| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się plan rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Gospodarki: w z. R. Baniak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” (Dz. U. Nr 153, poz. 1004, z 2000 r. Nr 62, poz. 727, z 2005 r. Nr 81, poz. 713 i Nr 182, poz. 1533 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1035), które utraciło moc z dniem 5 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [PLAN ROZWOJU WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 31 sierpnia 2009 r. (poz. 1253)

PLAN ROZWOJU WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK

1. Wstęp

Plan rozwoju strefy określa w szczególności cele ustanowienia strefy, działania służące osiągnięciu tych celów oraz obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia strefy i terminy wykonania tych obowiązków.

1.1. Wprowadzenie

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK (WSSE) została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 290, z późn. zm.) wydanego w oparciu o ustawę z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.).

W momencie utworzenia WSSE obejmowała obszar 256,43 ha położony na terenie miast: Wałbrzych, Kłodzko, Nowa Ruda i Dzierżoniów. Na koniec 2008 r. obszar strefy wyniósł 1 544,6815 ha i obejmował tereny miast: Bolesławiec, Dzierżoniów, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Leszno, Nowa Ruda, Oława, Opole, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Wrocław oraz gmin: Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Jelcz-Laskowice, Kluczbork, Kobierzyce, Kościan, Krotoszyn, Namysłów, Nowa Ruda, Nysa, Oława, Praszka, Skarbimierz, Strzegom, Strzelin, Syców, Szprotawa, Śrem, Świdnica, Święta Katarzyna, Wiązów, Wołów, Września, Ząbkowice Śląskie i Żarów. Zgodnie z założeniami pierwotnego planu rozwoju strefy, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” (Dz. U. Nr 153, poz. 1004, z późn. zm.), funkcjonowanie WSSE miało doprowadzić m.in. do utworzenia nowych miejsc pracy oraz aktywizacji gospodarczej regionu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, złagodzenia społecznych i ekonomicznych skutków restrukturyzacji górnictwa, zagospodarowania infrastruktury technicznej i rozwoju funkcjonujących przedsiębiorstw.

1.2. Podstawowe dane o strefie na dzień 31 grudnia 2008 r.

Spośród 1 544,6815 ha gruntów objętych WSSE było zagospodarowanych 1 083,1664 ha, co stanowi 70,12 % ogólnej powierzchni strefy. Poniesione przez zarządzającego strefą od początku jej funkcjonowania wydatki na inwestycje infrastrukturalne, podnoszące atrakcyjność oferowanych terenów, wyniosły 99,3 mln zł. Wydano 167 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, w oparciu o które zrealizowano nowe inwestycje o wartości 9 626,7 mln zł i utworzono 21 638 nowych miejsc pracy.

1.3. Misja WSSE

Misją strefy jest wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionów południowo-zachodniej Polski zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, poprzez wdrażanie rozwiązań stymulujących optymalne wykorzystanie uwarunkowań ekonomicznych, dostępnych zasobów ludzkich oraz infrastruktury technicznej.

Realizacja misji polega na podejmowaniu inicjatyw mających na celu wzrost innowacyjności gospodarki województw na obszarach objętych strefą. Celem nadrzędnym jest tworzenie jak najlepszych warunków do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zwiększanie efektywności wykorzystywania potencjału gospodarczego regionów, w tym zasobów ludzkich poprzez tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy.

Funkcjonowanie WSSE w regionach właściwych dla jej oddziaływania ma wspierać rozwój gospodarczo-społeczny z zamiarem osiągnięcia między innymi celów Strategii Lizbońskiej. Osiągnięcie tych celów wiąże się nierozerwalnie z:

1) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku1) ukierunkowanych na zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Dolnego Śląska m.in. poprzez podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, budowę gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieraniu aktywności gospodarczej;

2) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000–20152) ukierunkowanych na aktywizację gospodarczą regionu z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju;

3) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku3) ukierunkowanych na zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa;

4) realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 roku4) ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjności dzięki współpracy z nauką.

2. Cele ustanowienia WSSE:

1) aktywizacja działalności produkcyjnej i usługowej zarówno w strefie, jak i w jej otoczeniu;

2) wspieranie rozwoju zróżnicowanej działalności gospodarczej oraz inicjatyw kooperacyjnych w poszczególnych sektorach, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju klastrów, parków przemysłowych i technologicznych;

3) kreowanie korzystnych warunków do inwestycji innowacyjnych i badawczo-rozwojowych;

4) wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz inkubatorów przedsiębiorczości;

5) pozyskiwanie nowych lokalizacji strefy rokujących szybkie zagospodarowanie oraz zapewniających zrównoważony wpływ na gospodarkę południowo-zachodniej Polski;

6) uczestniczenie we wspólnych przedsięwzięciach mających na celu poprawę stanu infrastruktury technicznej;

7) współdziałanie z instytucjami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi zajmującymi się promocją i współpracą gospodarczą.

3. Działania służące osiągnięciu celów ustanowienia WSSE:

1) zbywanie na rzecz przedsiębiorców prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów zarządzającego, położonych na terenie strefy, jeżeli jest to zgodne z celami ustanowienia strefy oraz z polityką rozwoju strefy;

2) nabywanie nieruchomości na własność oraz prawa użytkowania wieczystego, w przypadkach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych;

3) nabywanie nieruchomości na własność oraz prawa użytkowania wieczystego w wykonywaniu prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, w celu dalszego jego udostępniania przedsiębiorcom;

4) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zorganizowanie i przeprowadzenie na zlecenie podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność tych podmiotów;

5) tworzenie warunków racjonalnego gospodarowania urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej;

6) budowa lub udział w budowie niezbędnej infrastruktury technicznej koniecznej do realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o zezwolenie;

7) uczestnictwo w procesach tworzenia strategii rozwoju gospodarczego regionu, programów restrukturyzacji, planów zagospodarowania przestrzennego i innych przedsięwzięć sprzyjających aktywizacji gospodarczej regionu;

8) współpraca z władzami województw, miast, gmin i przedsiębiorcami w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla inwestorów (rozwój mieszkalnictwa, hotelarstwa, bazy turystyczno-wypoczynkowej, komunikacyjnej itp.);

9) współpraca z centrami obsługi inwestorów oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

10) współpraca z placówkami dyplomatycznymi i przedsiębiorcami za granicą w zakresie promowania strefy w celu pozyskiwania nowych inwestorów;

11) wyznaczanie, na bazie zdobytego doświadczenia i wiedzy, kierunków i trendów rozwoju określonych branż na obszarach nieobjętych strefą;

12) tworzenie systemu informacji, w oparciu o centra obsługi inwestora, o firmach wykonawczych realizujących różne elementy inwestycji;

13) integracja środowiska gospodarczego w regionie.

W zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszym planie zarządzający może być stroną uzgadniającą i opiniującą działania podejmowane przez inne podmioty, polegające na:

14) opracowywaniu wszelkich planów zagospodarowania przestrzennego związanych z terenami stref (współpraca z samorządem);

15) inwentaryzacji gruntów i posadowionych na gruntach naniesień (współpraca z samorządem, właścicielem nieruchomości);

16) negocjacjach dotyczących dostarczania mediów (współpraca z samorządem, właścicielem nieruchomości, dostawcami mediów);

17) opracowywaniu koncepcji zaopatrzenia w media;

18) pracach projektowych dotyczących budowy infrastruktury technicznej;

19) zawieraniu umów pomiędzy inwestorami a dostawcami mediów.

4. Obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia WSSE i terminy ich wykonania

Realizacja działań, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, 2 i 5 – praca ciągła.

5. Środki na realizację celów

Zarządzający WSSE ponosi m.in. koszty wynikające z zarządzania strefą, w tym koszty związane z nabywaniem nieruchomości objętych strefą, koszty nabywania nieruchomości (samodzielnie lub z partnerami) przewidzianych do włączenia w granice strefy w przyszłości, koszty operacyjne spółki, do których zalicza się wydatki na promocję strefy w kraju i za granicą, a także, w miarę posiadanych środków, koszty budowy i modernizacji infrastruktury realizowanej wspólnie z innymi podmiotami (jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami itp.).

Finansowanie działań określonych niniejszym planem będzie realizowane w następujący sposób:

1) ze środków własnych pozyskanych z działalności statutowej (działalność gospodarcza), w tym z przychodów pochodzących z opłat za administrowanie uzyskiwanych na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z przedsiębiorcami;

2) ze środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych.

W miarę udostępniania majątku inwestorom koszty jego utrzymania będą się zmniejszać. Wysokość wydatków przeznaczonych na marketing i promocję będzie skorelowana z możliwościami finansowymi zarządzającego. Zakłada się, że część wydatków będzie współfinansowana przez instytucje zewnętrzne (środki pomocowe, budżety lokalne). Stałym wydatkiem zarządzającego są koszty funkcjonowania spółki.

6. Polityka rozwoju strefy

6.1. Inwestycje znaczące dla regionów – perspektywy powiększania terenów

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746) zwiększa limit łącznej powierzchni stref w Polsce z 12 tys. do 20 tys. hektarów. Zasady włączania do stref nowych obszarów zostały określone w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, zwanej dalej „Koncepcją”, przyjętej przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r. Koncepcja określa główny cel włączania nowych terenów do specjalnych stref ekonomicznych, którym jest wspieranie nowych inwestycji pożądanych dla gospodarki kraju, a więc takich, które w najwyższym stopniu przyczynią się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów.

Strefa wałbrzyska jest położona na terenie czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Różne uwarunkowania i cele rozwojowe tych regionów determinują politykę zagospodarowania terenów strefy, inną dla każdego województwa.

I tak:

1) dla województwa dolnośląskiego – zakłada się, z uwagi na tworzenie się w rejonie Dolnego Śląska klastrów: motoryzacyjnego i AGD, pozyskiwanie inwestorów reprezentujących przemysł motoryzacyjny, elektroniczny i artykułów gospodarstwa domowego, a także inwestorów z branży tworzyw sztucznych. Na terenach dużych miast będą preferowane inwestycje innowacyjne, badawczo-rozwojowe i tworzenie centrów nowoczesnych usług. Zgodnie z Koncepcją dla województwa dolnośląskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o produkcję części i akcesoriów dla przemysłu oraz branżę elektrotechniczną;

2) dla województwa lubuskiego – zakłada się pozyskiwanie inwestorów z tradycyjnych branż regionu, tj. z branży drzewnej i papierniczej. W rejonach o wysokiej stopie bezrobocia będą preferowane inwestycje tworzące znaczną liczbę miejsc pracy. Zgodnie z Koncepcją dla województwa lubuskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o przemysł produkujący na potrzeby budownictwa oraz o przemysł drzewny;

3) dla województwa wielkopolskiego – zakłada się pozyskiwanie inwestorów z branży logistycznej ze względu na usytuowanie województwa na szlaku komunikacyjnym wschód-zachód oraz na stosunkowo niewielką odległość od Niemiec, które są najpoważniejszym partnerem handlowym Polski. Podobnie jak w przypadku Dolnego Śląska, na terenach dużych miast preferowane będą inwestycje innowacyjne, badawczo-rozwojowe i tworzenie centrów nowoczesnych usług. Zgodnie z Koncepcją dla województwa wielkopolskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o przemysł elektrotechniczny oraz o produkcję części i akcesoriów dla przemysłu

4) dla województwa opolskiego – ze względu na położenie strefy przy autostradzie A4 preferowane będą projekty z dziedziny logistyki, a także z tradycyjnych przemysłów województwa, tj. z branży meblarskiej i drzewnej. Zgodnie z Koncepcją dla województwa opolskiego „kryterium sektorów priorytetowych” poszerza się o przemysł produkujący na potrzeby budownictwa oraz o produkcję części i akcesoriów dla przemysłu.

Realizowane działania marketingowo-promocyjne będą zgodne z polityką rozwoju strefy określoną w Koncepcji, a ujęte w niej zasady obejmowania nowych gruntów statusem specjalnej strefy ekonomicznej będą stanowić podstawę do oceny wniosków kierowanych do zarządzającego o włączenie nowych terenów do strefy.

6.2. Etapy rozwoju WSSE

Rozwój strefy jest przedsięwzięciem długofalowym, prowadzonym do końca funkcjonowania strefy, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. Plan rozwoju strefy ma więc charakter strategiczny i długookresowy oraz dzieli się na 3 etapy:

Etap

Okres

Główne cele etapu

 

 

l rozwój nowych inwestycji na terenie strefy,

 

 

l dostosowanie obszarów strefy do potrzeb inwestorów,

I

2009–2016

l kontynuacja rozbudowy infrastruktury technicznej i realizacja nowych inwestycji infrastrukturalnych na terenie poszczególnych podstref,

 

 

l rozwój usług na terenie strefy i w jej otoczeniu,

 

 

l osiągnięcie pełnego zagospodarowania strefy

II

2016–2019

l stworzenie przedsiębiorcom optymalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy

III

2019–2020

l przygotowanie warunków do funkcjonowania obszaru przemysłowego po wygaśnięciu regulacji prawnych obowiązujących w okresie funkcjonowania strefy

 

 

 

1) Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLVIII/649/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.

2) Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXIX/350/2005 z dnia 11 października 2005 r.

3) Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXVI/386/2000 z dnia 10 lipca 2005 r., z późn. zm.

4) Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego nr XV/91/2000 z dnia 6 marca 2000 r. oraz uchwała nr XXXVII/260/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »