reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 50a ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 oraz z 2012 r. poz. 1516) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Żołnierz, który z przyczyn służbowych lub z powodu zwolnienia lekarskiego nie przystąpił do sprawdzianu sprawności fizycznej w terminie określonym w ust. 1, podlega sprawdzianowi sprawności fizycznej po ustaniu przyczyny niemożności jego odbycia, w terminie ustalonym przez dowódcę jednostki wojskowej, nie później jednak niż do końca danego roku kalendarzowego.”;

2) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w zależności od miejsca pełnienia służby sprawdzian sprawności fizycznej odbywa przed komisją egzaminacyjną powoływaną corocznie przez Ministra Obrony Narodowej, zwaną „Komisją Egzaminacyjną Ministra Obrony Narodowej”, komisją powoływaną przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Rektorów-Komendantów: Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych albo komisją egzaminacyjną powoływaną przez dowódcę jednostki wojskowej;”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osoba lub osoby zajmujące etatowe stanowiska w strukturze organizacyjnej kultury fizycznej w danych jednostkach organizacyjnych lub posiadające kwalifikacje w zakresie wychowania fizycznego i sportu;”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia podległej Ministrowi Obrony Narodowej określą organizację przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej, z uwzględnieniem miejsca i czasu przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy z podległych jednostek wojskowych, w których nie występuje etatowe stanowisko wskazane w ust. 2 pkt 2.”;

3) załączniki nr 1, 3 i 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355.


Załącznik 1. [WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 grudnia 2013 r. (poz. 1634)

Załącznik nr 1

WYKAZ ĆWICZEŃ I NORM SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MĘŻCZYŹNI

KOLUMNA

1

2

3

4

5

Motoryka

Ćwiczenia

Jedn. miary

Grupy wiekowe

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w pododdziałach powietrzno-desantowych, w JW: 2305, 4101, 4026 i w Oddziale Specjalnym ŻW w Warszawie oraz wszyscy żołnierze wykonujący skoki ze spadochronem

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe dowódców pododdziałów (batalion, kompania, pluton, drużyna, sekcja i równorzędne), pozostali żołnierze Wojsk Specjalnych oraz w korpusie osobowym ogólnym – grupa osobowa kultury fizycznej

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusie osobowym sił powietrznych – grupa osobowa pilotów i pokładowa

Żołnierze zawodowi zajmujący pozostałe stanowiska służbowe oraz będący w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusach osobowych: medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa, w korpusie osobowym wychowawczym – grupa osobowa orkiestr i zespołów estradowych, zajmujący stanowiska służb. w inst. cywilnych oraz z kategorią Z/O

Oceny

oceny

oceny

oceny

oceny

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

Wytrzymałość

Marszobieg na 3000 m albo pływanie ciągłe przez 12 min.

min.

gr. I

12,00

13,00

14,10

12,10

13,10

14,20

12,30

13,30

14,40

13,00

14,00

15,10

13,30

14,30

15,40

gr. II

12,15

13,15

14,25

12,25

13,25

14,35

12,45

13,45

14,55

13,15

14,15

15,25

13,45

14,45

15,55

gr. III

12,30

13,30

14,40

12,40

13,40

14,50

13,00

14,00

15,10

13,30

14,30

15,40

14,00

15,00

16,10

gr. IV

13,10

14,10

15,20

13,20

14,10

15,30

13,40

14,40

15,50

14,10

15,10

16,20

14,40

15,40

16,50

gr. V

14,10

15,10

16,20

14,20

15,20

16,30

14,30

15,30

16,40

15,10

16,10

17,20

15,40

16,40

17,50

gr. VI

15,10

16,10

17,20

15,20

16,20

17,30

15,30

16,30

17,40

16,10

17,10

18,20

16,40

17,40

18,50

gr. VII

16,10

17,10

18,20

16,20

17,20

18,30

16,30

17,30

18,40

17,10

18,10

19,20

17,40

18,40

19,50

gr. VIII

17,10

18,10

19,20

17,20

18,20

19,30

17,30

18,30

19,40

18,10

19,10

20,20

18,40

19,40

20,50

metry

gr. I

≥ 650

649–600

599–550

≥ 625

624–575

574–525

≥ 600

599–550

549–500

≥ 575

574–525

524–475

≥ 550

549–500

499–450

gr. II

≥ 625

624–575

574–525

≥ 600

599–550

549–500

≥ 575

574–525

524–475

≥ 550

549–500

499–450

≥ 525

524–475

474–425

gr. III

≥ 600

599–550

549–500

≥ 575

574–525

524–475

≥ 550

549–500

499–450

≥ 525

524–475

474–425

≥ 500

499–450

449–400

gr. IV

≥ 575

574–525

524–475

≥ 550

549–500

499–450

≥ 525

524–475

474–425

≥ 500

499–450

449–400

≥ 475

474–425

424–375

gr. V

≥ 550

549–500

499–450

≥ 525

524–475

474–425

≥ 500

499–450

449–400

≥ 475

474–425

424–375

≥ 450

449–400

399–350

gr. VI

≥ 525

524–475

474–425

≥ 500

499–450

449–400

≥ 475

474–425

424–375

≥ 450

449–400

399–350

≥ 425

424–375

374–325

gr. VII

≥ 500

499–450

449–400

≥ 475

474–425

424–375

≥ 450

449–400

399–350

≥ 425

424–375

374–325

≥ 400

399–350

349–300

gr. VIII

≥ 475

474–425

424–375

≥ 450

449–400

399–350

≥ 425

424–375

374–325

≥ 400

399–350

349–300

≥ 375

374–325

324–275

Siła mięśni brzucha

Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

liczba

gr. I

75

70

65

70

65

60

65

60

55

60

55

50

55

50

45

gr. II

70

65

60

65

60

55

60

55

50

55

50

45

50

45

40

gr. III

65

60

55

60

55

50

55

50

45

50

45

40

45

40

35

gr. IV

60

55

50

55

50

45

50

45

40

45

40

35

40

35

30

gr. V

55

50

45

50

45

40

45

40

35

40

35

30

35

30

25

gr. VI

50

45

40

45

40

35

40

35

30

35

30

25

30

25

20

gr. VII

45

40

35

40

35

30

35

30

25

30

25

20

25

20

15

gr. VIII

40

35

30

35

30

25

30

25

20

25

20

15

20

15

10

Siła ramion

Podciąganie się na drążku wysokim albo uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce

liczba

gr. I

18

14

10

16

12

9

14

11

9

12

10

8

10

9

8

gr. II

16

12

9

14

10

8

12

9

8

11

9

7

9

8

7

gr. III

14

10

8

12

9

7

11

8

7

10

8

6

8

7

6

gr. IV

12

9

7

10

8

6

9

7

6

8

6

5

7

6

5

gr. V

10

8

6

8

6

5

7

6

5

6

5

4

6

5

4

gr. VI

8

6

5

7

5

4

6

5

4

5

4

3

5

4

3

gr. VII

7

5

4

6

4

3

5

4

3

4

3

2

4

3

2

gr. VIII

6

4

3

5

3

2

4

3

2

3

2

1

3

2

1

gr. I

74

68

62

68

62

56

62

56

50

58

52

46

54

48

42

gr. II

70

64

58

64

58

52

58

52

46

54

48

42

50

44

38

gr. III

66

60

52

60

54

48

54

48

42

50

44

38

46

40

34

gr. IV

60

54

46

54

48

42

48

42

36

44

38

32

42

36

30

gr. V

54

48

40

48

42

36

42

36

30

38

32

26

36

30

24

gr. VI

48

42

36

42

36

30

36

30

24

34

28

22

32

26

18

gr. VII

42

36

30

36

30

24

30

24

18

28

22

16

26

20

12

gr. VIII

36

30

24

30

24

18

24

18

12

22

14

10

20

12

8

 

MĘŻCZYŹNI

KOLUMNA

1

2

3

4

5

Motoryka

Ćwiczenia

Jedn. miary

Grupy wiekowe

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w pododdziałach powietrzno-desantowych, w JW: 2305, 4101, 4026 i w Oddziale Specjalnym ŻW w Warszawie oraz wszyscy żołnierze wykonujący skoki ze spadochronem

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe dowódców pododdziałów (batalion, kompania, pluton, drużyna, sekcja i równorzędne), pozostali żołnierze Wojsk Specjalnych oraz w korpusie osobowym ogólnym – grupa osobowa kultury fizycznej

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusie osobowym sił powietrznych – grupa osobowa pilotów i pokładowa

Żołnierze zawodowi zajmujący pozostałe stanowiska służbowe oraz będący w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusach osobowych: medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa, w korpusie osobowym wychowawczym – grupa osobowa orkiestr i zespołów estradowych, zajmujący stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych oraz z kategorią Z/O

oceny

oceny

oceny

oceny

oceny

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

Szybkość i zwinność

Bieg wahadłowy 10x10 m albo bieg zygzakiem „koperta”

sek.

gr. I

28,6

29,6

30,6

29,2

30,2

31,2

29,8

30,8

31,8

30,4

31,4

32,4

30,6

31,6

32,6

gr. II

28,9

29,9

30,9

29,5

30,5

31,5

30,1

31,1

32,1

30,7

31,7

32,7

30,9

31,9

33,2

gr. III

29,2

30,2

31,2

29,8

30,8

31,8

30,4

31,4

32,4

31,0

32,0

33,0

31,2

32,2

33,5

gr. IV

29,5

30,5

31,5

30,1

31,1

32,1

30,7

31,7

32,7

31,3

32,3

33,3

31,5

32,5

33,5

gr. V

30,1

31,1

32,1

30,7

31,7

32,7

31,3

32,3

33,3

31,9

32,9

33,9

32,1

33,1

34,1

gr. VI

30,4

31,4

32,4

31,0

32,0

33,0

31,6

32,6

33,6

32,2

33,2

34,2

32,4

33,4

34,4

gr. VII

30,7

31,7

32,7

31,3

32,3

33,3

31,9

32,9

33,9

32,5

33,5

34,5

32,7

33,7

34,7

gr. VIII

31,0

32,0

33,0

31,6

32,6

33,6

32,2

33,2

34,2

32,8

33,8

34,8

33,0

34,0

35,0

gr. I

22,6

23,6

24,6

22,8

23,8

24,8

23,0

24,0

25,0

23,2

24,2

25,2

23,4

24,4

25,4

gr. II

23,0

24,0

25,0

23,2

24,2

25,2

23,4

24,4

25,4

23,6

24,6

25,6

23,8

24,8

25,8

gr. III

23,4

24,4

25,4

23,6

24,6

25,6

23,8

24,8

25,8

24,0

25,0

26,0

24,2

25,2

26,2

gr. IV

23,8

24,8

25,8

24,0

25,0

26,0

24,2

25,2

26,2

24,4

25,4

26,4

24,6

25,6

26,6

gr. V

24,2

25,2

26,2

24,4

25,4

26,4

24,6

25,6

26,6

24,8

25,8

26,8

25,0

26,0

27,0

gr. VI

24,6

26,4

27,4

24,8

26,6

27,6

25,0

26,8

28,6

25,2

27,0

28,8

25,4

27,2

29,0

gr. VII

26,4

28,2

30,0

26,6

28,4

30,2

26,8

28,6

30,4

27,0

28,8

30,6

27,2

29,0

30,8

gr. VIII

28,2

30,0

31,8

28,4

30,2

32,0

28,6

30,4

32,2

28,8

30,6

32,4

29,0

30,8

32,6

 

KOBIETY

KOLUMNA

1

2

3

4

5

Motoryka

Ćwiczenia

Jedn. miary

Grupy wiekowe

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w pododdziałach powietrzno-desantowych, w JW: 2305, 4101, 4026 i w Oddziale Specjalnym ŻW w Warszawie oraz wszyscy żołnierze wykonujący skoki ze spadochronem

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe dowódców pododdziałów (batalion, kompania, pluton, drużyna, sekcja i równorzędne), pozostali żołnierze Wojsk Specjalnych oraz w korpusie osobowym ogólnym – grupa osobowa kultury fizycznej

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusie osobowym sił powietrznych – grupa osobowa pilotów i pokładowa

Żołnierze zawodowi zajmujący pozostałe stanowiska służbowe oraz będący w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusach osobowych: medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa, w korpusie osobowym wychowawczym – grupa osobowa orkiestr i zespołów estradowych, zajmujący stanowiska służbowe instytucjach cywilnych oraz z kategorią Z/O

oceny

oceny

oceny

oceny

oceny

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

Wytrzymałość

Marszobieg na 1000 m albo pływanie ciągłe przez 12 min.

min.

gr. I

3,55

4,25

5,10

4,00

4,30

5,15

4,10

4,40

5,25

4,15

4,45

5,30

4,20

4,50

5,35

gr. II

4,10

4,40

5,25

4,15

4,45

5.30

4,25

4,55

5.40

4,30

5,00

5.45

4,35

5,05

5.50

gr. III

4,25

4,55

5,40

4,30

5,00

5,45

4,40

5,10

5,55

4,45

5,15

6,00

4,50

5,20

6,05

gr. IV

4,40

5,25

6,10

4,45

5.30

6,15

5,00

5.40

6,25

5,15

5.45

6,30

5,30

5,50

6,35

gr. V

5,10

5,40

6,25

5,15

5,45

6,30

5,30

6,00

6,45

5,45

6,15

7,00

6,00

6,30

7,15

gr. VI

5,40

6,25

6,40

5.45

6,30

6,45

6,00

6,40

7,10

6,15

6,45

7,30

6,30

6,50

7,50

gr. VII

6,10

6,40

7,25

6,15

6,45

7,30

6,25

6,55

7,40

6,30

7,00

7,45

6,35

7,05

7,55

gr. VIII

6,25

6,55

7,40

6,30

7,00

7,45

6,40

7,10

7,55

6,45

7,15

8,00

6,50

7,20

8,05

metry

gr. I

≥ 600

599–550

549–500

≥ 575

574–525

524–475

≥ 550

549–500

499–450

≥ 525

524–475

474–425

≥ 500

499–450

449–400

gr. II

≥ 575

574–525

524–475

≥ 550

549–500

499–450

≥ 525

524–475

474–425

≥ 500

499–450

449–400

≥ 475

474–425

424–375

gr. III

≥ 550

549–500

499–450

≥ 525

524–475

474–425

≥ 500

499–450

449–400

≥ 475

474–425

424–375

≥ 450

449–400

399–350

gr. IV

≥ 525

524–475

474–425

≥ 500

499–450

449–400

≥ 475

474–425

424–375

≥ 450

449–400

399–350

≥ 425

424–375

374–325

gr. V

≥ 500

499–450

449–400

≥ 475

474–425

424–375

≥ 450

449–400

399–350

≥ 425

424–375

374–325

≥ 400

399–350

349–300

gr. VI

≥ 475

474–425

424–375

≥ 450

449–400

399–350

≥ 425

424–375

374–325

≥ 400

399–350

349–300

≥ 375

374–325

324–275

gr. VII

≥ 450

449–400

399–350

≥ 425

424–375

374–325

≥ 400

399–350

349–300

≥ 375

374–325

324–275

≥ 350

349–300

299–250

gr. VIII

≥ 425

424–375

374–325

≥ 400

399–350

349–300

≥ 375

374–325

324–275

≥ 350

349–300

299–250

≥ 325

324–275

274–225

Siła ramion

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce

liczba

gr. I

42

39

36

39

36

33

36

33

30

33

28

23

30

25

20

gr. II

39

36

33

36

33

30

33

30

27

30

25

20

27

22

17

gr. III

36

33

30

33

30

27

30

27

24

27

22

17

24

19

14

gr. IV

33

30

27

30

27

24

27

24

21

24

19

14

21

18

12

gr. V

30

27

24

27

24

21

24

21

18

21

18

12

18

15

10

gr. VI

27

24

21

24

21

18

21

18

15

18

15

10

15

12

8

gr. VII

24

21

18

21

18

15

18

15

12

15

12

8

12

10

6

gr. VIII

21

18

15

18

15

12

15

12

10

12

10

6

10

8

5

Siła mięśni brzucha

Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

liczba

gr. I

50

45

40

48

43

38

46

41

36

42

37

32

40

35

30

gr. II

48

43

38

46

41

36

44

39

34

40

35

30

38

33

28

gr. III

46

41

36

44

39

34

42

37

32

38

33

28

36

31

26

gr. IV

44

39

34

42

37

32

40

35

30

36

31

26

34

29

24

gr. V

42

37

32

40

35

30

38

33

28

34

29

24

32

27

22

gr. VI

40

35

30

38

33

28

36

31

26

32

27

22

30

25

20

gr. VII

38

33

28

36

31

26

34

29

24

30

25

20

28

23

18

gr. VIII

36

31

26

34

29

24

32

27

22

28

23

18

26

21

16

 

KOBIETY

KOLUMNA

1

2

3

4

5

Motoryka

Ćwiczenia

Jedn. miary

Grupy wiekowe

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w pododdziałach powietrzno-desantowych, w JW: 2305, 4101, 4026 i w Oddziale Specjalnym ŻW w Warszawie oraz wszyscy żołnierze wykonujący skoki ze spadochronem

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe dowódców pododdziałów (batalion, kompania, pluton, drużyna, sekcja i równorzędne), pozostali żołnierze Wojsk Specjalnych oraz w korpusie osobowym ogólnym – grupa osobowa kultury fizycznej

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusie osobowym sił powietrznych – grupa osobowa pilotów i pokładowa

Żołnierze zawodowi zajmujący pozostałe stanowiska służbowe oraz będący w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji

Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w korpusach osobowych: medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa, w korpusie osobowym wychowawczym – grupa osobowa orkiestr i zespołów estradowych, zajmujący stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych oraz z kategorią Z/O

oceny

oceny

oceny

oceny

oceny

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

Szybkość i zwinność

Bieg zygzakiem „koperta”

sek.

gr. I

25,3

26,3

27,3

25,5

26,5

27,5

25,7

26,7

28,2

26,0

27,0

28,5

26,2

27,2

29,2

gr. II

25,8

26,8

27,8

26,0

27,0

28,0

26,2

27,2

28,7

26,5

27,5

29,0

26,7

27,7

29,7

gr. III

26,3

27,3

28,3

26,5

27,5

28,5

26,7

27,7

29,2

27,0

28,0

29,5

27,2

28,2

30,2

gr. IV

27,3

28,3

29,3

27,5

28,5

29,5

27,7

28,7

30,2

28,0

29,0

30,5

28,2

29,2

31,2

gr. V

28,3

29,3

30,3

28,5

29,5

30,5

28,7

29,7

31,2

29,0

30,0

31,5

29,2

30,2

32,2

gr. VI

29,3

30,3

31,3

29,5

30,5

31,5

29,7

30,7

32,2

30,0

31,0

32,5

30,2

31,2

33,2

gr. VII

30,5

31,5

32,5

30,7

31,7

32,7

30,9

31,9

33,4

31,1

32,2

33,7

31,4

32,4

34,4

gr. VIII

32,0

33,0

34,0

32,2

33,2

34,2

32,4

33,4

34,9

32,7

33,7

35,2

32,9

33,9

35,9

 


Opis ćwiczeń:

• Marszobieg na 3000 m /1000 m/ – odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych).

Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 30 żołnierzy (na 1000m – do 15 żołnierzy). Na komendę „Start” lub sygnał grupa żołnierzy rozpoczyna próbę. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

• Pływanie ciągłe przez 12 minut – odbywa się na pływalniach krytych i otwartych (25 lub 50 metrowych), w stroju kąpielowym bez wykorzystania sprzętu pływackiego (za wyjątkiem okularów pływackich). Skok startowy wykonuje się na głowę z wysokości minimum 50 cm od lustra wody (dopuszcza się start z wody). Pływanie prowadzi się pojedynczo lub seriami. Na komendę „Na miejsca” kontrolowany staje na słupku startowym, na komendę „Start” lub sygnał wykonuje skok startowy i pokonuje sposobem dowolnym jak najdłuższy dystans w ciągu 12 minut. Na komendę „Stop” lub sygnał zatrzymuje się w miejscu podtrzymując liny wytyczającej tor, do czasu dokonania pomiaru odległości przez prowadzącego sprawdzian. Zdający może przerwać ćwiczenie po wypełnieniu norm i uzyskaniu wyniku odpowiednio na ocenę 3,4,5. Musi on jednak pozostać w wodzie do zakończenia próby i czekać na komendę „Stop” oraz zezwolenie wyjścia z wody.”

• Podciąganie się na drążku wysokim – odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia – 220 cm. Na komendę „Gotów” kontrolowany żołnierz wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych – pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz!” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka wysokiego i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych” oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.

• Bieg zygzakiem „koperta” – odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5kg. Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę pokonuje trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Zdający nie może chwytać (przytrzymywać) chorągiewki podczas próby sprawnościowej.

• Bieg wahadłowy 10 x 10 m – odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze cztery razy”, „jeszcze dwa ...”. Do ćwiczenia wykorzystujemy „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze podstawy do 3,5 kg. Zdający nie może chwytać (przytrzymywać) chorągiewkę podczas próby sprawnościowej.

• Skłony tułowia w przód w czasie 2 min. – odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kontrolowany przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon wprzód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby umożliwić splecionym palcom na głowie kontakt z podłożem (pierwsze powtórzenie). Podczas wykonywania ćwiczenia nie odrywa się bioder od podłoża. Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie obiema łopatkami i splecionymi palcami rąk powierzchni materaca”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych skłonów.

• Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławce gimnastycznej – prowadzi się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kontrolowany wykonuje podpór leżąc przodem na ławce gimnastycznej odwróconej siedziskiem do podłoża, nogi złączone lub w lekkim rozkroku – maksymalny rozstaw stóp opartych o podłoże na szerokość bioder. Na komendę „Ćwicz!” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość zaliczonych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem np.: nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę powtórzeń.

Załącznik 2. [WZÓR – KARTA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO ZA ROK]

Załącznik nr 2

WZÓR – KARTA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO ZA ROK

infoRgrafika

Strona 1

infoRgrafika

Strona 2

Załącznik 3. [ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 3

ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama