| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 31 marca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. Nr 255, poz. 2140) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”, opracowanej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego instrukcji oraz opisu kalkulacji kosztów;”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c, powinny być wyraźnie zidentyfikowane przez przedsiębiorcę w sprawozdaniu z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej lub wynikach kalkulacji kosztów.

2. Jeżeli poziom składników średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c, przekroczy 10 % łącznej wartości składników średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów przypisanych do danej działalności lub usługi, przedsiębiorca do wyników kalkulacji kosztów, o których mowa w pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, dołącza szczegółowe wyjaśnienie powodów przekroczenia tego poziomu.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Przedsiębiorca dokonuje aktualizacji wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących składnikami majątkowymi związanymi ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, do ich wartości bieżących, a następnie wykazuje je w wartościach bieżących netto, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przedsiębiorca, który prowadzi rachunkowość regulacyjną, ale nie prowadzi kalkulacji kosztów albo prowadzi kalkulację kosztów w sposób określony w § 17, nie dokonuje aktualizacji wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących składnikami majątkowymi związanymi ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, do ich wartości bieżących.”;

4) w § 9 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) składniki niewykorzystywane nie są zaliczane do grupy składników.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Przy ustalaniu okresów amortyzacji od wartości bieżącej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się okres ich ekonomicznej użyteczności, czynniki rynkowe, ekonomiczne lub związane ze specyfiką danego aktywa, a także specyfikę danego przedsiębiorstwa.

2. Ustalone okresy amortyzacji od wartości bieżącej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także sposób ich ustalenia przedstawiane są przez przedsiębiorcę w projekcie instrukcji lub opisu kalkulacji kosztów.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Przedsiębiorca wyznaczony do świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład lub świadczący usługę, o której mowa w art. 81 ust. 5 ustawy, prowadzi kalkulację kosztów tych usług przy wykorzystaniu tego samego sposobu kalkulacji kosztów, według którego prowadzi kalkulację kosztów usług świadczonych na rynku detalicznym.

2. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, nie prowadzi kalkulacji kosztów usług świadczonych na rynkach detalicznych, kalkulację kosztów usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład lub usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5 ustawy, przedsiębiorca prowadzi w sposób określony w § 18.”;

7) w § 15 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Zorientowany przyszłościowo długookresowy koszt przyrostowy przedsiębiorca kalkuluje jako koszt przewidywany na rok obrotowy następujący po bieżącym roku obrotowym, przyjmując jako dane bazowe do kalkulacji dane z ostatniego zakończonego roku obrotowego.

3. W celu przeprowadzenia kalkulacji zorientowanego przyszłościowo długookresowego kosztu przyrostowego przedsiębiorca dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w § 5 ust. 1, oraz stosuje odpowiednio przepisy § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b oraz wymagania określone w § 16.”;

8) w § 16:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 4,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 15 ust. 1, może uwzględniać uzasadnione koszty przypisane w sposób określony w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c, z uwzględnieniem § 4a.”;

9) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. W pełni alokowany koszt stanowi koszt związany ze świadczeniem określonej usługi, obejmujący koszty przypisane zgodnie z przepisami § 4 i 4a, kalkulowany za ostatni zakończony rok obrotowy. Do kalkulacji w pełni alokowanego kosztu nie stosuje się aktualizacji wyceny, o której mowa w § 5 ust. 1.”;

10) w § 18 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Zorientowany przyszłościowo w pełni alokowany koszt przedsiębiorca kalkuluje jako koszt przewidywany na rok obrotowy następujący po bieżącym roku obrotowym, przyjmując jako dane bazowe do kalkulacji dane z ostatniego zakończonego roku obrotowego.

3. W celu przeprowadzenia kalkulacji zorientowanego przyszłościowo w pełni alokowanego kosztu przedsiębiorca dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w § 5 ust. 1, oraz stosuje odpowiednio przepisy § 4 i 4a.”;

11) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1. Z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej sporządza się sprawozdanie:

1) ze średniorocznego kapitału zaangażowanego:

a) odrębnie dla każdego rodzaju działalności oraz dla każdej z usług na rynku detalicznym,

b) zbiorczo dla wszystkich rodzajów działalności

– dla których prowadzona jest rachunkowość regulacyjna;

2) z wyniku działalności:

a) odrębnie dla każdego rodzaju działalności oraz dla każdej z usług na rynku detalicznym,

b) zbiorczo dla wszystkich rodzajów działalności

– dla których prowadzona jest rachunkowość regulacyjna;

3) z porównania zbiorczego sprawozdania ze średniorocznego kapitału zaangażowanego z odpowiednimi pozycjami bilansu, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności;

4) z porównania zbiorczego sprawozdania z wyniku działalności z odpowiednimi pozycjami rachunku zysków i strat, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności;

5) z porównania wyników działalności dla poszczególnych rodzajów działalności oraz odrębnie dla każdej z usług na rynku detalicznym;

6) z przepływów transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi rodzajami działalności, w podziale na usługi świadczone w ramach tych transferów, zawierające informacje na temat stawek jednostkowych, jednostek rozliczeniowych, wykorzystania jednostek rozliczeniowych w ramach tych transferów oraz wartości transferów wewnętrznych;

7) z porównania całkowitych przepływów transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi rodzajami działalności, zbiorczo dla każdej działalności oraz pomiędzy poszczególnymi usługami świadczonymi w ramach tych transferów;

8) ze sposobu określania wartości transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi rodzajami działalności, określające w szczególności:

a) średni koszt poszczególnych elementów sieci lub wartości procesów zaangażowanych w świadczenie poszczególnych usług,

b) wskaźnik udziału elementów sieci lub procesów zaangażowanych w świadczenie poszczególnych usług,

c) jednostkowy koszt świadczenia poszczególnych usług.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera informacje o wartości pozycji bilansowych niezbędnych do określenia średniorocznego kapitału zaangażowanego.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, zawiera informacje o:

1) przychodach ze sprzedaży usług, z wyszczególnieniem przychodów uzyskanych w ramach transferów wewnętrznych w podziale na poszczególne działalności oraz przychodów ze sprzedaży usług innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym lub użytkownikom końcowym;

2) kosztach związanych ze świadczeniem usług, z wyszczególnieniem:

a) kosztów zakupu usług w ramach transferów wewnętrznych, w podziale na poszczególne działalności,

b) kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

c) korekty do wartości bieżącej w podziale na część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku/straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów;

3) pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych;

4) udziale, o którym mowa w art. 97 ustawy, lub dopłatach, o których mowa w art. 95 ustawy;

5) wyniku z działalności lub usług;

6) zwrocie z zaangażowanego kapitału.

4. Przepływy z transferów wewnętrznych przedsiębiorca kalkuluje, stosując warunki niedyskryminujące innych przedsiębiorców oraz wykazując je w sposób umożliwiający sprawdzenie stosowania tych warunków.

5. Przedsiębiorca w kalkulacji przepływów transferów wewnętrznych uwzględnia wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, ustalony w trybie określonym w art. 53 ust. 1 ustawy.

6. Jeżeli przedsiębiorca stosuje w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami zróżnicowane stawki za usługi hurtowe, powinien to uwzględnić w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 6–8, poprzez wykazanie poszczególnych wartości stawek i wykorzystania jednostek rozliczeniowych.

7. W celu zapewnienia porównywalności informacji ze sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej przedsiębiorca w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, zamieszcza również dane na dzień kończący rok poprzedzający ostatni zakończony rok obrotowy.”;

12) w § 25 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przedsiębiorca sporządza sprawozdania, o których mowa w § 24, w sposób umożliwiający:

1) dla działalności w zakresie dostępu telekomunikacyjnego – wyodrębnienie i przypisanie składników średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i kosztów, odrębnie dla każdego rodzaju działalności oraz dla każdej z usług objętych kalkulacją kosztów;

2) dla działalności w zakresie usług na rynku detalicznym – wyodrębnienie i przypisanie składników średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i kosztów, odrębnie dla tej działalności oraz dla każdej z usług objętych kalkulacją kosztów;

3) dla innej działalności – wyodrębnienie i przypisanie składników średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i związanych z nimi kosztów.

2. Przedsiębiorca świadczący usługi telekomunikacyjne przy wykorzystaniu ruchomej publicznej sieci telefonicznej sporządza sprawozdania, o których mowa w § 24, w sposób umożliwiający:

1) dla działalności w zakresie dostępu telekomunikacyjnego – wyodrębnienie i przypisanie składników średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i kosztów dla działalności w zakresie dostępu do sieci transportowej oraz ustalenie przychodów i związanych z nimi kosztów, odrębnie dla każdej z usług objętych kalkulacją kosztów;

2) dla działalności w zakresie usług na rynku detalicznym – wyodrębnienie i przypisanie składników średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i związanych z nimi kosztów;

3) dla innej działalności – wyodrębnienie i przypisanie składników średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i związanych z nimi kosztów.”;

13) w § 26 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W sprawozdaniach, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2, 4 i 5, do wyniku działalności nie zalicza się:”;

14) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. Przedsiębiorca przekazuje Prezesowi UKE sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej lub wyniki kalkulacji kosztów, wraz z opinią z badania, o którym mowa w art. 53 ust. 5 ustawy, w terminie 30 dni od dnia wydania tej opinii.”;

15) uchyla się załącznik nr 1 do rozporządzenia;

16) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

17) użyte w § 1 pkt 5, w § 3 pkt 1 i 2, w § 13, w tytule rozdziału 5, w § 20 ust. 1, w § 21 ust. 1–4, w § 22 ust. 1 i 2, w tytule rozdziału 6, w § 25 ust. 3 i w § 30, w różnych przypadkach, wyrazy „Prezes URTiP” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Prezes UKE”.

§ 2.
1. Do projektów instrukcji lub opisów kalkulacji kosztów, przedłożonych przez przedsiębiorcę Prezesowi UKE do uzgodnienia lub zatwierdzenia do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Przedsiębiorca, który przedłożył Prezesowi UKE projekt instrukcji lub opisu kalkulacji kosztów po dniu 31 grudnia 2008 r., dostosuje ten projekt do przepisów określonych w rozporządzeniu i przedłoży go Prezesowi UKE w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 18, poz. 97.

Załącznik 1. [ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W WYNIKACH KALKULACJI KOSZTÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 31 marca 2009 r. (poz. 480)

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W WYNIKACH KALKULACJI KOSZTÓW

1. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 15, 17 i 18 rozporządzenia, dla każdej z usług przedstawia się w podziale na zidentyfikowane procesy lub elementy sieci związane z daną usługą.

2. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 15 rozporządzenia, dla każdej z usług przedstawia się w podziale na pozycje:

A. Koszty operacyjne, w tym:

a. związane wyłącznie z jednym rodzajem działalności lub jedną usługą, przypisane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia,

b. związane z kilkoma rodzajami działalności lub usługami, przypisane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a i b rozporządzenia,

c. związane z kilkoma rodzajami działalności lub usługami, przypisane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia,

z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartości bieżącej, w podziale na poszczególne komponenty tej korekty – część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku/straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów;

B. wartość składników średniorocznego kapitału zaangażowanego przypisanych w celu kalkulacji kosztu kapitału;

C. wyrażony procentowo wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału;

D. koszt kapitału zaangażowanego, będący iloczynem wartości, o których mowa w poz. B i C;

E. sumę kosztów, o których mowa w poz. A i D;

F. całkowite wykorzystanie danego elementu sieci lub procesu w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi;

G. jednostkowy koszt elementu sieci lub procesu, będący ilorazem wartości, o której mowa w poz. E, i wartości, o której mowa w poz. F;

H. wskaźnik udziału elementów lub procesów w świadczeniu danej usługi;

I. średni koszt elementu sieci lub procesu dla danej usługi będący iloczynem wartości, o których mowa w poz. G i H;

J. wykorzystanie elementu sieci lub procesu w świadczeniu danej usługi w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi;

K. koszt świadczenia danej usługi telekomunikacyjnej.


 

Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 15 rozporządzenia

Koszty jednostkowe elementów sieci lub procesów

Elementy sieci lub procesy

Koszty związane wyłącznie z jednym rodzajem działalności lub jedną usługą*)

Koszty związane z kilkoma rodzajami działalności lub usługami, alokowane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2
lit. a i b rozporządzenia*)

Koszty związane z kilkoma rodzajami działalności lub usługami, alokowane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 lit.c rozporządzenia*)

Wartość składników średniorocznego kapitału zaangażowanego

Wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału

Koszt kapitału zaangażowanego

Suma kosztów

Całkowite wykorzystanie danego elementu sieci lub procesu

Jednostkowy koszt elementu sieci lub procesu

A(a)

A(b)

A(c)

B

C

D = B*C

E = A(a)
+A(b)
+ A(c)
+ D

F

G = E ÷ F

Element lub
proces 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element lub
proces 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Element lub
proces x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartości bieżącej w podziale na poszczególne komponenty tej korekty – część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku/straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów.


 

Koszty usług

Usługi

Jednostkowy koszt elementu sieci lub procesu

Wskaźnik udziału elementów sieci lub procesów w świadczeniu danej usługi

Średni koszt elementu sieci lub procesu dla danej usługi

Wykorzystanie elementu sieci lub procesu w świadczeniu danej usługi (w jednostkach rozliczeniowych)

Koszt świadczenia danej usługi telekomunikacyjnej

Elementy sieci lub procesy

Usługa I

Element lub proces 1

G1

H1

I1 = G1 * HI

J1

K1 = I1 * J1

Element lub proces 2

G2

H2

I2 = G2 * H2

J2

K2 = I2 * J2

Element lub proces 3

G3

H3

I3 = G3 * H3

J3

K3 = I3 * J3

...

...

...

...

...

...

Element lub proces x

Gx

Hx

Ix = Gx * Hx

Jx

Kx = Ix * Jx

Łączny koszt usługi I

K=K1 +K2 + K3 + ...+ Kx


 

3. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 17 i 18 rozporządzenia, dla każdej z usług przedstawia się w podziale na pozycje:

A. Koszty operacyjne, w tym:

a. związane wyłącznie z jednym rodzajem działalności lub jedną usługą, przypisane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia,

b. związane z kilkoma rodzajami działalności lub usługami, przypisane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a i b rozporządzenia,

c. przypisane na podstawie ogólnego wskaźnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia, z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartości bieżącej, w podziale na poszczególne komponenty tej korekty – część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku/straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów;

B. wartość składników średniorocznego kapitału zaangażowanego przypisanych w celu kalkulacji kosztu kapitału;

C. wyrażony procentowo wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału;

D. koszt kapitału zaangażowanego, będący iloczynem wartości, o których mowa w poz. B i C;

E. sumę kosztów, o których mowa w poz. A i D;

F. całkowite wykorzystanie danego elementu sieci lub procesu w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi;

G. jednostkowy koszt elementu sieci lub procesu, będący ilorazem wartości, o której mowa w poz. E, i wartości, o której mowa w poz. F;

H. wskaźnik udziału elementów lub procesów w świadczeniu danej usługi;

I. średni koszt elementu sieci lub procesu dla danej usługi będący iloczynem wartości, o których mowa w poz. G i H;

J. wykorzystanie elementu sieci lub procesu w świadczeniu danej usługi w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi lub użytkownikami końcowymi;

K. koszt świadczenia danej usługi telekomunikacyjnej.


 

Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 17 i 18 rozporządzenia

Elementy sieci lub procesy

Koszty związane wyłącznie z jednym rodzajem działalności lub jedną usługą*)

Koszty związane z kilkoma rodzajami działalności lub usługami, alokowane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a i b rozporządzenia*)

Koszty alokowane na podstawie ogólnego wskaźnika, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia*)

Wartość składników średniorocznego kapitału zaangażowanego

Wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału

Koszt kapitału zaangażowanego

Suma kosztów

Całkowite wykorzystanie danego elementu sieci lub procesu

Jednostkowy koszt elementu sieci lub procesu

A(a)

A(b)

A(c)

B

C

D = B*C

E = A(a)
+A(b)
+ A(c)
+ D

F

G = E ÷ F

Element lub
proces 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element lub
proces 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Element lub
proces x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartości bieżącej w podziale na poszczególne komponenty tej korekty – część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku/straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów.


 

Koszty usług

Usługi

Jednostkowy koszt elementu sieci lub procesu

Wskaźnik udziału elementu sieci lub procesu w świadczeniu danej usługi

Średni koszt elementu sieci lub procesu dla danej usługi

Wykorzystanie elementu sieci lub procesu w świadczeniu danej usługi (w jednostkach rozliczeniowych)

Koszt świadczenia danej usługi telekomunikacyjnej

Elementy sieci lub procesy

Usługa I

Element lub proces 1

G1

H1

I1 = G1 * HI

J1

K1 = I1 * J1

Element lub proces 2

G2

H2

I2 = G2 * H2

J2

K2 = I2 * J2

Element lub proces 3

G3

H3

I3 = G3 * H3

J3

K3 = I3 * J3

...

...

...

...

...

...

Element lub proces x

Gx

Hx

Ix = Gx * Hx

Jx

Kx = Ix * Jx

Łączny koszt usługi I

K=K1 +K2 + K3 + ...+ Kx

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Godlewska

Prawnik, aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »