| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 7 lutego 2007 r.

w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

Na podstawie art. 109 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa stawkę dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych na podstawie art. 30 ust. 2 oraz art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.2)) oraz art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188), zwanej dalej „dotacją”, formę składania wniosków o dotację, warunki i terminy przekazywania dotacji, szczegółowy sposób i tryb jej udzielania i rozliczania oraz termin zwracania.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) operatorze – rozumie się przez to operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe;

2) mikroprzedsiębiorcy lub małym przedsiębiorcy – rozumie się przez to mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2. str. 141);

3) przesyłce dla ociemniałych – rozumie się przez to przesyłkę dla ociemniałych w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe;

4) obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych – rozumie się przez to egzemplarze obowiązkowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

§ 3.
Podstawę obliczenia należnej dotacji stanowi udokumentowana i zewidencjonowana wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania zwolnienia z opłaty pocztowej na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe oraz art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.
§ 4.
Ustala się stawkę dotacji w wysokości 100 % podstawy obliczenia należnej dotacji, o której mowa w § 3.
§ 5.
Ogólna kwota dotacji, stanowiąca iloczyn stawki dotacji, określonej w § 4, oraz łącznej wartości utraconych wpływów taryfowych, o której mowa w § 3, nie może przekroczyć kwoty dotacji określonej w ustawie budżetowej w danym roku.
§ 6.
Operator sporządza rozliczenie dotacji na formularzu:

1) dla przesyłek zawierających obowiązkowe egzemplarze biblioteczne, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) dla przesyłek dla ociemniałych, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.
W przypadku zaprzestania, w ciągu roku, działalności objętej dotowaniem, operator powiadamia właściwy urząd skarbowy, ministra właściwego do spraw łączności i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacja przysługiwała.
§ 8.
1. Udzielenie dotacji dla operatora innego niż mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca:

1) będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej, który spełnia kryteria określone w przepisach prawa Unii Europejskiej3), lub

2) znajdującego się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej

– podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna.

2. Udzielenie dotacji nie podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna, w przypadku gdy operator, o którym mowa w ust. 1, zamierza skorzystać lub korzysta z indywidualnej pomocy na restrukturyzację, jeżeli wraz z notyfikacją projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację informacja o pomocy w formie dotacji została przekazana Komisji Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dotacja może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską pomocy indywidualnej na restrukturyzację.

§ 9.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz. U. Nr 113, poz. 777).
§ 10.
1. Stawkę dotacji, określoną w § 4, stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

2. Rozliczenia z budżetem dotacji za okres od dnia 1 stycznia do dnia wejścia w życie rozporządzenia dokonuje się jednocześnie z rozliczeniem dotacji za pierwszy okres rozliczeniowy, następujący po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Finansów: w z. P. Banaś

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413.

3) Kryteria, o których mowa w pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004).

4) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych (Dz. U. Nr 113, poz. 778), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2006 r.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 7 lutego 2007 r. (poz. 180)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »