REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 216 poz. 1376

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. Nr 241, poz. 2091 oraz z 2005 r. Nr 247, poz. 2096) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Legitymację służbową wydaje oraz wymienia:

1) Komendant Główny Policji – policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji;

2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji – policjantom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie swojego działania;

3) Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – policjantom pełniącym służbę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;

4) komendant szkoły policyjnej – policjantom pełniącym służbę w szkole policyjnej.”;

2) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wpisów do legitymacji służbowej dokonuje się na etapie personalizacji poprzez umieszczenie:

1) nazwy województwa, na którego terenie zlokalizowana jest jednostka organizacyjna Policji, z wyjątkiem policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i szkołach policyjnych, którym w legitymacjach wpisuje się nazwę jednostki organizacyjnej, której komendant wydaje policjantowi legitymację;

2) wizerunku twarzy policjanta, sporządzonego na podstawie fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, wykonanej na jednolitym jasnym tle, mającej dobrą ostrość oraz pokazującej wyraźnie oczy i twarz; powinna ona przedstawiać osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby jej twarz zajmowała 70–80 % fotografii; fotografia ma pokazywać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

3) imienia, nazwiska, stopnia i numeru identyfikacyjnego policjanta, nadanego w elektronicznym systemie kadrowym Policji;

4) numeru legitymacji służbowej oraz daty jej ważności;

5) odpowiedniego wpisu w obszarze czytania maszynowego MRZ (Machine Readable Zone) oraz napisu POLICJA.

2. Danych wymienionych w ust. 1 nie wolno przerabiać ani czynić nieczytelnymi.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Policjant zwraca wkładkę do legitymacji służbowej w przypadku zwolnienia ze służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz w przypadkach określonych w § 5 ust. 1.

2. Zwrotu wkładki do legitymacji służbowej dokonuje się w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Do wkładki do legitymacji służbowej stosuje się przepisy § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2.”;

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r Nr 86, poz. 521 i Nr 171, poz. 1065.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 listopada 2008 r. (poz. 1376)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA

infoRgrafika

Legitymacja służbowa ma formę karty wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu w formacie ID-1 o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm (format: wg standardu ISO 7810).

awers

1) legitymacja pokryta tłem w kolorze beżowo-niebiesko-beżowym, z widocznymi napisami POLICJA;

2) nad wizerunkiem oraz znakiem graficznym w kształcie godła państwowego napisy w kolorze czarnym: WOJEWÓDZTWO (nazwa województwa), KOMENDA GŁÓWNA POLICJI, KOMENDA STOŁECZNA POLICJI, WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE, CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE, SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH, SZKOŁA POLICJI W PILE, SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU – odpowiednio do miejsca pełnienia służby;

3) z prawej górnej strony znaki graficzne w kształcie godła państwowego oraz, poniżej, gwiazdy policyjnej w kolorze niebieskim z widocznym napisem POLICJA;

4) z prawej strony, pod gwiazdą policyjną, napis w kolorze czarnym WAŻNA DO oraz poniżej 31.12.2011;

5) z lewej górnej strony wizerunek twarzy policjanta;

6) pod wizerunkiem napisy w kolorze czarnym: NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ wraz z odpowiednimi danymi;

7) w dolnej części, na całą szerokość legitymacji, napis POLICJA.

rewers

1) z prawej strony tło w kolorze beżowo-niebiesko-beżowym, z widocznymi napisami POLICJA;

2) w prawej górnej części tła napis w kolorze czarnym NR LEGITYMACJI z kolejną siedmiocyfrową numeracją blankietu;

3) w lewej części tła pionowy napis POLICJA w kolorze złotym;

4) w prawej dolnej części tła wizerunek twarzy policjanta;

5) z lewej strony na białym tle napisy w kolorze czarnym z zakodowanymi informacjami o policjancie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-05
  • Data wejścia w życie: 2009-01-01
  • Data obowiązywania: 2009-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA