reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 37, poz. 288 oraz z 2010 r. Nr 8, poz. 53) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki dokonuje się w szczególności na podstawie następujących dokumentów źródłowych:

1) odpisów z ksiąg wieczystych;

2) wpisów w rejestrach sądowych;

3) wpisów w rejestrach zastawów;

4) informacji z ewidencji i rejestrów organów administracji rządowej i samorządowej;

5) dokumentacji prawnej, organizacyjnej lub finansowo-księgowej spółki.

2. Zakres analizy, o której mowa w ust. 1, obejmuje informacje niezbędne do oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki, z uwzględnieniem specyfiki spółki oraz poziomu zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa w spółce, dotyczące w szczególności:

1) praw własności składników majątkowych;

2) ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz spółki na majątku osób trzecich;

3) ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na majątku spółki na rzecz osób trzecich;

4) praw na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym;

5) wierzytelności i zobowiązań;

6) innych praw majątkowych i niemajątkowych;

7) stanu roszczeń oraz podjętych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych;

8) posiadanych koncesji i zezwoleń, a w przypadku prowadzenia działalności wydobywczej – raportu z analizy złóż i zgodności ich eksploatacji z prawem.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki jest dokonywane przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny.”;

3) w § 16 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) cena akcji przeznaczonych do zbycia lub sposób jej ustalenia zostały określone w umowie sprzedaży akcji tej spółki zawartej uprzednio przez Skarb Państwa i Skarb Państwa posiada w tej spółce mniej niż 50 % kapitału zakładowego;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zbywane są akcje spółki, w której Skarb Państwa posiada nie więcej niż 25 % kapitału zakładowego;”,

c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) akcje są zbywane w trybie przetargu publicznego, aukcji ogłoszonej publicznie albo w trybie innym niż określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, za zgodą Rady Ministrów wyrażoną na podstawie art. 33 ust. 3 tej ustawy, o ile w każdym z tych trybów są spełnione łącznie następujące warunki:

a) tryb zbywania akcji ma charakter nieograniczony, niedyskryminujący, przejrzysty i otwarty dla wszystkich,

b) w umowie prywatyzacyjnej nie występują żadne warunki pozacenowe, które mogą prowadzić do obniżenia ceny sprzedaży akcji,

c) zbycie akcji ma nastąpić na rzecz oferenta, który zaproponował najwyższą cenę nabycia akcji,

d) oferentom zapewnia się wystarczającą ilość czasu i informacji do przeprowadzenia własnego oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki, której nabyciem akcji są zainteresowani.”.

§ 2.
Do zlecania, opracowania, odbioru i finansowania analiz stosuje się przepisy dotychczasowe, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) wszczęto i nie zakończono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zlecenie wykonania analizy, albo

2) opublikowano ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w § 10 rozporządzenia wymienionego w § 1, a przetarg nie został zakończony, albo

3) zawarto umowę o dokonanie analizy i nie dokonano jej odbioru.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 144.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama