| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 września 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 245, poz. 1781 oraz z 2007 r. Nr 37, poz. 238 i Nr 114, poz. 779) wprowadza się następujące zmiany.

1) w § 2:

a) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw sprawiedliwości:

1) MS-DB1 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego;

2) MS-DB2 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych;

3) MS-DB3 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości;

4) MS-DB4 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach powszechnych prokuratury;

5) MS-DB5 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich;

6) MS-DB6 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawiedliwości;

7) MS-DB7 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury;

8) MS-Kom23 – sprawozdanie z czynności komornika;

9) MS-Not24 – sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych;

10) MS-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych;

11) MS-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw, czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych, w tym w zakresie nadzoru sprawowanego nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inne uprawnione organy;

12) MS-P1k wojsk – sprawozdanie z działalności wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw i czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych;

13) MS-P1n – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw i czynności procesowych prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych;

14) MS-P2 – sprawozdanie z czynności dochodzeniowo-śledczych prowadzonych przez innych niż prokurator oskarżycieli;

15) MS-P3 – karta statystyczna z aktu oskarżenia 1. nietolerancji 2. handlu ludźmi 3. pedofilii;

16) MS-RODK 25 – sprawozdanie z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego;

17) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym;

18) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym;

19) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych i gospodarczych w postępowaniu odwoławczym w sądzie apelacyjnym;

20) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w sądzie rejonowym;

21) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w sądzie okręgowym;

22) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych w sądzie apelacyjnym;

23) MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym;

24) MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym;

25) MS-S6 wojsk – sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych według właściwości rzeczowej;

26) MS-S7 – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;

27) MS-S7 wojsk – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;

28) MS-S8 wojsk – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w postępowaniu odwoławczym w sądzie okręgowym;

29) MS-S9 wojsk – sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie w sądzie garnizonowym;

30) MS-S9 wojsk – sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie w sądzie okręgowym;

31) MS-S10 – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym;

32) MS-S10 – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym;

33) MS-S10 wojsk – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej w sądzie garnizonowym;

34) MS-S10 wojsk – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym;

35) MS-S11 – sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym;

36) MS-S11 – sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym;

37) MS-S11 – sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy w postępowaniu odwoławczym w sądzie apelacyjnym;

38) MS-S12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym;

39) MS-S12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym;

40) MS-S16 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych, z wyłączeniem spraw nieletnich w sądzie rejonowym;

41) MS-S18 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich w sądzie rejonowym;

42) MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych w sądzie rejonowym;

43) MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych w sądzie okręgowym;

44) MS-S19k – sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego;

45) MS-S19z – sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych;

46) MS-S20KRS – sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej);

47) MS-S20KW – sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych;

48) MS-S20UN – sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej);

49) MS-S20z – sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych);

50) MS-S28 – karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego 1. nietolerancji 2. handlu ludźmi 3. pedofilii;

51) MS-S40 – sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej;

52) MS-Stp1 – zgłoszenie o wszczęciu postępowania;

53) MS-Stp2 – zgłoszenie o zakończeniu postępowania;

54) MS-Stp3 – zgłoszenie o przestępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, podejrzanych i pokrzywdzonych;

55) MS-Stp5 – zgłoszenie o podjęciu, wznowieniu, przekazaniu, połączeniu do wspólnego prowadzenia, zwrocie akt do uzupełnienia;

56) MS ZK-1 – miesięczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych. Ewidencja osadzonych;

57) MS ZK-2 – miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych;

58) MS ZK-3 – kwartalne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom psychiatrycznym i psychologicznym według przyczyn samoagresji, wnioski o warunkowe zwolnienie;

59) MS ZK-4 – sprawozdanie z zatrudnienia i wynagrodzeń;

60) MS ZK-5 – roczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych i skazanych według odbywania kary zasadniczej, zastępczej, rodzajów przestępstw, powrotności do przestępstw i wieku;

61) MS ZK-6 – sprawozdanie o nauczaniu skazanych;

62) MS ZK-7 – sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia;

63) MS ZK-8 – sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa;

64) MS-ZN26p – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym;

65) MS-ZN26s – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich;

66) MS-ZN27p – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym;

67) MS-ZN27s – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich.”,

b) w ust. 16 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) kwestionariusz „Badanie nakładów na ochronę środowiska gospodarstw domowych w 2006 r.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wzór formularza S-10 – sprawozdanie o studiach wyższych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) wzory formularzy:

– G-10.4k – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i/lub obrotem energią elektryczną,

– G-10.4(Ob) – sprawozdanie przedsiębiorstwa prowadzącego obrót energią elektryczną otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór formularza MS-DB1 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

c) skreśla się wzory formularzy:

– MS-DB2 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych,

– MS-DB3 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości

i dodaje się wzory formularzy:

– MS-DB2 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych,

– MS-DB3 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości

w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,

d) wzory formularzy:

– MS-DB4 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach powszechnych prokuratury,

– MS-DB5 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich

otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,

e) po wzorze formularza MS-DB5 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich dodaje się wzory formularzy:

– MS-DB6 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawiedliwości,

– MS-DB7 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia,

f) wzory formularzy:

– MS-Kom23 – sprawozdanie z czynności komornika,

– MS-Not24 – sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych,

– MS-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych

otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia,

g) skreśla się wzór formularza MS-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw, czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych, w tym z zakresu nadzoru sprawowanego nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inne uprawnione organy i dodaje się wzór formularza MS-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw, czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych, w tym w zakresie nadzoru sprawowanego nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inne uprawnione organy w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia,

h) wzór formularza MS-P3 – karta statystyczna z aktu oskarżenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia,

i) skreśla się wzór formularza MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej i dodaje się wzory formularzy:

– MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym,

– MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym,

– MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych i gospodarczych w postępowaniu odwoławczym w sądzie apelacyjnym

w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia,

j) skreśla się wzory formularzy:

– MS-S4 – sprawozdanie w sprawach cywilnych w postępowaniu odwoławczym według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej),

– MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych,

– MS-S6o – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej),

–- MS-S6r – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej)

i dodaje się wzory formularzy:

– MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w sądzie rejonowym,

– MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w sądzie okręgowym,

– MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych w sądzie apelacyjnym,

– MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym,

– MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym

w brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia.

k) wzór formularza MS-S7 – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia,

I) po wzorze formularza MS-S7 – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia dodaje się wzór formularza MS-S7 wojsk – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia,

m) skreśla się wzory formularzy:

– MS-S8 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w postępowaniu odwoławczym,

– MS-S9 – sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie (według właściwości rzeczowej),

– MS-S10o – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej,

– MS-S10r – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej,

– MS-S11 – sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej,

– MS-S12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej,

– MS-S14 – sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu prawa pracy,

– MS-S15 – sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu ubezpieczeń społecznych,

– MS-S16 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich,

– MS-S18 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich,

– MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych i dodaje się wzory formularzy:

– MS-S8 wojsk – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w postępowaniu odwoławczym w sądzie okręgowym,

– MS-S9 wojsk – sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie w sądzie garnizonowym,

– MS-S9 wojsk – sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie w sądzie okręgowym,

– MS-S10 – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym,

– MS-S10 – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym,

– MS-S10 wojsk – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej w sądzie garnizonowym,

– MS-S10 wojsk – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym,

– MS-S11 – sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym,

– MS-S11 – sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym,

– MS-S11 – sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy w postępowaniu odwoławczym w sądzie apelacyjnym,

– MS-S12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie rejonowym,

– MS-S12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej w sądzie okręgowym,

– MS-S16 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych, z wyłączeniem spraw nieletnich w sądzie rejonowym,

– MS-S18 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich w sądzie rejonowym,

– MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych w sądzie rejonowym,

– MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych w sądzie okręgowym w brzmieniu określonym w załączniku nr 14 do niniejszego rozporządzenia,

n) wzory formularzy:

– MS-S19k – sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego,

– MS-S19z – sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych,

– MS-S20KRS – sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej),

– MS-S20KW – sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych,

– MS-S20UN – sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej)

otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego rozporządzenia.

o) po wzorze formularza MS-S20UN – sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej) dodaje się wzór formularza MS-S20z – sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych) w brzmieniu określonym w załączniku nr 16 do niniejszego rozporządzenia,

p) skreśla się wzór formularza MS-S22 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych w postępowaniu odwoławczym,

r) wzór formularza MS-S28 – karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszego rozporządzenia,

s) po wzorze formularza MS-S28 – karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego 1. nietolerancji 2. handlu ludźmi 3. pedofilii dodaje się wzór formularza MS-S40 – sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 18 do niniejszego rozporządzenia,

t) wzór formularza MS ZK-3 – kwartalne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom psychiatrycznym i psychologicznym według przyczyn samoagresji, wnioski o warunkowe zwolnienie otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszego rozporządzenia,

u) wzory formularzy:

– MS-ZN26p – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym,

– MS-ZN26s – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich,

– MS-ZN27p – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym,

– MS-ZN27s – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszego rozporządzenia,

w) po wzorze formularza OŚ-29/k – kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska dodaje się wzór formularza kwestionariusz „Badanie nakładów na ochronę środowiska gospodarstw domowych w 2006 r.” w brzmieniu określonym w załączniku nr 21 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »