| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 lutego 2010 r.

w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 50a ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych;

2) zakres ćwiczeń zróżnicowany ze względu na płeć, grupy wiekowe oraz jednostki wojskowe i zajmowane stanowiska służbowe, a także posiadaną przez żołnierza kategorię zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;

3) tryb zwalniania ze sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w danym roku kalendarzowym oraz dokumenty wymagane w tych sprawach;

4) sposób dokumentowania niemożności przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych;

5) sposób dokumentowania otrzymywanych przez żołnierzy ocen oraz nieprzystąpienia do tego sprawdzianu z przyczyn innych niż określone w art. 50a ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dowódcy jednostki wojskowej – należy przez to rozumieć dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe lub do której został skierowany w ramach pełnienia zawodowej służby wojskowej w rezerwie kadrowej lub dyspozycji;

2) kategorii zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej – należy przez to rozumieć kategorie, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy;

3) komisji egzaminacyjnej – należy przez to rozumieć powołaną przez właściwego przełożonego komisję do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej.

§ 3.
1. Sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadza się w maju i czerwcu.

2. Żołnierz zawodowy, który nie posiada w danym roku kalendarzowym aktualnej oceny ze sprawdzianu sprawności fizycznej, a jest zakwalifikowany do służby w polskim kontyngencie wojskowym, zalicza sprawdzian sprawności fizycznej na terenie kraju, w czasie przygotowywania się do misji poza granicami państwa.

§ 4.
Coroczną kwalifikację żołnierza zawodowego do sprawdzianu sprawności fizycznej przeprowadza lekarz jednostki wojskowej (garnizonu) wykonujący zadania z zakresu wojskowej służby medycyny pracy, na podstawie aktualnych okresowych badań lekarskich żołnierza zawodowego, a także dodatkowo lekarz bezpośrednio przed przystąpieniem do sprawdzianu.
§ 5.
1. Żołnierz zawodowy:

1) w zależności od miejsca pełnienia służby, odbywa sprawdzian sprawności fizycznej przed komisją egzaminacyjną powoływaną corocznie przez Ministra Obrony Narodowej, zwaną dalej „Komisją Egzaminacyjną Ministra Obrony Narodowej”, komisją powoływaną przez dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Rektorów-Komendantów: Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych albo komisją egzaminacyjną powoływaną przez dowódcę jednostki wojskowej;

2) przeniesiony do rezerwy kadrowej lub dyspozycji odbywa sprawdzian sprawności fizycznej w terminie i miejscu określonych rozkazem dowódcy jednostki wojskowej, do której został skierowany w celu wykonywania obowiązków służbowych;

3) pełniący służbę na stanowisku służbowym w instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, odbywa sprawdzian sprawności fizycznej w terminie i miejscu określonych przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.

2. Żołnierz zawodowy odbywa sprawdzian sprawności fizycznej w terminie i miejscu określonych rozkazem dowódcy jednostki wojskowej, w której występuje etatowe stanowisko oficera, podoficera lub pracownika cywilnego o kwalifikacjach, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.2)).

3. Dowódca jednostki wojskowej, w której nie występuje stanowisko wskazane w ust. 2, określa rozkazem termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej w najbliższej jednostce wojskowej, a dowódca jednostki wojskowej danego rodzaju Sił Zbrojnych – w najbliższej jednostce wojskowej tego rodzaju Sił Zbrojnych, w której takie stanowisko etatowe występuje, po wcześniejszym uzgodnieniu z dowódcą tej jednostki wojskowej.

4. Żołnierz zawodowy, który w czasie sprawdzianu sprawności fizycznej przebywa z przyczyn służbowych poza stałym miejscem pełnienia zawodowej służby wojskowej przez okres nie krótszy niż trzydzieści dni, jest obowiązany odbyć ten sprawdzian w miejscu wykonywania obowiązków służbowych. Żołnierz ten jest obowiązany przedstawić dowódcy jednostki wojskowej wyniki sprawdzianu nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia powrotu do macierzystej jednostki wojskowej.

5. Żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową poza granicami państwa w ataszatach obrony, w przedstawicielstwach dyplomatycznych i w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych, podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mających siedzibę poza granicami państwa, oraz pełniący zawodową służbę wojskową poza granicami państwa w charakterze obserwatora wojskowego lub osoby posiadającej status obserwatora wojskowego w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych odbywa sprawdzian sprawności fizycznej po powrocie do kraju w terminie określonym w § 3 ust. 1.

6. Żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe albo skierowany do wykonywania zadań w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego odbywa sprawdzian sprawności fizycznej w terminie i miejscu określonych odpowiednio przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefa Służby Wywiadu Wojskowego.

§ 6.
1. Zakres ćwiczeń zróżnicowany ze względu na płeć, grupy wiekowe, jednostki wojskowe i zajmowane stanowisko służbowe, a także posiadaną przez żołnierza kategorię zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej, określa wykaz ćwiczeń i norm sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych z opisem ćwiczeń, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Do celów sprawdzianu sprawności fizycznej ustala się podział na następujące grupy wiekowe:

1) grupa I – do 25 lat;

2) grupa II - od 26 do 30 lat;

3) grupa III – od 31 do 35 lat;

4) grupa IV – od 36 do 40 lat;

5) grupa V – od 41 do 45 lat;

6) grupa VI – od 46 do 50 lat;

7) grupa VII – od 51 do 55 lat;

8) grupa VIII – powyżej 55 lat.

3. Przynależność żołnierza zawodowego do danej grupy wiekowej ustala się przez odjęcie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian sprawności fizycznej, roku urodzenia żołnierza zawodowego.

§ 7.
1. Żołnierz zawodowy z kategorią Z odbywa sprawdzian sprawności fizycznej w ciągu jednego dnia, w stroju sportowym, w formie zaliczenia czterech ćwiczeń:

1) w przypadku żołnierza zawodowego – mężczyzny:

a) marszobieg na 3 000 m albo pływanie ciągłe przez 12 min,

b) podciąganie się na drążku wysokim albo uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce,

c) bieg wahadłowy 10 x 10 m albo bieg zygzakiem „koperta”,

d) skłony tułowia w przód w czasie 2 min;

2) w przypadku żołnierza zawodowego – kobiety:

a) marszobieg na 1 000 m albo pływanie ciągłe przez 12 min,

b) uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce,

c) bieg zygzakiem „koperta”,

d) skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

2. O wyborze ćwiczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–c i pkt 2 lit. a, decyduje żołnierz zawodowy bezpośrednio przed przystąpieniem do sprawdzianu sprawności fizycznej.

§ 8.
1. Żołnierz zawodowy z kategorią Z/O odbywa sprawdzian sprawności fizycznej w ciągu jednego dnia, w stroju sportowym, w formie zaliczenia czterech ćwiczeń:

1) w przypadku żołnierza zawodowego – mężczyzny:

a) marszobieg na 3 000 m,

b) pływanie ciągłe przez 12 min,

c) podciąganie się na drążku wysokim,

d) uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce,

e) bieg wahadłowy 10 x 10 m,

f) bieg zygzakiem „koperta”,

g) skłony tułowia w przód w czasie 2 min;

2) w przypadku żołnierza zawodowego – kobiety:

a) marszobieg na 1 000 m,

b) pływanie ciągłe przez 12 min,

c) uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce,

d) bieg zygzakiem „koperta”,

e) skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

2. Żołnierzowi zawodowemu z kategorią Z/O ćwiczenia do zaliczenia wskazuje wojskowa komisja lekarska spośród ćwiczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w chwili orzekania o jego zdolności do zawodowej służby wojskowej, odnotowując to wskazanie w książce zdrowia oraz właściwym orzeczeniu lekarskim.

§ 9.
1. Ocenę sprawności fizycznej żołnierza zawodowego ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń, o których mowa w § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1, uzyskanych przez żołnierza zawodowego podczas sprawdzianu sprawności fizycznej w następujący sposób:

1) średnia 4,51 i wyższa – ocena bardzo dobra;

2) średnia od 3,51 do 4,50 – ocena dobra;

3) średnia od 2,51 do 3,50 – ocena dostateczna;

4) średnia 2,50 i niższa – ocena niedostateczna.

2. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej ze sprawdzianu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez żołnierza zawodowego co najmniej trzech ocen pozytywnych ze zdawanych ćwiczeń, bez względu na to, czy posiada kategorię Z czy kategorię Z/O.

3. Żołnierz zawodowy z kategorią Z zwolniony z wszystkich ćwiczeń sprawdzających jedną zdolność motoryczną nie jest dopuszczony do tego sprawdzianu ze względów zdrowotnych.

§ 10.
1. Dokumenty stanowiące podstawę zwolnienia ze sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierz zawodowy przedstawia, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia ich wystawienia, dowódcy jednostki wojskowej.

2. Przyczynę zwolnienia żołnierza zawodowego ze sprawdzianu sprawności fizycznej dowódca jednostki wojskowej ogłasza w rozkazie dziennym jednostki wojskowej.

§ 11.
1. Wyniki, oceny, przyczynę niemożności przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej oraz nieprzystąpienia do tego sprawdzianu z przyczyn innych niż określone w art. 50a ust. 3 ustawy ewidencjonuje się na listach wyników sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, karcie sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierza zawodowego i zaświadczeniu.

2. Wzór listy wyników sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór karty sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierza zawodowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Wykaz żołnierzy zawodowych wraz z uzyskanymi przez nich na sprawdzianie sprawności fizycznej ocenami oraz wykaz żołnierzy zawodowych, którzy nie przystąpili do sprawdzianu sprawności fizycznej z przyczyn innych niż określone w art. 50a ust. 3 ustawy, zamieszcza się w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1200 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 97, poz. 801 i Nr 226, poz. 1809.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 215, poz. 1364), które utraciło moc z dniem 11 grudnia 2009 r. na podstawie art. 9 ust. 3 w związku z art. 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278).


Załącznik 1. [WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 lutego 2010 r. (poz. 138)

Załącznik nr 1

WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MĘŻCZYŹNI

KOLUMNA

1

2

3

4

5

Motoryka

Ćwiczenia

Jed­nost­ka miary

Grupy wiekowe

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w pododdziałach desantowo-szturmowych, desantowych, rozpoznania, w JW: 2305, 4101, 4026 i w Oddziale Specjalnym ŻW w Warszawie oraz wszyscy żołnierze wykonujący skoki ze spadochronem

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe dowódców pododdziałów (batalion, kompania, pluton, drużyna, sekcja i równorzędne), pozostali żołnierze Wojsk Specjalnych oraz w korpusie osobowym ogólnym – grupa osobowa kultury fizycznej

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusie osobowym sił powietrznych – grupa osobowa pilotów i pokładowa

Żołnierze zawodowi zajmujący pozostałe stanowiska służbowe oraz będący w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusach osobowych: medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa, w korpusie osobowym wychowawczym – grupa osobowa orkiestr i zespołów estradowych, zajmujący stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych oraz z kategorią Z/O

oceny

oceny

oceny

oceny

oceny

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

Wytrzymałość

marszobieg na 3000 m albo

min

gr. I

12,00

13.00

14,10

12,10

13,10

14,20

12,30

13,30

14,40

13,00

14,00

15,10

13,30

14,30

15,40

gr. II

12,15

13,15

14,25

12,25

13,25

14,35

12,45

13,45

14,55

13,15

14,15

15,25

13,45

14,45

15,55

gr. III

12,30

13,30

14,40

12,40

13,40

14,50

13,00

14,00

15,10

13,30

14,30

15,40

14,00

15,00

16,10

gr. IV

13,10

14,10

15,20

13,20

14,10

15,30

13,40

14,40

15,50

14,10

15,10

16,20

14,40

15,40

16,50

gr. V

14,10

15,10

16,20

14,20

15,20

16,30

14,30

15,30

16,40

15,10

16,10

17,20

15,40

16,40

17,50

gr. VI

15,10

16,10

17,20

15,20

16,20

17,30

15,30

16,30

17,40

16,10

17,10

18,20

16,40

17,40

18,50

gr. VII

16,10

17,10

18,20

16,20

17,20

18,30

16,30

17,30

18,40

17,10

18,10

19,20

17,40

18,40

19,50

gr. VIII

17,10

18,10

19,20

17,20

18,20

19,30

17,30

18,30

19,40

18,10

19,10

20,20

18,40

19,40

20,50

pływanie ciągłe przez 12 min

metry

gr. I

≥650

649-600

599-550

≥625

624-575

574-525

≥600

599-550

549-500

≥575

574-525

524-475

≥550

549-500

499-450

gr. II

≥625

624-575

574-525

≥600

599-550

549-500

≥575

574-525

524-475

≥550

549-500

499-450

≥525

524-475

474-425

gr. III

≥600

599-550

549-500

≥575

574-525

524-475

≥550

549-500

499-450

≥525

524-475

474-425

≥500

499-450

449-400

gr. IV

575

574-525

524-475

≥550

549-500

499-450

≥525

524-475

474-425

≥500

499-450

449-400

≥475

474-425

424-375

gr. V

≥550

549-500

499-450

≥525

524-475

474-425

≥500

499-450

449-400

≥475

474-425

424-375

≥450

449-400

399-350

gr. VI

≥525

524-475

474-425

≥500

499-450

449-400

≥475

474-425

424-375

≥450

449-400

399-350

≥425

424-375

374-325

gr. VI

≥500

499-450

449-400

≥475

474-425

424-375

≥450

449-400

399-350

≥425

424-375

374-325

≥400

399-350

349-300

gr. VIII

≥475

474-425

424-375

≥450

449-400

399-350

≥425

424-375

374-325

≥400

399-350

349-300

≥375

374-325

324-275

Siła mięśni brzucha

skłony tułowia w przód w czasie 2 min

liczba

gr. I

75

70

65

70

65

60

65

60

55

60

55

50

55

50

45

gr. II

70

65

60

65

60

55

60

55

50

55

50

45

50

45

40

gr. III

65

60

55

60

55

50

55

50

45

50

45

40

45

40

35

gr. IV

60

55

50

55

50

45

50

45

40

45

40

35

40

35

30

gr. V

55

50

45

50

45

40

45

40

35

40

35

30

35

30

25

gr. VI

50

45

40

45

40

35

40

35

30

35

30

25

30

25

20

gr. VII

45

40

35

40

35

30

35

30

25

30

25

20

25

20

15

gr. VIII

40

35

30

35

30

25

30

25

20

25

20

15

20

15

10

Siła ramion

podciąganie się na drążku wysoki
albo

liczba

gr. I

18

14

10

16

12

9

14

11

9

12

10

8

10

9

8

gr. II

16

12

9

14

10

8

12

9

8

11

9

7

9

8

7

gr. III

14

10

8

12

9

7

11

8

7

10

8

6

8

7

6

gr. IV

12

9

7

10

8

6

9

7

6

8

6

5

7

6

5

gr. V

10

8

6

8

6

5

7

6

5

6

5

4

6

5

4

gr. VI

8

6

5

7

5

4

6

5

4

5

4

3

5

4

3

gr. VII

7

5

4

6

4

3

5

4

3

4

3

2

4

3

2

gr. VIII

6

4

3

5

3

2

4

3

2

3

2

1

3

2

1

uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej

gr. I

74

68

62

68

62

56

62

56

50

58

52

46

54

48

42

gr. II

70

64

58

64

58

52

58

52

46

54

48

42

50

44

38

gr. III

66

60

52

60

54

48

54

48

42

50

44

38

46

40

34

gr. IV

60

54

46

54

48

42

48

42

36

44

38

32

42

36

30

gr. V

54

48

40

48

42

36

42

36

30

38

32

26

36

30

24

gr. VI

48

42

36

42

36

30

36

30

24

34

28

22

32

26

18

gr. VII

42

36

30

36

30

24

30

24

18

28

22

16

26

20

12

gr. VIII

36

30

24

30

24

18

24

18

12

22

14

10

20

12

8

 

MĘŻCZYŹNI

KOLUMNA

1

2

3

4

5

Motoryka

Ćwiczenia

Jed­nost­ka miary

Grupy wiekowe

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w pododdziałach desantowo-szturmowych, desantowych, rozpoznania, w JW: 2305, 4101, 4026 i w Oddziale Specjalnym ŻW w Warszawie oraz wszyscy żołnierze wykonujący skoki ze spadochronem

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe dowódców pododdziałów (batalion, kompania, pluton, drużyna, sekcja i równorzędne), pozostali żołnierze Wojsk. Specjalnych oraz w korpusie osobowym ogólnym – grupa osobowa kultury fizycznej

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusie osobowym sił powietrznych – grupa osobowa pilotów i pokładowa

Żołnierze zawodowi zajmujący pozostałe stanowiska służbowe oraz będący w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusach osobowych: medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa, w korpusie osobowym wychowawczym – grupa osobowa orkiestr i zespołów estradowych, zajmujący stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych oraz z kategorią Z/O

oceny

oceny

oceny

oceny

oceny

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

Szybkość i zwinność

bieg wahadłowy
10 x 10 m albo

sek.

gr. I

28,6

29,6

30,6

29,2

30,2

31,2

29,8

30,8

31,8

30,4

31,4

32,4

30,6

31,6

32,6

gr. II

28,9

29,9

30,9

29,5

30,5

31,5

30,1

31,1

32,1

30,7

31,7

32,7

30,9

31,9

33,2

gr. III

29,2

30,2

31,2

29,8

30,8

31,8

30,4

31,4

32,4

31,0

32,0

33,0

31,2

32,2

33,5

gr. IV

29,5

30,5

31,5

30,1

31,1

32,1

30,7

31,7

32,7

31,3

32,3

33,3

31,5

32,5

33,5

gr. V

30,1

31,1

32,1

30,7

31,7

32,7

31,3

32,3

33,3

31,9

32,9

33,9

32,1

33,1

34,1

gr. VI

30,4

31,4

32,4

31,0

32,0

33,0

31,6

32,6

33,6

32,2

33,2

34,2

32,4

33,4

34,4

gr. vii

30,7

31,7

32,7

31,3

32,3

33,3

31,9

32,9

33,9

32,5

33,5

34,5

32,7

33,7

34,7

gr. VIII

31,0

32,0

33,0

31,6

32,6

33,6

32,2

33,2

34,2

32,8

33,8

34,8

33,0

34,0

35,0

bieg zygzakiem „koperta”

gr. I

22,6

23,6

24,6

22,8

23,8

24,8

23,0

24,0

25,0

23,2

24,2

25,2

23,4

24,4

25,4

gr. II

23,0

24,0

25,0

23,2

24,2

25,2

23,4

24,4

25,4

23,6

24,6

25,6

23,8

24,8

25,8

gr. III

23,4

24,4

25,4

23,6

24,6

25,6

23,8

24,8

25,8

24,0

25,0

26,0

24,2

25,2

26,2

gr. IV

23,8

24,8

25,8

24,0

25,0

26,0

24,2

25,2

26,2

24,4

25,4

26,4

24,6

25,6

26,6

gr. V

24,2

25,2

26,2

24,4

25,4

26,4

24,6

25,6

26,6

24,8

25,8

26,8

25,0

26,0

27,0

gr. VI

24,6

26,4

27,4

24,8

26,6

27,6

25,0

26,8

28,6

25,2

27,0

28,8

25,4

27,2

29,0

gr. VII

26,4

28,2

30,0

26,6

28,4

30,2

26,8

28,6

30,4

27,0

28,8

30,6

27,2

29,0

30,8

gr. VIII

28,2

30,0

31,8

28,4

30,2

32,0

28,6

30,4

32,2

28,8

30,6

32,4

29,0

30,8

32,6

 

KOBIETY

KOLUMNA

1

2

3

4

5

Motoryka

Ćwiczenia

Jed­nostka miary

Grupy wiekowe

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w pododdziałach desantowo-szturmowych, desantowych, rozpoznania, w JW: 2305. 4101, 4026 i w Oddziale Specjalnym ŻW w Warszawie oraz wszyscy żołnierze wykonujący skoki ze spadochronem

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe dowódców pododdziałów (batalion, kompania, pluton, drużyna, sekcja i równorzędne) pozostali żołnierze Wojsk Specjalnych oraz w korpusie osobowym ogólnym - grupa osobowa kultury fizycznej

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusie osobowym sił powietrznych – grupa osobowa pilotów i pokładowa

Żołnierze zawodowi zajmujący pozostałe stanowiska służbowe oraz będący w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusach osobowych: medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa, w korpusie osobowym wychowawczym – grupa osobowa orkiestr i zespołów estradowych, zajmujący stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych oraz z kategorią Z/O

oceny

oceny

oceny

oceny

oceny

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

Wytrzymałość

marszobieg na1000 m albo

min

gr. I

3,55

4,25

5,10

4,00

4,30

5,15

4,10

4,40

5,25

4,15

4,45

5,30

4,20

4,50

5,35

gr. II

4,10

4,40

5,25

4,15

4,45

5,30

4,25

4,55

5,40

4,30

5,00

5,45

4,35

5,05

5,50

gr. III

4,25

4,55

5,40

4,30

5,00

5,45

4,40

5,10

5,55

4,45

5,15

6,00

4,50

5,20

6,05

gr. IV

4,40

5,25

6,10

4,45

5,30

6,15

5,00

5,40

6,25

5,15

5,45

6,30

5,30

5,50

6,35

gr. V

5,10

5,40

6,25

5,15

5,45

6,30

5,30

6,00

6,45

5,45

6,15

7,00

6,00

6,30

7,15

gr. VI

5,40

6,25

6,40

5,45

6,30

6,45

6,00

6,40

7,10

6,15

6,45

7,30

6,30

6,50

7,50

gr. VII

6,10

6,40

7,25

6,15

6,45

7,30

6,25

6,55

7,40

6,30

7,00

7,45

6,35

7,05

7,55

gr. VIII

6,25

6,55

7,40

6,30

7,00

7,45

6,40

7,10

7,55

6,45

7,15

8,00

6,50

7,20

8,05

pływanie ciągłe przez 12 min

metry

gr. I

≥600

599-550

549-500

≥575

574-525

524-475

≥550

549-500

499-450

≥525

524-475

474-425

≥500

499-450

449-400

gr. II

≥575

574-525

524-475

≥550

549-500

499-450

≥525

524-475

474-425

≥500

499-450

449-400

≥475

474-425

424-375

gr. III

≥550

549-500

499-450

≥525

524-475

474-425

≥500

499-450

449-400

≥475

474-425

424-375

≥450

449-400

399-350

gr. IV

≥525

524-475

474-425

≥500

499-450

449-400

≥475

474-425

424-375

≥450

449-400

399-350

≥425

424-375

374-325

gr. V

≥500

499-450

449-400

≥475

474-425

424-375

≥450

449-400

399-350

≥425

424-375

374-325

≥400

399-350

349-300

gr. VI

≥475

474-425

424-375

≥450

449-400

399-350

≥425

424-375

374-325

≥400

399-350

349-300

≥375

374-325

324-275

gr. VII

≥450

449-400

399-350

≥425

424-375

374-325

≥400

399-350

349-300

≥375

374-325

324-275

≥350

349-300

299-250

gr. VIII

≥425

424-375

374-325

≥400

399-350

349-300

≥375

374-325

324-275

≥350

349-300

299-250

≥325

324-275

274-225

Siła ramion

uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej

liczba

gr. I

42

39

36

39

36

33

36

33

30

33

28

23

30

25

20

gr. II

39

36

33

36

33

30

33

30

27

30

25

20

27

22

17

gr. III

36

33

30

33

30

27

30

27

24

27

22

17

24

19

14

gr. IV

33

30

27

30

27

24

27

24

21

24

19

14

21

18

12

gr. V

30

27

24

27

24

21

24

21

18

21

18

12

18

15

10

gr. VI

27

24

21

24

21

18

21

18

15

18

15

10

15

12

8

gr. VII

24

21

18

21

18

15

18

15

12

15

12

8

12

10

6

gr. VIII

21

18

15

18

15

12

15

12

10

12

10

6

10

8

5

Siła mięśni brzucha

skłony tułowia w przód w czasie 2 min

liczba

gr. l

50

45

40

48

43

38

46

41

36

42

37

32

40

35

30

gr. II

48

43

38

46

41

36

44

39

34

40

35

30

38

33

28

gr. III

46

41

36

44

39

34

42

37

32

38

33

28

36

31

26

gr. IV

44

39

34

42

37

32

40

35

30

36

31

26

34

29

24

gr. V

42

37

32

40

35

30

38

33

28

34

29

24

32

27

22

gr. VI

40

35

30

38

33

28

36

31

26

32

27

22

30

25

20

gr. VII

38

33

28

36

31

26

34

29

24

30

25

20

28

23

18

gr. VIII

36

31

26

34

29

24

32

27

22

28

23

18

26

21

16

 

KOBIETY

KOLUMNA

1

2

3

4

5

Motoryka

Ćwiczenia

Je-dno-stka miary

Grupy wiekowe

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w pododdziałach desantowo-szturmowych, desantowych, rozpoznania, w JW: 2306, 4101, 4026 i w Oddziale Specjalnym ŹW w Warszawie oraz wszyscy żołnierze wykonujący skoki ze spadochronem

Żołnierze zawodów stanowiska służbowe pododdziałów (batalion, kompania, pluton, drużyna, sekcja równorzędne), pozostali żołnierze Wojsk oraz w korpusie osobowym ogólnym - grupa osobowa kultury fizycznej

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusie osobowym sił powietrznych - grupa osobowa pilotów i pokładowa

Żołnierze zawodowi zajmujący pozostałe stanowiska służbowe w oraz będący w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusach osobowych; medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa, w korpusie osobowym wychowawczym - grupa osobowa orkiestr i zespołów estradowych, zajmujący stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych oraz z Kategorią Z/O

oceny

oceny

oceny

oceny

oceny

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

Szybkość i zwinność

bieg zygzakiem „koperta”

sek.

gr. I

25,3

26,3

27,3

25,5

26,5

27,5

25,7

26,7

28,2

26,0

27,0

28,5

26,2

27,2

29,2

gr. II

25,8

26,8

27,8

26,0

27,0

28,0

26,2

27,2

28,7

26,5

27,5

30,0

26,7

27,7

29,7

gr. III

26,3

27,3

28,3

26,5

27,5

28,5

26,7

27,7

29,2

27,0

28,0

29,5

27,2

28,2

30,2

gr. IV

27,3

28,3

29,3

27,5

28,5

29,5

27,7

28,7

30,2

28,0

29.0

30,5

28,2

29,2

31,2

gr. V

28,3

29,3

30,3

28,5

29,5

30,5

28,7

29,7

31,2

29,0

30,0

31,5

29,2

30,2

32,2

gr. VI

29,3

30,3

31,3

29,5

30,5

31,5

29,7

30,7

32,2

30,0

31,0

32,5

30,2

31,2

33,2

gr. VII

30,5

31,5

32,5

30,7

31,7

32,7

30,9

31,9

33,4

31,1

32,2

33,7

31,4

32,4

34,4

gr. VIII

32,0

33,0

34,0

32,2

33,2

34,2

32,4

33,4

34,9

32,7

33,7

35,2

32,9

33,9

35,9

 

Opis ćwiczeń:


 

● Marszobieg na 3000 m (1000 m) – odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas. Grupa powinna liczyć do 30 żołnierzy (na 1000 m – do 15 żołnierzy). Na komendę „start” lub sygnał grupa żołnierzy rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

● Pływanie ciągłe przez 12 minut – odbywa się na pływalniach krytych i otwartych (25- lub 50-metrowych), w stroju kąpielowym, bez wykorzystania sprzętu pływackiego (z wyjątkiem okularów pływackich). Skok startowy wykonuje się na głowę z wysokości minimum 50 cm od lustra wody (dopuszcza się start z wody). Pływanie prowadzi się pojedynczo lub seriami. Na komendę „na miejsca” żołnierz staje na słupku startowym, na komendę „start” lub sygnał wykonuje skok startowy i pokonuje sposobem dowolnym jak najdłuższy dystans wciągu 12 minut. Na komendę „stop” lub sygnał zatrzymuje się, chwytając linę wytyczającą tor, do czasu dokonania pomiaru odległości przez prowadzącego sprawdzian. Zatrzymanie się zdającego przed upływem wyznaczonego czasu podczas wykonywania próby powoduje jej zakończenie i jest równoznaczne z niezaliczeniem próby.

● Podciąganie się na drążku wysokim – odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia – 220 cm. Na komendę „gotów” żołnierz wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych – pozycja wyjściowa. Na komendę „ćwicz” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka wysokiego, i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.

● Bieg zygzakiem „koperta” – odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się chorągiewki o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i waga do 3,5 kg. Sposób prowadzenia: na komendę „start” (sygnał dźwiękowy) żołnierz rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym kierunkiem, omijając chorągiewki od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: jeszcze dwa razy, jeszcze raz. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną.

● Bieg wahadłowy 10 x 10 m – odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „start” (sygnał dźwiękowy) żołnierz rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystuje się chorągiewki o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i waga do 3,5 kg.

● Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut – odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „gotów” żołnierz przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „ćwicz” wykonuje on skłon w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby umożliwić splecionym palcom na głowie kontakt z podłożem (pierwsze powtórzenie). Podczas wykonywania ćwiczenia nie odrywa się bioder od podłoża. Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie obiema łopatkami i splecionymi palcami rąk powierzchni materaca, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych skłonów.

● Uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej – prowadzi się w stroju sportowym. Na komendę „gotów” żołnierz wykonuje podpór, leżąc przodem na ławeczce z nogami złączonymi lub w lekkim rozkroku – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „ćwicz” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość zaliczonych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem, np. nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę powtórzeń.


Załącznik 2. [LISTA WYNIKÓW SPRAWDZIANU]

Załącznik nr 2

LISTA WYNIKÓW SPRAWDZIANU

infoRgrafika

Załącznik 3. [KARTA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO]

Załącznik nr 3

KARTA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 4. [ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 4

ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »