| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się plan rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Gospodarki: w z. R. Baniak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 października 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz. U. Nr 135, poz. 879), które utraciło moc z dniem 5 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [PLAN ROZWOJU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ "STARACHOWICE"]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 31 sierpnia 2009 r. (poz. 1250)

PLAN ROZWOJU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „STARACHOWICE”

1. Wstęp

Plan rozwoju strefy określa w szczególności cele ustanowienia strefy, działania służące osiągnięciu tych celów, obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia strefy i terminy wykonania tych obowiązków.

1. 1. Wprowadzenie

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” (SSE „Starachowice”) została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz. U. Nr 135, poz. 906, z późn. zm.) wydanym w oparciu o ustawę z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.). Jej obecny obszar i granice zostały ustalone w drodze kolejnych zmian rozporządzenia ustanawiającego SSE „Starachowice”. Pierwotnie strefa obejmowała tereny inwestycyjne o powierzchni 123,77 ha położone w Starachowicach. Na koniec 2008 r. obszar strefy wyniósł 580,7612 ha i obejmował tereny miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice oraz gmin: Iłża, Końskie, Mniszków, Morawica, Sędziszów, Suchedniów, Stąporków, Szydłowiec i Tułowice. Zgodnie z założeniami pierwotnego planu rozwoju strefy, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 października 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz. U. Nr 135, poz. 879), funkcjonowanie SSE „Starachowice” miało doprowadzić m.in. do utworzenia 4,5 tys. miejsc pracy oraz aktywizacji gospodarczej regionu.

1. 2. Podstawowe dane o strefie na dzień 31 grudnia 2008 r.

Spośród 580,7612 ha gruntów objętych SSE „Starachowice” było zagospodarowanych 364,19 ha, co stanowi 62,71 % ogólnej powierzchni strefy. Poniesione przez zarządzającego strefą od początku jej funkcjonowania wydatki na inwestycje infrastrukturalne, podnoszące atrakcyjność oferowanych terenów, wyniosły 6 mln zł. Wydano 119 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, w oparciu o które zrealizowano nowe inwestycje o wartości 980,2 mln zł i utworzono 4 555 nowych trwałych miejsc pracy.

1. 3. Misja SSE „Starachowice”

Misją strefy jest wspieranie rozwoju regionów Polski objętych jej właściwością, poprzez stosowanie rozwiązań uwzględniających i wykorzystujących szczególne uwarunkowania regionów oraz tworzenie warunków do trwałego rozwoju gospodarczego zorientowanego na dojrzałą gospodarkę rynkową.

Realizacja misji polega na podejmowaniu inicjatyw mających na celu wzrost innowacyjności gospodarki województw na obszarach objętych strefą. Celem nadrzędnym jest tworzenie jak najlepszych warunków do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zwiększanie stopnia efektywności wykorzystywania potencjału gospodarczego regionów, w tym zasobów ludzkich poprzez tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy.

Funkcjonowanie SSE „Starachowice” w regionach właściwych dla jej oddziaływania ma wspierać rozwój gospodarczo-społeczny z zamiarem osiągnięcia między innymi celów Strategii Lizbońskiej.

Osiągnięcie tych celów wiąże się nierozerwalnie z:

1) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006–20201) ukierunkowanych na wzrost atrakcyjności województwa poprzez zintegrowany rozwój w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej;

2) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006–20202) ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności regionu;

3) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2006–20203) ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności regionu i rozwój kapitału społecznego, w tym rozwój społeczeństwa informacyjnego;

4) realizację zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007–20204) ukierunkowanych na podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski i Europy;

5) realizację zadań określonych w Strategii rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2006–20205) ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności regionu.

2. Cele ustanowienia SSE „Starachowice”:

1) pobudzenie działalności produkcyjnej i usługowej w regionie poprzez stworzenie nowoczesnych ośrodków przemysłowych;

2) dywersyfikacja działalności gospodarczej w regionach;

3) zwiększenie liczby inwestycji o charakterze innowacyjnym;

4) stwarzanie warunków do pozyskiwania inwestycji z sektora B+R;

5) pozyskiwanie nowych lokalizacji Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania;

6) wspieranie procesów rewitalizacji terenów zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów poprzemysłowych;

7) współfinansowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturę regionów;

8) rozwój współpracy z instytucjami zajmującymi się promocją regionalnej oferty inwestycyjnej mającej m.in. na celu stymulowanie kooperacji firm działających w danym regionie;

9) wspieranie rozwoju parków technologicznych oraz klastrów przemysłowych;

10) aktywizacja rynku pracy, wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników.

3. Działania służące osiągnięciu celów ustanowienia SSE „Starachowice”:

1) zbywanie na rzecz przedsiębiorców prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów zarządzającego, położonych na terenie strefy, jeżeli jest to zgodne z celami ustanowienia strefy oraz z polityką rozwoju strefy;

2) nabywanie nieruchomości na własność oraz prawa użytkowania wieczystego, w przypadkach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych;

3) nabywanie nieruchomości na własność oraz prawa użytkowania wieczystego w wykonywaniu prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, w celu dalszego jego udostępniania przedsiębiorcom;

4) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie na zlecenie podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność tych podmiotów;

5) tworzenie warunków racjonalnego gospodarowania urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej;

6) budowa lub udział w budowie niezbędnej infrastruktury technicznej koniecznej do realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o zezwolenie;

7) uczestnictwo w procesach tworzenia strategii rozwoju gospodarczego regionu, programów restrukturyzacji, planów zagospodarowania przestrzennego i innych przedsięwzięć sprzyjających aktywizacji gospodarczej regionu;

8) współpraca z władzami województw, miast, gmin i przedsiębiorcami w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla inwestorów (rozwój mieszkalnictwa, hotelarstwa, bazy turystyczno-wypoczynkowej, komunikacyjnej itp.);

9) współpraca z centrami obsługi inwestorów oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

10) współpraca z placówkami dyplomatycznymi i przedsiębiorcami za granicą w zakresie promowania strefy w celu pozyskiwania nowych inwestorów;

11) wyznaczanie, na bazie zdobytego doświadczenia i wiedzy, kierunków i trendów rozwoju określonych branż na obszarach nieobjętych strefą;

12) tworzenie systemu informacji, w oparciu o centra obsługi inwestora, o firmach wykonawczych realizujących różne elementy inwestycji;

13) integracja środowiska gospodarczego w regionie.

W zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszym planie zarządzający może być stroną uzgadniającą i opiniującą działania podejmowane przez inne podmioty, polegające na:

14) opracowywaniu wszelkich planów zagospodarowania przestrzennego związanych z terenami stref (współpraca z samorządem);

15) inwentaryzacji gruntów i posadowionych na gruntach naniesień (współpraca z samorządem, właścicielem nieruchomości);

16) negocjacjach dotyczących dostarczania mediów (współpraca z samorządem, właścicielem nieruchomości, dostawcami mediów);

17) opracowywaniu koncepcji zaopatrzenia w media;

18) pracach projektowych dotyczących budowy infrastruktury technicznej;

19) zawieraniu umów pomiędzy inwestorami a dostawcami mediów.

4. Obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia SSE „Starachowice” i terminy ich wykonania

Realizacja działań, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, 2 i 5 – praca ciągła.

5. Środki na realizację celów

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. ponosi m.in. koszty wynikające z zarządzania strefą, w tym koszty związane z nabywaniem nieruchomości objętych strefą, koszty nabywania nieruchomości (samodzielnie lub z partnerami) przewidzianych do włączenia w granice strefy w przyszłości, koszty operacyjne spółki, do których zalicza się wydatki na promocję strefy w kraju i za granicą, a także, w miarę posiadanych środków, koszty budowy i modernizacji infrastruktury realizowanej wspólnie z innymi podmiotami (jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami itp.).

Finansowanie działań określonych niniejszym planem będzie realizowane w następujący sposób:

1) ze środków własnych pozyskanych z działalności statutowej (działalność gospodarcza), w tym z przychodów pochodzących z opłat za administrowanie uzyskiwanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z przedsiębiorcami;

2) ze środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych.

W miarę udostępniania majątku inwestorom koszty jego utrzymania będą się zmniejszać. Wysokość wydatków przeznaczonych na marketing i promocję będzie skorelowana z możliwościami finansowymi zarządzającego. Zakłada się, że część wydatków będzie współfinansowana przez instytucje zewnętrzne (środki pomocowe, budżety lokalne). Stałym wydatkiem zarządzającego są koszty funkcjonowania spółki.

6. Polityka rozwoju strefy

6. 1. Inwestycje znaczące dla regionów – perspektywy powiększania terenów

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746) zwiększa limit łącznej powierzchni stref w Polsce z 12 tys. do 20 tys. hektarów. Zasady włączania do stref nowych obszarów zostały określone w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, zwanej dalej „Koncepcją”, przyjętej przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r. Koncepcja określa główny cel włączania nowych terenów do specjalnych stref ekonomicznych, którym jest wspieranie nowych inwestycji pożądanych dla gospodarki kraju, a więc takich, które w najwyższym stopniu przyczynią się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” jest położona na terenie pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Różne uwarunkowania i cele rozwojowe tych regionów determinują politykę zagospodarowania terenów strefy, inną dla każdego województwa.

I tak:

1) dla województwa lubelskiego – założono pozyskiwanie inwestorów mogących zagospodarować istniejące tereny po upadających lokalnych przedsiębiorstwach państwowych i gospodarstwach rolnych oraz wykorzystujących lokalną bazę surowcową dla przemysłu chemicznego, ceramicznego, drzewnego i materiałów budowlanych. Zgodnie z Koncepcją dla województwa lubelskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o przetwórstwo spożywcze i przemysł meblarski;

2) dla województwa łódzkiego – założono pozyskiwanie inwestycji stosujących technologie innowacyjne lub tworzące dużą liczbę nowych miejsc pracy, w tym z sektora usług BPO/IT oraz sektora B+R. Uwzględniając dotychczasowe kierunki rozwoju przemysłu, zakłada się również rozwijanie istniejących klastrów AGD, farmaceutyczno-kosmetycznego i budowlanego oraz tworzenie sieci firm kooperujących z przedsiębiorcami działającymi w strefie i poza nią, a także rozwój inwestycji w branżach elektronicznej, motoryzacyjnej, opakowań i logistycznej. Zgodnie z Koncepcją dla województwa łódzkiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o przemysł produkujący wyroby na potrzeby budownictwa oraz przetwórstwo spożywcze;

3) dla województwa opolskiego – założono pozyskiwanie inwestorów z branży przetwórstwa spożywczego, chemicznej, energetycznej, mineralnej, maszynowej, metalowej i meblarskiej. Zgodnie z Koncepcją dla województwa opolskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o przemysł produkujący wyroby na potrzeby budownictwa oraz o produkcję części i akcesoriów dla przemysłu;

4) dla województwa mazowieckiego – założono pozyskiwanie inwestorów z branży przetwórstwa spożywczego, maszynowej, materiałów budowlanych, elektrotechnicznej i motoryzacyjnej gwarantujących tworzenie miejsc pracy na obszarach pozametropolitalnych dotkniętych wysoką stopą bezrobocia. Zgodnie z Koncepcją dla województwa mazowieckiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o branże: elektromaszynową i przetwórstwo spożywcze;

5) dla województwa świętokrzyskiego – założono pozyskiwanie inwestorów z branży metalowej, przetwórstwa spożywczego, maszynowej, materiałów budowlanych i motoryzacyjnej. Polityka lokowania inwestycji będzie uwzględniała specyficzne warunki konkretnego rejonu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania wyszkolonej w danej branży kadry pracowniczej. Obok rozwoju tradycyjnych przemysłów zakłada się również rozwój klastra nowoczesnych technologii poprzez przyciąganie inwestorów współpracujących z ośrodkami naukowymi, zainteresowanych transferem wiedzy innowacyjnej do przemysłu. Zgodnie z Koncepcją dla województwa świętokrzyskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o przemysł produkujący wyroby na potrzeby budownictwa i przemysł metalowy.

Realizowane działania marketingowo-promocyjne będą zgodne z polityką rozwoju strefy określoną w Koncepcji, a ujęte w niej zasady włączania nowych gruntów do strefy będą stanowić podstawę do oceny wniosków kierowanych do zarządzającego o objęcie nowych terenów statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

6. 2. Etapy rozwoju SSE „Starachowice”

Kształtowanie i rozwój strefy jest przedsięwzięciem długofalowym, prowadzonym do końca funkcjonowania strefy, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. Plan rozwoju ma charakter strategiczny oraz długookresowy i dzieli się na 3 etapy:

Etap

Okres

Główne cele etapu

 

 

lrozwój nowych inwestycji na terenie strefy,

 

 

ldostosowanie obszarów strefy do potrzeb inwestorów,

I

2009–2016

l kontynuacja rozbudowy infrastruktury technicznej i realizacja nowych inwestycji infrastrukturalnych na terenie poszczególnych podstref,

 

 

lrozwój usług na terenie strefy i w jej otoczeniu,

 

 

l osiągnięcie pełnego zagospodarowania strefy

II

2016–2019

l stworzenie przedsiębiorcom optymalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy

III

2019–2020

l przygotowanie warunków do funkcjonowania obszaru przemysłowego po wygaśnięciu regulacji prawnych obowiązujących w okresie funkcjonowania strefy

 

 

 

1) Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XLII/508/06 z dnia 26 października 2006 r.

2) Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXXVI/530/05 z dnia 4 lipca 2005 r., z późn. zm.

3) Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 78/06 z dnia 29 maja 2006 r., z późn. zm.

4) Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego nr LI/865/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r.

5) Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXIX/350/2005 z dnia 11 października 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »