| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się plan rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Gospodarki: w z. R. Baniak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 17, poz. 92 oraz z 2005 r. Nr 81, poz. 712 i Nr 182, poz. 1531), które utraciło moc z dniem 5 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [PLAN ROZWOJU SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 31 sierpnia 2009 r. (poz. 1251)

PLAN ROZWOJU SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

1. Wstęp

Plan rozwoju strefy określa w szczególności cele ustanowienia strefy, działania służące osiągnięciu tych celów, obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia strefy i terminy wykonania tych obowiązków.

1.1. Wprowadzenie

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE) została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 421, z późn. zm.) wydanym w oparciu o ustawę z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.). Jej obecny obszar i granice zostały ustalone w drodze kolejnych zmian rozporządzenia ustanawiającego SSSE. Pierwotnie strefa obejmowała tereny inwestycyjne o powierzchni 431,67 ha położone na terenach miast Ełk i Suwałki oraz gmin Gołdap i Suwałki. Na koniec 2008 r. obszar strefy wyniósł 342,7662 ha i obejmował tereny miast: Ełk, Białystok, Grajewo i Suwałki oraz gmin: Gołdap, Suwałki, Małkinia Górna. Zgodnie z założeniami pierwotnego planu rozwoju strefy, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 17, poz. 92, z późn. zm.), funkcjonowanie SSSE miało doprowadzić m.in. do utworzenia 15 tys. miejsc pracy, co okazało się mało prawdopodobne w sytuacji utworzenia 14 specjalnych stref ekonomicznych. W ramach nowelizacji planu rozwoju strefy w roku 2005 urealniono planowany poziom tworzonych miejsc pracy do wysokości 6 tys. miejsc pracy. Drugim celem strategicznym strefy było uformowanie silnego ośrodka gospodarczego rozwijającego współpracę z rynkami państw ościennych.

1.2. Podstawowe dane o strefie na dzień 31 grudnia 2008 r.

Spośród 342,7662 ha gruntów objętych SSSE było zagospodarowanych 233,00 ha, co stanowi 67,98 % ogólnej powierzchni strefy. Poniesione przez zarządzającego strefą od początku jej funkcjonowania wydatki na inwestycje infrastrukturalne, podnoszące atrakcyjność oferowanych terenów, wyniosły 22,7 mln zł. Wydano 153 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, w oparciu o które zrealizowano nowe inwestycje o wartości 1 341,4 mln zł i utworzono 4 999 nowych trwałych miejsc pracy.

1.3. Misja SSSE

Misją strefy jest wspieranie rozwoju północno-wschodniego regionu Polski, w szczególności województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, poprzez stosowanie rozwiązań wykorzystujących szczególne uwarunkowania, m.in.: położenie w sąsiedztwie trzech państw – Litwy, Rosji, Białorusi, a także pełne wykorzystanie szlaku handlowego pomiędzy wschodem a zachodem Europy.

Realizacja misji polega na podejmowaniu inicjatyw mających na celu wzrost innowacyjności gospodarki województw na obszarach objętych strefą. Celem nadrzędnym jest tworzenie jak najlepszych warunków do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zwiększanie efektywności wykorzystywania potencjału gospodarczego regionu, w tym zasobów ludzkich poprzez tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy.

Funkcjonowanie SSSE w regionie właściwym dla jej oddziaływania ma wspierać rozwój gospodarczo-społeczny z zamiarem osiągnięcia między innymi celów Strategii Lizbońskiej. Osiągnięcie tych celów wiąże się nierozerwalnie z:

1) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2000–20201) ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności regionu (wewnętrznej oraz międzynarodowej). Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej to warunek niezbędny do zapewnienia sprawnego i niekolizyjnego dostępu do regionu. Realizacja tego celu oznacza poprawę połączeń komunikacyjnych, co przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej i do wzrostu zatrudnienia w regionie;

2) realizacją zadań określonych w Strategii Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2000–20202) ukierunkowanych na spójność ekonomiczną, społeczną i przestrzenną regionu z regionami Europy;

3) realizacją zadań przyjętych i określonych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 20203) mających na celu wzrost konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym i globalnym.

2. Cele ustanowienia SSSE:

1) pobudzenie działalności produkcyjnej i usługowej w regionie poprzez stworzenie nowoczesnych ośrodków przemysłowych;

2) dywersyfikacja działalności gospodarczej w regionach;

3) zwiększenie liczby inwestycji o charakterze innowacyjnym;

4) tworzenie warunków do pozyskiwania inwestycji z sektora B+R;

5) pozyskiwanie nowych lokalizacji SSSE w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania;

6) rozwój współpracy z instytucjami zajmującymi się promocją regionalnej oferty inwestycyjnej mającej m.in. na celu stymulowanie kooperacji firm działających w regionie;

7) aktywizacja rynku pracy poprzez współpracę z powiatowymi urzędami pracy oraz wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników.

3. Działania służące osiągnięciu celów ustanowienia SSSE:

1) zbywanie na rzecz przedsiębiorców prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów zarządzającego, położonych na terenie strefy, jeżeli jest to zgodne z celami ustanowienia strefy oraz z polityką rozwoju strefy;

2) nabywanie nieruchomości na własność oraz prawa użytkowania wieczystego, w przypadkach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych;

3) nabywanie nieruchomości na własność oraz prawa użytkowania wieczystego w wykonywaniu prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, w celu dalszego jego udostępniania przedsiębiorcom;

4) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie na zlecenie podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność tych podmiotów;

5) tworzenie warunków racjonalnego gospodarowania urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej;

6) budowa lub udział w budowie niezbędnej infrastruktury technicznej koniecznej do realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o zezwolenie;

7) uczestnictwo w procesach tworzenia strategii rozwoju gospodarczego regionu, programów restrukturyzacji, planów zagospodarowania przestrzennego i innych przedsięwzięć sprzyjających aktywizacji gospodarczej regionu;

8) współpraca z władzami województw, miast, gmin i przedsiębiorcami w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla inwestorów (rozwój mieszkalnictwa, hotelarstwa, bazy turystyczno-wypoczynkowej, komunikacyjnej itp.);

9) współpraca z centrami obsługi inwestorów oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

10) współpraca z placówkami dyplomatycznymi i przedsiębiorcami za granicą w zakresie promowania strefy w celu pozyskiwania nowych inwestorów;

11) wyznaczanie, na bazie zdobytego doświadczenia i wiedzy, kierunków i trendów rozwoju określonych branż na obszarach nieobjętych strefą;

12) tworzenie systemu informacji, w oparciu o centra obsługi inwestora, o firmach wykonawczych realizujących różne elementy inwestycji;

13) integracja środowiska gospodarczego w regionie.

W zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszym planie zarządzający może być stroną uzgadniającą i opiniującą działania podejmowane przez inne podmioty, polegające na:

14) opracowywaniu wszelkich planów zagospodarowania przestrzennego związanych z terenami stref (współpraca z samorządem);

15) inwentaryzacji gruntów i posadowionych na gruntach naniesień (współpraca z samorządem, właścicielem nieruchomości);

16) negocjacjach dotyczących dostarczania mediów (współpraca z samorządem, właścicielem nieruchomości, dostawcami mediów);

17) opracowywaniu koncepcji zaopatrzenia w media;

18) pracach projektowych dotyczących budowy infrastruktury technicznej;

19) zawieraniu umów pomiędzy inwestorami a dostawcami mediów.

4. Obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia SSSE i terminy ich wykonania

Realizacja działań, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, 2 i 5 – praca ciągła.

5. Środki na realizację celów

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ponosi koszty wynikające z zarządzania strefą, w tym związane z nabywaniem nieruchomości objętych strefą, koszty nabywania nieruchomości (samodzielnie) przewidzianych do włączenia w granice strefy w przyszłości, koszty operacyjne spółki, do których zalicza się wydatki na promocję strefy w kraju i za granicą, a także, w miarę posiadanych środków, koszty budowy i modernizacji infrastruktury.

Finansowanie działań określonych niniejszym planem będzie realizowane w następujący sposób:

1) ze środków własnych pozyskanych z działalności statutowej (działalność gospodarcza), w tym z przychodów pochodzących z opłat za administrowanie strefą uzyskiwanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z przedsiębiorcami;

2) ze środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych.

W miarę udostępniania majątku inwestorom koszty jego utrzymania będą się zmniejszać. Wysokość wydatków przeznaczonych na marketing i promocję będzie skorelowana z możliwościami finansowymi zarządzającego. Zakłada się, że część wydatków będzie współfinansowana przez instytucje zewnętrzne (środki pomocowe, budżety lokalne). Stałym wydatkiem zarządzającego są koszty funkcjonowania spółki.

6. Polityka rozwoju strefy

6.1. Inwestycje znaczące dla regionów – perspektywy powiększania terenów

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746) zwiększa limit łącznej powierzchni stref w Polsce z 12 tys. do 20 tys. hektarów. Zasady włączania do stref nowych obszarów zostały określone w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, zwanej dalej „Koncepcją”, przyjętej przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r. Koncepcja określa główny cel włączania nowych terenów do specjalnych stref ekonomicznych, którym jest wspieranie nowych inwestycji pożądanych dla gospodarki kraju, a więc takich, które w najwyższym stopniu przyczynią się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest położona na terenie trzech województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Różne uwarunkowania i cele rozwojowe tych regionów determinują politykę zagospodarowania terenów strefy, inną dla każdego województwa.

I tak:

1) dla województwa podlaskiego – zakłada się pozyskiwanie inwestorów wykorzystujących bazę surowcową i kadrową województwa, a więc przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej, drzewnej oraz budowlanej. Zważywszy na dużą skalę bezrobocia w województwie, priorytetowo będą traktowani przedsiębiorcy tworzący znaczącą liczbę nowych miejsc pracy. Preferowane będą również inwestycje innowacyjne i takie, które zdywersyfikują dotychczasowy profil przemysłu w regionie oraz wpłyną na poprawę jego konkurencyjności. Zgodnie z Koncepcją dla województwa podlaskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o przemysł maszynowy i produkcję mebli;

2) dla województwa warmińsko-mazurskiego – zakłada się, podobnie jak w województwie podlaskim, pozyskiwanie inwestorów wykorzystujących bazę surowcową i kadrową województwa, szczególnie projektów, które przyczynią się do rozwoju klastra meblarskiego, a także realizujących innowacyjne projekty produkcyjne i usługowe, podnoszące konkurencyjność regionu. Z uwagi na to, że region Warmii i Mazur ma jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia w kraju i w Unii Europejskiej, preferowani będą inwestorzy tworzący znaczącą liczbę nowych miejsc pracy. Zgodnie z Koncepcją dla województwa warmińsko-mazurskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o przetwórstwo spożywcze i przemysł produkujący na potrzeby budownictwa;

3) dla województwa mazowieckiego – z uwagi na to, że do właściwości SSSE należy wschodnia część województwa mazowieckiego, gdzie utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia, zakłada się pozyskiwanie inwestorów tworzących znaczącą liczbę nowych miejsc pracy i wykorzystujących tradycje przemysłowe wschodniego Mazowsza oraz dostępną kadrę pracowniczą. Zgodnie z Koncepcją dla województwa mazowieckiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o przemysł elektromaszynowy i przetwórstwo spożywcze.

Realizowane działania marketingowo-promocyjne będą zgodne z polityką rozwoju strefy określoną w Koncepcji, a ujęte w niej zasady obejmowania nowych gruntów specjalną strefą ekonomiczną będą stanowić podstawę do oceny wniosków kierowanych do zarządzającego o włączenie nowych terenów do strefy.

6.2. Etapy rozwoju SSSE

Kształtowanie i rozwój strefy jest przedsięwzięciem długofalowym, prowadzonym do końca funkcjonowania strefy, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. Plan rozwoju ma charakter strategiczny i długookresowy oraz dzieli się na 3 etapy:

Etap

Okres

Główne cele etapu

 

 

l rozwój nowych inwestycji na terenie strefy,

 

 

l dostosowanie obszarów strefy do potrzeb inwestorów,

I

2009–2016

l kontynuacja rozbudowy infrastruktury technicznej i realizacja nowych inwestycji infrastrukturalnych na terenie poszczególnych podstref,

 

 

l rozwój usług na terenie strefy i w jej otoczeniu,

 

 

l osiągnięcie pełnego zagospodarowania strefy

II

2016–2019

l stworzenie przedsiębiorcom optymalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy

III

2019–2020

l przygotowanie warunków do funkcjonowania obszaru przemysłowego po wygaśnięciu regulacji prawnych obowiązujących w okresie funkcjonowania strefy

 

 

1) Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XIV/131/2004 z dnia 26 marca 2004 r., uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXV/438/06 z dnia 30 stycznia 2006 r.

2) Uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XVIII/272/2000 z dnia 24 lipca 2000 r., z późn. zm.

3) Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 78/2006 z dnia 29 maja 2006 r., z późn. zm.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Leszczyńska

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »