wolumenem stanowią zależności zmian kosztów składowych jednorodnych kategorii kosztowych od wolumenu nośnika tych kosztów. Zależności te muszą identyfikować udziały kosztów zmiennych, kosztów stałych specyficznych dla jednorodnych kategorii kosztowych, kosztów wspólnych oraz wskazywać sposób zmiany tych udziałów w zależności od zmian wolumenu nośnika kosztu.

§ 17.
W pełni alokowany koszt stanowi koszt związany ze świadczeniem określonej usługi, obejmujący koszty przypisane zgodnie z przepisami § 4, kalkulowany za ostatni zakończony rok obrotowy. Do kalkulacji w pełni alokowanego kosztu nie stosuje się aktualizacji wyceny, o której mowa w § 5.
§ 18.
1. Zorientowany przyszłościowo w pełni alokowany koszt stanowi koszt działalności związanej ze świadczeniem określonej usługi, który poniósłby efektywnie działający przedsiębiorca.

2. Zorientowany przyszłościowo w pełni alokowany koszt przedsiębiorca kalkuluje za ostatni zakończony rok obrotowy oraz jako koszt przewidywany na rok obrotowy następujący po bieżącym roku obrotowym.

3. W celu przeprowadzenia kalkulacji zorientowanego przyszłościowo w pełni alokowanego kosztu przedsiębiorca dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w § 5, oraz stosuje odpowiednio przepisy § 4.

§ 19.
W kalkulacjach kosztów, o których mowa w § 15, 17 i 18, przedsiębiorca uwzględnia wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, ustalony w trybie określonym art. 53 ust. 1 ustawy.

Rozdział 5

Tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa URTiP instrukcji oraz opisu kalkulacji kosztów

§ 20.

1. Przedsiębiorca po raz pierwszy przedkłada Prezesowi URTiP do uzgodnienia i zatwierdzenia projekt instrukcji lub projekt opisu kalkulacji kosztów, zwany dalej „projektem”, nie później niż w terminie 120 dni od dnia doręczenia decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów.

2. Przedsiębiorca corocznie przedkłada do uzgodnienia i zatwierdzenia projekt w terminie do 120 dni od dnia rozpoczęcia roku obrotowego, za który przedstawiane będą sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej lub wyniki kalkulacji kosztów, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 21.
1. Prezes URTiP uzgadnia projekt z przedsiębiorcą w terminie do 150 dni od dnia jego przedłożenia.

2. Uzgadnianie odbywa się w trybie spotkań roboczych przedstawicieli Prezesa URTiP i upoważnionych do dokonywania uzgodnień przedstawicieli przedsiębiorcy.

3. Z przebiegu każdego spotkania roboczego Prezes URTiP sporządza pisemny protokół, w którym zamieszcza w szczególności prezentowane stanowiska oraz dokonane uzgodnienia.

4. Prezes URTiP może wzywać przedsiębiorcę do dokonania zmian, uzupełnienia informacji zawartych w projekcie lub do przedłożenia wyjaśnień. Przedsiębiorca dokonuje zmian, uzupełnień lub przedkłada wyjaśnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

5. W przypadku nieuzgodnienia projektu w terminie, o którym mowa w ust. 1, zakończenie uzgodnień następuje z upływem tego terminu.

§ 22.
1. Przedsiębiorca w terminie 14 dni od dnia zakończenia uzgodnień przedkłada projekt Prezesowi URTiP w celu jego zatwierdzenia.

2. Prezes URTiP zatwierdza projekt w terminie do 90 dni od dnia zakończenia uzgodnień.

3. Do zatwierdzenia projektu stosuje się odpowiednio przepisy § 21 ust. 2–4.

Rozdział 6

Zakres i terminy przekazywania Prezesowi URTiP sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej i wyników kalkulacji kosztów

§ 23.

1. Sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej przedsiębiorca sporządza na dzień kończący ostatni zakończony rok obrotowy.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu zawartego w sprawozdaniu.

§ 24.
1. Z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej sporządza się:

1) sprawozdanie ze średniorocznego kapitału zaangażowanego:

a) odrębnie dla każdego rodzaju działalności oraz dla każdej z usług na rynku detalicznym,

b) zbiorczo dla wszystkich rodzajów działalności

– dla których prowadzona jest rachunkowość regulacyjna;

2) sprawozdanie z wyniku:

a) działalności w zakresie dostępu do sieci transportowej,

b) działalności w zakresie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej,

c) działalności w zakresie usług na rynku detalicznym zbiorczo oraz odrębnie dla każdej z usług na rynku detalicznym,

d) innej działalności;

3) sprawozdanie z wyniku działalności, zbiorczo dla wszystkich działalności, dla których prowadzona jest rachunkowość regulacyjna;

4) sprawozdanie z porównania zbiorczego sprawozdania ze średniorocznego kapitatu zaangażowanego z odpowiednimi pozycjami bilansu, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności;

5) sprawozdanie z porównania zbiorczego sprawozdania z wyniku działalności z odpowiednimi pozycjami rachunku zysków i strat, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności;

6) sprawozdanie porównujące wyniki działalności dla poszczególnych rodzajów działalności oraz odrębnie dla każdej z usług na rynku detalicznym;

7) sprawozdanie z przepływów transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi rodzajami działalności, dla których prowadzona jest rachunkowość regulacyjna;

8) sprawozdanie porównujące całkowite przepływy transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi rodzajami działalności, dla których prowadzona jest rachunkowość regulacyjna.

2. Układ i zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 25.
1. Przedsiębiorca świadczący usługi telekomunikacyjne przy wykorzystaniu stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, na którego nałożony został obowiązek określony w art. 38, 46 lub 47 ustawy, sporządza sprawozdania, o których mowa w § 24, w sposób umożliwiający:

1) dla działalności w zakresie dostępu telekomunikacyjnego – wyodrębnienie i przypisanie składników średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i kosztów odrębnie dla działalności w zakresie dostępu do sieci transportowej, działalności w zakresie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej oraz ustalenie przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie dla każdej z usług objętych kalkulacją kosztów;

2) dla działalności w zakresie usług na rynku detalicznym – wyodrębnienie i przypisanie składników średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i związanych z nimi kosztów dla każdej z usług objętych kalkulacją kosztów;

3) dla innej działalności – wyodrębnienie i przypisanie składników średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i związanych z nimi kosztów.

2. Przedsiębiorca świadczący usługi telekomunikacyjne przy wykorzystaniu ruchomej publicznej sieci telefonicznej, na którego nałożony został obowiązek określony w art. 38 ustawy, sporządza sprawozdania, o których mowa w § 24, w sposób umożliwiający:

1) dla działalności w zakresie dostępu telekomunikacyjnego – wyodrębnienie i przypisanie składników średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i kosztów dla działalności w zakresie dostępu do sieci transportowej oraz ustalenie przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie dla każdej z usług objętych kalkulacją kosztów;

2) dla działalności w zakresie usług na rynku detalicznym – wyodrębnienie i przypisanie składników średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i związanych z nimi kosztów;

3) dla innej działalności – wyodrębnienie i przypisanie składników średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i związanych z nimi kosztów.

3. Sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej sporządza się, stosując sposoby przypisania składników średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i kosztów przedsiębiorcy, o których mowa w § 4, oraz sposoby prowadzenia rachunkowości regulacyjnej zatwierdzone przez Prezesa URTiP w instrukcji.

4. W przypadku istotnej zmiany sposobów prowadzenia rachunkowości regulacyjnej w sprawozdaniu z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej dane za rok poprzedzający ostatni zakończony rok obrotowy przedstawia się według zmienionych sposobów.

§ 26.
W sprawozdaniach, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, do wyniku działalności nie zalicza się:

1) wyniku z tytułu działalności finansowej;

2) strat i zysków nadzwyczajnych;

3) podatku dochodowego i pozostałych zmniejszeń zysku lub zwiększeń strat.

§ 27.
W wynikach kalkulacji kosztów przedsiębiorca zamieszcza informacje dotyczące kalkulacji kosztów, o których mowa w § 15, 17 i 18, których zakres określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 28.
Sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej lub wyniki kalkulacji kosztów przedsiębiorca przekazuje Prezesowi URTiP w terminie 7 miesięcy od rozpoczęcia bieżącego roku obrotowego, wraz z opinią z badania, o którym mowa w art. 53 ust. 5 ustawy.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 29.

Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 221 ustawy, przeprowadza po raz pierwszy kalkulację kosztów, o których mowa w § 15 ust. 1 oraz § 18 ust. 1, za ostatni zakończony rok obrotowy oraz jako koszt przewidywany na bieżący rok obrotowy i koszt przewidywany na rok obrotowy następujący po bieżącym roku obrotowym.
§ 30.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny, inny niż wymieniony w art. 221 ustawy, na którego Prezes URTiP, w drodze decyzji doręczonej w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia, nałożył obowiązek prowadzenia rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów, po raz pierwszy prowadzi rachunkowość regulacyjną lub kalkulację kosztów, przyjmując za ostatni zakończony rok obrotowy rok następujący po roku, w którym została doręczona ta decyzja.
§ 31.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Transportu i Budownictwa: J. Polaczek

 

 

1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 029, str. 349),

2) dyrektywy 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz połączeń międzysieciowych (dyrektywa o dostępie) (Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 029, str. 323),

3) dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 029, str. 367).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66 i Nr 184, poz. 1539.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i sposobów kalkulacji kosztów przez operatora telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej (Dz. U. Nr 213, poz. 2087), które zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) utraciło moc z dniem 3 września 2005 r.

Załącznik 1. [UKŁAD I ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH Z PROWADZONEJ RACHUNKOWOŚCI REGULACYJNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 15 grudnia 2005 r. (poz. 2140)

Załącznik nr 1

UKŁAD I ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIACH Z PROWADZONEJ RACHUNKOWOŚCI REGULACYJNEJ

Wyświetl załącznik

Załącznik 2. [ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W WYNIKACH KALKULACJI KOSZTÓW]

Załącznik nr 2

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W WYNIKACH KALKULACJI KOSZTÓW

Wyświetl załącznik

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 7 stycznia 2006 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »