| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie

Na podstawie art. 50 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposób jego przekazywania.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.
Zaświadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)).
§ 3.
Prowadzący zakład przetwarzania wystawia jedno zaświadczenie dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub wprowadzającego sprzęt, z którymi zawarł umowę, obejmujące informacje za dane półrocze roku kalendarzowego.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. Nr 21, poz. 160).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Środowiska: M. Nowicki

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 16 lipca 2009 r. (poz. 1017)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Objaśnienia:

1) Podać odpowiednio firmę oraz numer rejestrowy wprowadzającego sprzęt, dla którego jest przeznaczone zaświadczenie o zużytym sprzęcie.

2) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666).

3) Zaznaczyć odpowiednio. Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym prowadzący zakład przetwarzania sporządza zaświadczenie w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje wprowadzający sprzęt, drugi Główny Inspektor Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u prowadzącego zakład przetwarzania.

4) O ile posiada.

5) Dział ten jest wypełniany tyle razy, ilu przedsiębiorcom zostały przekazane odpady powstałe w wyniku przetworzenia.

6) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

7) Podać grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

8) Podać masę zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania na podstawie danych z ewidencji odpadów, prowadzonej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666).

9) Z dokładnością do jednego kilograma.

10) Podać masę kompletnych zużytych urządzeń przekazanych do ponownego użycia jako sprzęt elektryczny i elektroniczny.

11) W przypadku procesu recyklingu należy podać symbol procesu odzysku od R2 do R9 zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dla każdego rodzaju procesu odzysku podać w osobnym wierszu masę odpadów poddanych temu procesowi.

12) W przypadku procesu odzysku innego niż recykling należy podać symbol procesu odzysku od R1 do R9 zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dla każdego rodzaju procesu odzysku podać w osobnym wierszu masę odpadów poddanych temu procesowi.

13) W przypadku procesu unieszkodliwiania należy podać informację o procesie unieszkodliwiania odpadów z podaniem typu procesu zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dla każdego rodzaju procesu unieszkodliwiania podać w osobnym wierszu masę odpadów poddanych temu procesowi.

14) Podać łączną masę, sumując wiersze 2 i 3.

15) Podać łączną masę, sumując wiersze 5, 8 i 11.

16) Podać łączną masę, sumując wiersze 6, 9 i 12.

17) Podać łączną masę, sumując wiersze 7, 10 i 13.

18) Dotyczy formy pisemnej zaświadczenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »