REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 50 poz. 304

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 26 marca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki dla grup działalności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

3) uchyla się załącznik nr 2a do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. M. Bucior

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 203, poz. 1720, z 2006 r. Nr 42, poz. 283, z 2007 r. Nr 117, poz. 812 i Nr 195, poz. 1408, z 2008 r. Nr 73, poz. 436 oraz z 2009 r. Nr 43, poz. 350 i Nr 223, poz. 1783.

Załącznik 1. [GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo
łecznej z dnia 26 marca 2010 r. (poz. 304)

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp.

Grupy działalności

Kod PKD*

Katego­rie ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1

2

3

4

5

1

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

A-01

9

2,53

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

A-02

9

2,53

3

Rybactwo

A-03

6

1,73

4

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

B-05

12

3,33

5

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

B-06

12

3,33

6

Górnictwo rud metali

B-07

12

3,33

7

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

B-08

12

3,33

8

Działalność usługową wspomagająca górnictwo i wydobywanie

B-09

12

3,33

9

Produkcja artykułów spożywczych

C-10

6

1,73

10

Produkcja napojów

C-11

6

1,73

11

Produkcja wyrobów tytoniowych

C-12

6

1,73

12

Produkcja wyrobów tekstylnych

C-13

4

1,20

13

Produkcja odzieży

C-14

4

1,20

14

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C-15

4

1,20

15

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

C-16

10

2,80

16

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

C-17

5

1,47

17

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C-18

5

1,47

18

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

C-19

5

1,47

19

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

C-20

6

1,73

20

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

C-21

6

1,73

21

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

C-22

7

2,00

22

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

C-23

8

2,26

23

Produkcja metali

C-24

9

2,53

24

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

C-25

9

2,53

25

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C-26

5

1,47

26

Produkcja urządzeń elektrycznych

C-27

5

1,47

27

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

C-28

7

2,00

 

1

2

3

4

5

28

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

C-29

8

2,26

29

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

C-30

8

2,26

30

Produkcja mebli

C-31

7

2,00

31

Pozostała produkcja wyrobów

C-32

7

2,00

32

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

C-33

5

1,47

33

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D-35

6

1,73

34

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

E-36

6

1,73

35

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

E-37

5

1,47

36

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

E-38

5

1,47

37

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

E-39

5

1,47

38

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

F-41

7

2,00

39

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

F-42

7

2,00

40

Roboty budowlane specjalistyczne

F-43

7

2,00

41

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G-45

5

1,47

42

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

G-46

5

1,47

43

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

G-47

5

1,47

44

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

H-49

5

1,47

45

Transport wodny

H-50

5

1,47

46

Transport lotniczy

H-51

5

1,47

47

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

H-52

5

1,47

48

Działalność pocztowa i kurierska

H-53

5

1,47

49

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

I

3

0,93

50

Informacja i komunikacja

J

5

1,47

51

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

2

0,67

52

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

L

4

1,20

53

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

3

0,93

54

Wynajem i dzierżawa

N-77

4

1,20

55

Działalność związana z zatrudnieniem

N-78

3

0,93

56

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N-79

5

1,47

57

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N-80

5

1,47

58

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

N-81

5

1,47

 

1

2

3

4

5

59

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N-82

5

1,47

60

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O, U

3

0,93

61

Edukacja

P

3

0,93

62

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Q

5

1,47

63

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

R

5

1,47

64

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

S, T

5

1,47

 

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA