| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie ustalenia planu rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się plan rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Gospodarki: w z. R. Baniak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 70, poz. 459), które utraciło moc z dniem 5 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [PLAN ROZWOJU KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 31 sierpnia 2009 r. (poz. 1243)

PLAN ROZWOJU KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

1. Wstęp

Plan rozwoju strefy określa w szczególności cele ustanowienia strefy, działania służące osiągnięciu tych celów oraz obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia strefy i terminy wykonania tych obowiązków.

1.1. Wprowadzenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 397, z późn. zm.) wydanego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.). Jej obecny obszar i granice zostały ustalone w drodze kolejnych zmian rozporządzenia ustanawiającego KSSE. Pierwotnie strefa obejmowała tereny inwestycyjne o powierzchni 826,99 ha położone w gminach: Godów i Pawłowice i na terenach miast: Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Sosnowiec, Tychy i Żory. Na koniec 2008 r. obszar strefy wyniósł 1 544,1755 ha i obejmował tereny miast: Bielsko-Biała, Bieruń, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie--Zdrój, Katowice, Kietrz, Knurów, Lubliniec, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sławków, Sosnowiec, Strzelce Opolskie, Tychy, Zabrze, Zawiercie i Żory oraz gmin: Czechowice-Dziedzice, Czerwionka-Leszczyny, Godów, Koniecpol, Myślenice, Pawłowice, Siewierz i Ujazd.

Zgodnie z założeniami pierwotnego planu rozwoju strefy, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 70, poz. 459), funkcjonowanie KSSE miało doprowadzić do utworzenia 25 tys. miejsc pracy oraz aktywizacji gospodarczej regionu.

1.2. Podstawowe dane o strefie na dzień 31 grudnia 2008 r.

Spośród 1544,1755 ha gruntów objętych KSSE było zagospodarowanych 984,95 ha, co stanowi 63,78 % ogólnej powierzchni strefy. Poniesione przez zarządzającego strefą od początku jej funkcjonowania wydatki na inwestycje infrastrukturalne, podnoszące atrakcyjność oferowanych terenów, wyniosły 30,7 mln zł, natomiast inne podmioty poniosły nakłady o łącznej wysokości 256,5 mln zł. Wydano 267 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, w oparciu o które zrealizowano nowe inwestycje o wartości 13 843,7 tys. zł i utworzono 34 611 nowych trwałych miejsc pracy.

1.3. Misja KSSE

Misją KSSE jest wspieranie rozwoju południowych regionów Polski, w szczególności województw: śląskiego i opolskiego, poprzez stosowanie rozwiązań uwzględniających i wykorzystujących szczególne uwarunkowania regionu oraz tworzenie warunków do trwałego rozwoju gospodarczego zorientowanego na dojrzałą gospodarkę rynkową.

Realizacja misji polega na podejmowaniu inicjatyw mających na celu wzrost innowacyjności gospodarki województw na obszarach objętych strefą. Celem nadrzędnym jest tworzenie jak najlepszych warunków do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zwiększanie efektywności wykorzystywania potencjału gospodarczego regionów, w tym zasobów ludzkich poprzez tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy.

Funkcjonowanie KSSE w regionach właściwych dla jej oddziaływania ma wspierać rozwój gospodarczo-społeczny z zamiarem osiągnięcia między innymi celów Strategii Lizbońskiej. Osiągnięcie tych celów wiąże się nierozerwalnie z:

1) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–20201) ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności regionu (wewnętrznej oraz międzynarodowej), także w zakresie restrukturyzacji dużego obszaru przemysłowego w województwie śląskim i tradycyjnych form przemysłu;

2) realizacją zadań określonych w Strategii Województwa Opolskiego na lata 2000–20152), w szczególności poprzez poprawienie konkurencyjności regionu;

3) pozyskiwania nowych inwestycji na teren gminy Myślenice, która jako jedyna gmina województwa małopolskiego została objęta granicami KSSE, z uwzględnieniem priorytetów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego3).

2. Cele ustanowienia KSSE:

1) pobudzanie działalności produkcyjnej i usługowej w regionie poprzez tworzenie nowoczesnych ośrodków przemysłowych;

2) zwiększenie liczby inwestycji o charakterze innowacyjnym;

3) tworzenie warunków do pozyskiwania inwestycji z sektora badawczo-rozwojowego;

4) dywersyfikacja działalności gospodarczej skierowana na wzrost udziału sektora nowoczesnych usług, biotechnologii, produkcji narzędzi medycznych i innych sektorów stosujących rozwiązania innowacyjne;

5) pozyskiwanie nowych lokalizacji KSSE celem uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na regiony będące w zakresie jej właściwości;

6) wspieranie procesów rewitalizacji terenów zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów poprzemysłowych;

7) współfinansowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturę regionów;

8) rozwój współpracy z instytucjami zajmującymi się promocją regionalnej oferty inwestycyjnej mającej na celu stymulowanie kooperacji firm działających w regionach;

9) wspieranie rozwoju parków technologicznych oraz klastrów przemysłowych;

10) aktywizacja rynku pracy, wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników.

3. Działania służące osiągnięciu celów ustanowienia KSSE:

1) zbywanie na rzecz przedsiębiorców prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów zarządzającego, położonych na terenie strefy, jeżeli jest to zgodne z celami ustanowienia strefy oraz z polityką rozwoju strefy;

2) nabywanie nieruchomości na własność oraz prawa użytkowania wieczystego, w przypadkach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych;

3) nabywanie nieruchomości na własność oraz prawa użytkowania wieczystego w wykonywaniu prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, w celu dalszego jego udostępniania przedsiębiorcom;

4) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie na zlecenie podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność tych podmiotów;

5) tworzenie warunków racjonalnego gospodarowania urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej;

6) budowa lub udział w budowie niezbędnej infrastruktury technicznej koniecznej do realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o zezwolenie;

7) wykorzystanie potencjału miast, takich jak: Katowice, Chorzów, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, i rosnącego popytu na powierzchnie biurowe celem zwiększenia powierzchni biurowców klasy A z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu wysokich technologii lub centrów usług. Wymaga to współpracy z władzami samorządowymi, które powinny uwzględnić potrzeby takich inwestorów w zakresie infrastruktury towarzyszącej (parkingi, media, szybkie łącza LAN);

8) uczestnictwo w procesach tworzenia strategii rozwoju gospodarczego regionu, programów restrukturyzacji, planów zagospodarowania przestrzennego i innych przedsięwzięć sprzyjających aktywizacji gospodarczej regionu;

9) współpraca z władzami województw, miast, gmin i przedsiębiorcami w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla inwestorów (rozwój mieszkalnictwa, hotelarstwa, bazy turystyczno-wypoczynkowej, komunikacyjnej itp.);

10) współpraca z centrami obsługi inwestorów oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

11) współpraca z placówkami dyplomatycznymi i przedsiębiorcami za granicą w zakresie promowania strefy w celu pozyskiwania nowych inwestorów;

12) wyznaczanie, na bazie zdobytego doświadczenia i wiedzy, kierunków i trendów rozwoju określonych branż na obszarach nieobjętych strefą;

13) tworzenie systemu informacji, w oparciu o centra obsługi inwestora, o firmach wykonawczych, realizujących różne elementy inwestycji;

14) integracja środowiska gospodarczego w regionie.

W zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszym planie zarządzający może być stroną uzgadniającą i opiniującą działania podejmowane przez inne podmioty, polegające na:

15) opracowywaniu wszelkich planów zagospodarowania przestrzennego związanych z terenami stref (współpraca z samorządem);

16) inwentaryzacji gruntów i posadowionych na gruntach naniesień (współpraca z samorządem, właścicielem nieruchomości);

17) negocjacjach dotyczących dostarczania mediów (współpraca z samorządem, właścicielem nieruchomości, dostawcami mediów);

18) opracowywaniu koncepcji zaopatrzenia w media techniczne;

19) pracach projektowych dotyczących budowy infrastruktury technicznej;

20) zawieraniu umów pomiędzy inwestorami a dostawcami mediów.

4. Obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia strefy i terminy ich wykonania

Realizacja działań, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, 2 i 5 – praca ciągła.

5. Środki na realizację celów

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ponosi m.in. koszty wynikające z zarządzania strefą, w tym koszty związane z nabywaniem nieruchomości objętych strefą, koszty nabywania nieruchomości (samodzielnie lub z partnerami) przewidzianych do włączenia w granice strefy w przyszłości, koszty operacyjne spółki, do których zalicza się wydatki na promocję strefy w kraju i za granicą, a także, w miarę posiadanych środków, koszty budowy i modernizacji infrastruktury realizowanej samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami (jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami itp.).

Finansowanie działań określonych niniejszym planem będzie realizowane w następujący sposób:

1) ze środków własnych pozyskanych z działalności statutowej (działalność gospodarcza), w tym z przychodów pochodzących z opłat za administrowanie uzyskiwanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z przedsiębiorcami;

2) ze środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych.

W miarę udostępniania majątku inwestorom koszty jego utrzymania będą się zmniejszać. Wysokość wydatków przeznaczonych na marketing i promocję będzie skorelowana z możliwościami finansowymi zarządzającego. Zakłada się, że część wydatków będzie współfinansowana przez instytucje zewnętrzne (środki pomocowe, budżety lokalne). Stałym wydatkiem zarządzającego są koszty funkcjonowania spółki.

6. Polityka rozwoju strefy

6.1. Inwestycje znaczące dla regionów – perspektywy powiększania terenów

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746) zwiększa limit łącznej powierzchni stref w Polsce z 12 tys. do 20 tys. hektarów. Zasady włączania do stref nowych obszarów zostały określone w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, zwanej dalej „Koncepcją”, przyjętej przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r. Koncepcja określa główny cel włączania nowych terenów do specjalnych stref ekonomicznych, którym jest wspieranie nowych inwestycji pożądanych dla gospodarki kraju, a więc takich, które w najwyższym stopniu przyczynią się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. KSSE jest położona na terenie trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego. Różne uwarunkowania i cele rozwojowe tych regionów determinują politykę zagospodarowania terenów strefy, inną dla każdego województwa.

I tak:

1) dla województwa śląskiego – zakłada się pozyskiwanie inwestycji produkcyjnych, przede wszystkim zaawansowanych technologicznie i realizowanych we współpracy z instytucjami naukowymi oraz inwestycji usługowych zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych. Ponadto preferowane będą inwestycje, których profil działalności pozwoli wykorzystać już wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i potencjał absolwentów wyższych uczelni. Zgodnie z Koncepcją dla województwa śląskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o produkcję maszyn i urządzeń przeznaczonych dla przemysłu wydobywczego oraz urządzeń i aparatury medycznej;

2) dla województwa opolskiego – zakłada się, podobnie jak dla województwa śląskiego, pozyskiwanie inwestycji produkcyjnych, przede wszystkim zaawansowanych technologicznie i realizowanych we współpracy z instytucjami naukowymi oraz inwestycji usługowych zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych. Zgodnie z Koncepcją dla województwa opolskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o produkcję części i akcesoriów dla przemysłu i produkcję wyrobów na potrzeby budownictwa;

3) dla województwa małopolskiego – w związku z tym, że w tym województwie obszar KSSE znajduje się jedynie na terenie gminy Myślenice i nie przewiduje się ekspansji strefy na inne tereny województwa, przy zagospodarowywaniu powierzchni KSSE zakłada się stosowanie ogólnych reguł określonych w Koncepcji. Realizowane działania marketingowo-promocyjne będą zgodne z polityką rozwoju strefy określoną w Koncepcji, a ujęte w niej zasady obejmowania nowych gruntów statusem specjalnej strefy ekonomicznej będą stanowić podstawę do oceny wniosków kierowanych do zarządzającego o włączenie nowych terenów do strefy.

6.2. Etapy rozwoju KSSE

Kształtowanie i rozwój strefy jest przedsięwzięciem długofalowym, prowadzonym do końca funkcjonowania strefy, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. Plan rozwoju ma charakter strategiczny i długookresowy oraz dzieli się na 3 etapy:

Etap

Okres

Główne cele etapu

I

2009–2016

l rozwój nowych inwestycji na terenie strefy,

l dostosowanie obszarów strefy do potrzeb inwestorów,

l kontynuacja rozbudowy infrastruktury technicznej i realizacja nowych inwestycji infrastrukturalnych na terenie poszczególnych podstref,

l rozwój usług na terenie strefy i w jej otoczeniu,

l osiągnięcie pełnego zagospodarowania strefy

II

2016–2019

l stworzenie przedsiębiorcom optymalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy

III

2019–2020

l przygotowanie warunków do funkcjonowania obszaru przemysłowego po wygaśnięciu regulacji prawnych obowiązujących w okresie funkcjonowania strefy

 

 

1) Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr 11/37/6/2005 z dnia 4 lipca 2005 r.

2) Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXIX/350/2005 z dnia 11 października 2005 r.

3) Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XLI/527/2006 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »