REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 223 poz. 1783

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 22 grudnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności dla płatników składek zgłoszonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do dnia 31 grudnia 2009 r. określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności dla płatników składek zgłaszanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r. określa załącznik nr 2a do rozporządzenia."

2) tytuł załącznika nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI dla płatników składek zgłoszonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w okresie do dnia 31 grudnia 2009 r."

3) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 203, poz. 1720, z 2006 r. Nr 42, poz. 283, z 2007 r. Nr 117, poz. 812 i Nr 195, poz. 1408, z 2008 r. Nr 73, poz. 436 oraz z 2009 r. Nr 43, poz. 350.

Załącznik 1. [Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności dla płatników składek zgłaszanych w zakładzie ubezpieczeń społecznych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r.]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 grudnia 2009 r. (poz. 1783)

Załącznik nr 1

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI
dla płatników składek zgłaszanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w okresie
od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r.

Lp.

Grupy działalności

Kod PKD*

Kategorie ryzyka

Stopy procentowe składki
(%)

1

2

3

4

5

1

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

A–01

9

2,53

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

A–02

9

2,53

3

Rybactwo

A–03

6

1,73

4

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

B–05

12

3,33

5

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

B–06

12

3,33

6

Górnictwo rud metali

B–07

12

3,33

7

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

B–08

12

3,33

8

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

B–09

12

3,33

9

Produkcja artykułów spożywczych

C–10

6

1,73

10

Produkcja napojów

C–11

6

1,73

11

Produkcja wyrobów tytoniowych

C–12

6

1,73

12

Produkcja wyrobów tekstylnych

C–13

4

1,20

13

Produkcja odzieży

C–14

4

1,20

14

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C–15

4

1,20

15

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania

C–16

10

2,80

16

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

C–17

5

1,47

17

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C–18

5

1,47

18

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

C–19

5

1,47

 

1

2

3

4

5

19

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

C–20

6

1,73

20

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

C–21

6

1,73

21

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

C–22

7

2,00

22

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

C–23

8

2,26

23

Produkcja metali

C–24

9

2,53

24

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

C–25

9

2,53

25

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C–26

5

1,47

26

Produkcja urządzeń elektrycznych

C–27

5

1,47

27

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

C–28

7

2,00

28

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

C–29

8

2,26

29

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

C–30

8

2,26

30

Produkcja mebli

C–31

7

2,00

31

Pozostała produkcja wyrobów

C–32

7

2,00

32

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

C–33

5

1,47

33

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D

6

1,73

34

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

E–36

6

1,73

35

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

E–37

5

1,47

36

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

E–38

5

1,47

37

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

E–39

5

1,47

38

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

F–41

7

2,00

39

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

F–42

7

2,00

40

Roboty budowlane specjalistyczne

F–43

7

2,00

41

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G–45

5

1,47

42

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

G–46

5

1,47

43

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

G–47

5

1,47

 

1

2

3

4

5

44

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

H–49

5

1,47

45

Transport wodny

H–50

5

1,47

46

Transport lotniczy

H–51

5

1,47

47

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

H–52

5

1,47

48

Działalność pocztowa i kurierska

H–53

5

1,47

49

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

I

3

0,93

50

Informacja i komunikacja

J

5

1,47

51

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

2

0,67

52

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

L

4

1,20

53

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

3

0,93

54

Wynajem i dzierżawa

N–77

4

1,20

55

Działalność związana z zatrudnieniem

N–78

3

0,93

56

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N–79

5

1,47

57

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N–80

5

1,47

58

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

N–81

5

1,47

59

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N–82

5

1,47

60

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O, U

3

0,93

61

Edukacja

P

3

0,93

62

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Q

5

1,47

63

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

R

5

1,47

64

Pozostała działalność usługowa

S

5

1,47

65

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

T

5

1,47

 

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489).

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA