reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POPRAWKI DO UMOWY

w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej „INTELSAT”,

przyjęte w dniu 17 listopada 2000 r. podczas 25 Nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia Stron Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej „INTELSAT” w Waszyngtonie

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 17 listopada 2000 r. podczas 25 Nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia Stron Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej „INTELSAT” w Waszyngtonie zostały przyjęte Poprawki do Umowy w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej „INTELSAT”.

Przekład

POPRAWKI DO UMOWY W SPRAWIE MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ „INTELSAT”

W tytule umowy skreśla się wyraz „INTELSAT”

Preambuła

W Preambule akapity 3-7 otrzymują brzmienie;

„zważywszy, że Międzynarodowa Organizacja Telekomunikacji Satelitarnej (ITSO) stworzyła, zgodnie z jej początkowym celem, światowy system łączności satelitarnej zapewniający świadczenie usług telekomunikacyjnych we wszystkich obszarach świata, który przyczynił się do rozwoju pokoju i zrozumienia na świecie,

biorąc pod uwagę, że 24 Zgromadzenie Stron Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej zdecydowało zrestrukturyzować i sprywatyzować tę organizację poprzez utworzenie prywatnej spółki nadzorowanej przez organizację międzyrządową,

uznając, iż zwiększona konkurencja w dziedzinie usług telekomunikacyjnych spowodowała konieczność przekazania przez Międzynarodową Organizację Telekomunikacji Satelitarnej jej systemu kosmicznego Spółce określonej w artykule I ustęp (d) niniejszej Umowy, aby jej system kosmiczny był eksploatowany w sposób umożliwiający jego rozwój komercyjny,

zmierzając do tego, by Spółka honorowała Zasady Fundamentalne określone w artykule III niniejszej Umowy oraz aby udostępniała, na zasadach komercyjnych, segment kosmiczny wymagany do świadczenia międzynarodowych usług telekomunikacyjnych o wysokiej jakości i niezawodności,

ustaliwszy, że istnieje potrzeba, aby nadzorująca międzyrządowa organizacja, której Stroną może się stać każde Państwo Członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, czuwała nad tym, aby Spółka spełniała Zasady Fundamentalne w sposób ciągły,”.

Artykuł I

W artykule I (Definicje) wprowadza się następujące zmiany:

w ustępie (a) wyraz „załącznikami” zastępuje się wyrazem „załącznikiem”, po wyrazie załącznikiem” dodaje się wyrazy „i wszelkimi do niej poprawkami” oraz skreśla się wyraz „INTELSAT”;

skreśla się ustęp (b) i ustęp (h) oznacza się jako (b);

ustęp (j) oznacza się jako ustęp (c);

ustęp (d) otrzymuje brzmienie:

„(d) „Spółka” oznacza podmiot lub podmioty prywatne, włącznie z podmiotami będącymi ich następcami, utworzone zgodnie z prawem jednego lub więcej państw, którym Międzynarodowa Organizacja Telekomunikacji Satelitarnej przekazuje system kosmiczny.”,

ustęp (e) otrzymuje brzmienie:

„(e) Na zasadach komercyjnych” oznacza zgodnie ze zwyczajową praktyką handlową przyjętą w przemyśle telekomunikacyjnym.”;

ustęp (f) oznacza się jako ustęp (p);

ustęp (k) oznacza się jako ustęp (f) i wyraz „INTELSAT” zastępuje się wyrazem „Spółki”,

skreśla się ustęp (g) i ustęp (c) oznacza się jako ustęp (g);

ustęp (h) otrzymuje brzmienie:

„(h) „Obowiązek zapewnienia ciągłości przyłączenia” albo „LCO” oznacza zobowiązanie przyjęte przez Spółkę, zgodnie z tym jak określono w kontrakcie LCO w sprawie zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych klientowi LCO.,

ustęp (i) otrzymuje brzmienie dotychczasowego ustępu (d);

ustępy (j) i (k) otrzymują brzmienie:

„(j) „Umowa w sprawie usług publicznych” (Umowa PSA) oznacza prawnie wiążący instrument, poprzez który ITSO zapewnia honorowanie przez Spółkę Zasad Fundamentalnych.”,

(k) „Zasady Fundamentalne” oznaczają zasady określone w artykule III niniejszej umowy.”,

ustęp (l) otrzymuje brzmienie:

„(l) Wspólny majątek” oznacza przydziały częstotliwości związane z pozycjami orbitalnymi, których przewidywana publikacja, koordynacja jest w toku lub które zostały zarejestrowane w imieniu Stron w ramach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego („ITU”), zgodnie z postanowieniami Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU, i które zostały przekazane Stronie lub Stronom zgodnie z artykułem XII niniejszej umowy.”,

w ustępie (m) skreśla się wyraz „oraz” oraz ustęp (m) oznacza się jako ustęp (q), ustęp (m) otrzymuje brzmienie:

„(m) „Zasięg globalny” oznacza maksymalny zasięg geograficzny na ziemi w kierunku najdalej wysuniętych na północ i na południe równoleżników widzialnych z satelitów umieszczonych na geostacjonarnych pozycjach orbitalnych;”

ustęp (n) otrzymuje brzmienie:

„(n) „Przyłączenie globalne” oznacza możliwości połączeń międzyoperatorskich dostępne klientom Spółki poprzez globalny zasięg zapewniany przez Spółkę, aby umożliwić komunikację w ramach oraz pomiędzy pięcioma regionami Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego określonymi przez konferencję pełnomocników ITU, która odbyła się w Montreux w 1965 r.;”;

po ustępie (n) dodaje się ustęp (o) w brzmieniu:

„(o) „Dostęp niedyskryminujący” oznacza uczciwe i równe możliwości dostępu do systemu Spółki;”;

po ustępie (q) dodaje się ustępy (r) i (s) w brzmieniu:

„(r) „Klienci LCO” oznacza wszystkich klientów, którzy mogą zawrzeć lub zawarli kontrakty LCO;

(s) „Administracja” oznacza wszelkie rządowe instytucje lub agencje odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań wynikających z Konstytucji, Konwencji oraz Regulaminów Administracyjnych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego”.

Artykuł II

W artykule II (Utworzenie INTELSAT) wprowadza się następujące zmiany: w tytule wyraz „INTELSAT” zastępuje się wyrazem „ITSO”;

artykuł II otrzymuje brzmienie:

„Strony, biorąc w pełni pod uwagę zasady określone w Preambule do niniejszej umowy, ustanawiają niniejszym Międzynarodową Organizację Telekomunikacji Satelitarnej, zwaną dalej „ITSO”.”.

Artykuł III

W artykule III (Zakres działalności INTELSAT) wprowadza się następujące zmiany:

tytuł artykułu III otrzymuje brzmienie: „Główne cele i Zasady Fundamentalne ITSO”;

skreśla się ustęp (a);

w ustępie (b):

skreśla się oznaczenie ustępu,

po wyrazie „traktowane” dodaje się wyrazy „dla celów zastosowania postanowień artykułu III”,

punkt (i) oznacza się jako ustęp (a) oraz punktu (ii) oznacza się jako ustęp (b),

wyrazy „spotkanie Sygnatariuszy, biorąc pod uwagę opinię przedłożoną przez Radę Gubernatorów, wyraziło na to stosowną wcześniejszą zgodę” zastępuje się wyrazami: „udzielono stosownej zgody”;

dotychczasową treść ustępu (b), wraz ze zmianami, oznacza się jako artykuł IV zmienionej umowy;

skreśla się ustępy c-f;

treść artykułu III otrzymuje brzmienie:

„(a) Biorąc pod uwagę utworzenie Spółki, głównym celem ITSO jest zagwarantowanie, poprzez Umowę w Sprawie Usług Publicznych, świadczenia przez Spółkę, na zasadach komercyjnych, międzynarodowych, publicznych usług telekomunikacyjnych, aby zapewnić wypełnienie Zasad Fundamentalnych.

(b) Zasady Fundamentalne to:

(i) utrzymanie globalnego przyłączenia i zasięgu;

(ii) obsługa klientów mających stałe przyłączenie;

(iii) umożliwienie niedyskryminującego dostępu do systemu Spółki.”.

Artykuł IV

W artykule IV (Osobowość prawna) wprowadza się następujące zmiany:

tytuł artykułu IV otrzymuje brzmienie: „Zakres krajowych publicznych usług telekomunikacyjnych”;

w ustępie (a) wyraz „INTELSAT” zastępuje się wyrazem „ITSO”;

tytuł i treść artykułu IV (Osobowość prawna), wraz ze zmianami, oznacza się jako artykuł VI zmienionej umowy.

Artykuł V

W artykule V (Zasady finansowania) wprowadza się następujące zmiany:

tytuł artykułu V otrzymuje brzmienie: „Nadzór”;

skreśla się treść artykułu V;

treść artykułu V otrzymuje brzmienie:

„ITSO podejmie wszelkie stosowne działania, włącznie z zawarciem Umowy w Sprawie Usług Publicznych, aby nadzorować wypełnianie przez Spółkę Zasad Fundamentalnych, a w szczególności zasady niedyskryminującego dostępu do systemu Spółki dla istniejących i przyszłych publicznych usług telekomunikacyjnych oferowanych przez Spółkę, w przypadku kiedy pojemność segmentu kosmicznego będzie dostępna na zasadach komercyjnych.”.

Artykuł VI

W artykule VI (Struktura INTELSAT) wprowadza się następujące zmiany:

W tytule wyraz „INTELSAT” zastępuje się wyrazem „ITSO”;

artykuł VI oznacza się jako artykuł VIII zmienionej umowy, który otrzymuje brzmienie:

„ITSO ma następujące organy:

(a) Zgromadzenie Stron; oraz

(b) organ wykonawczy, na czele którego stoi Dyrektor Generalny, odpowiedzialny przed Zgromadzeniem Stron.”.

Artykuł VII

W artykule VII (Zgromadzenie Stron) wprowadza się następujące zmiany:

artykuł VII (Zgromadzenie Stron) oznacza się jako artykuł IX zmienionej umowy;

tytuł artykułu VII otrzymuje brzmienie: „Zasady finansowania”;

treść artykułu VII otrzymuje brzmienie:

„(a) ITSO będzie finansowana przez okres dwunastu lat, określony w artykule XXI niniejszej umowy, poprzez zatrzymanie pewnych środków finansowych z chwilą przekazania Spółce systemu kosmicznego ITSO.

(b) W przypadku kontynuowania działalności po upływie okresu dwunastu lat, ITSO będzie finansowana w ramach Umowy w Sprawie Usług Publicznych.”.

Artykuł VIII

W artykule VIII (Spotkanie Sygnatariuszy) wprowadza się następujące zmiany:

skreśla się tytuł i treść artykułu VIII (Spotkanie Sygnatariuszy);

tytuł i treść artykułu VIII otrzymują brzmienie dotychczasowego artykułu VI (Struktura ITSO), wraz ze zmianami;

Artykuł IX

W artykule IX (Rada Gubernatorów: skład i głosowanie) wprowadza się następujące zmiany:

skreśla się tytuł i treść artykułu IX;

tytuł artykułu IX otrzymuje brzmienie: „Zgromadzenie Stron”;

treść artykułu IX otrzymuje brzmienie dotychczasowego artykułu VII (Zgromadzenie Stron), do którego wprowadza się następujące zmiany:

w ustępie (a) wyraz „INTELSAT” zastępuje się wyrazem „ITSO”;

skreśla się treść ustępów (b)-(e), które otrzymują następujące brzmienie:

„(b) Zgromadzenie Stron rozważa politykę ogólną i długoterminowe cele ITSO,

(c) Zgromadzenie Stron rozważa zagadnienia, którymi głównie zainteresowane są Strony jako suwerenne państwa, a w szczególności zapewnia, że Spółka będzie świadczyć, na zasadach komercyjnych, międzynarodowe publiczne usługi telekomunikacyjne w celu:

(i) utrzymania globalnego przyłączenia i zasięgu,

(ii) obsługi klientów mających stałe przyłączenie,

(iii) świadczenia niedyskryminującego dostępu do systemu Spółki,

(d) Zgromadzenie Stron ma następujące zadania i kompetencje:

(i) wydawanie dyspozycji organowi wykonawczemu ITSO, kiedy uzna za stosowne, w szczególności odnośnie przeprowadzania przez organ wykonawczy kontroli działalności Spółki, która bezpośrednio odnosi się do Zasad Fundamentalnych;

(ii) rozważanie oraz podejmowanie decyzji dotyczących propozycji poprawek do niniejszej umowy, zgodnie z artykułem XV niniejszej umowy;

(iii) mianowanie i odwoływanie Dyrektora Generalnego, zgodnie z artykułem X niniejszej umowy;

(iv) rozważanie oraz podejmowanie decyzji dotyczących przedkładanych przez Dyrektora Generalnego raportów o przestrzeganiu przez Spółkę Zasad Fundamentalnych,;

(v) rozważanie oraz podejmowanie, według uznania, decyzji dotyczących zaleceń Dyrektora Generalnego;

(vi) podejmowanie decyzji, zgodnie z ustępem (b) artykułu XIV niniejszej umowy, dotyczących wystąpienia Strony z ITSO;

(vii) podejmowanie decyzji dotyczących oficjalnych stosunków ITSO z państwami będącymi lub nie będącymi Stronami, lub z organizacjami międzynarodowymi;

(viii) rozważanie skarg przedkładanych przez Strony;

(ix) rozważanie kwestii związanych ze Wspólnym Majątkiem Stron;

(x) podejmowanie decyzji dotyczących zatwierdzeń, o których mowa w ustępie (b) art. IV niniejszej umowy;

(xi) rozważanie i zatwierdzanie budżetu ITSO na okres uzgodniony przez Zgromadzenie Stron;

(xii) podejmowanie wszelkich koniecznych decyzji dotyczących nieprzewidzianych wydatków, które mogą spowodować przekroczenie zatwierdzonego budżetu;

(xiii) powoływanie audytora do kontroli wydatków oraz kont ITSO;

(xiv) wvbór ekspertów prawnych, o których mowa w artykule 3 załącznika A do niniejszej umowy;

(xv) określenie warunków, zgodnie z którymi Dyrektor Generalny może wszcząć postępowanie arbitrażowe przeciwko Spółce na podstawie Umowy w sprawie Usług Publicznych;

(xvi) podejmowanie decyzji dotyczących poprawek proponowanych do Umowy w sprawie Usług Publicznych; oraz

(xvii) wykonywanie wszelkich innych funkcji, przyznanych Zgromadzeniu przez każdy inny artykuł niniejszej umowy.

(e) Zgromadzenie Stron spotyka się w czasie sesji zwyczajnych co dwa lata, zaczynając najpóźniej dwanaście miesięcy od daty przekazania Spółce systemu kosmicznego ITSO. Obok sesji zwyczajnych Zgromadzenie Stron może spotykać się na sesjach nadzwyczajnych, które mogą być zwoływane na wniosek organu wykonawczego działającego zgodnie z postanowieniami ustępu (k) artykułu X, lub na pisemny wniosek jednej lub większej liczby Stron, skierowany do Dyrektora Generalnego, określający cel sesji i poparty co najmniej przez jedną trzecią Stron, włącznie ze Stronami kierującymi wniosek. Zgromadzenie Stron określi warunki zwoływania nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Stron przez Dyrektora Generalnego.”...

w ustępie (f) skreśla się wyrazy „Każda Strona rozporządza jednym głosem”;

na końcu ustępu (f) dodaje się następującą treść:

„Strony mogą głosować za pośrednictwem pełnomocnika lub za pomocą innych środków, które Zgromadzenie Stron uzna za stosowne, i otrzymają niezbędne informacje z właściwym wyprzedzeniem sesji Zgromadzenia Stron.”;

dotychczasowy ustęp (g) oznacza się jako ustęp (h) i po wyrazie „funkcjonariuszy” dodaje się wyrazy:

”, a także postanowienia dotyczące uczestnictwa i głosowania.”;

ustęp (g) otrzymuje brzmienie:

„(g) każda Strona rozporządza jednym głosem na każdym Zgromadzeniu Stron.”;

dotychczasowy ustęp (h) oznacza się jako ustęp (i) niniejszego artykułu, skreśla się wyrazy „w rozumieniu artykułu 8 Porozumienia Eksploatacyjnego” oraz wyraz „INTELSAT” zastępuje się wyrazem „ITSO”.

Artykuł X

W artykule X (Rada Gubernatorów: funkcje) wprowadza się następujące zmiany:

skreśla się tytuł i treść artykułu X;

tytuł artykułu X otrzymuje brzmienie „Dyrektor Generalny”;

treść artykułu X otrzymuje brzmienie:

„(a) Na czele organu wykonawczego stoi Dyrektor Generalny, który odpowiada bezpośrednio przed Zgromadzeniem Stron.

(b) Dyrektor Generalny:

(i) jest najwyższym funkcjonariuszem oraz prawnym przedstawicielem ITSO i odpowiada za wykonywanie wszystkich funkcji kierowniczych, w tym za realizowanie praw wynikających z kontraktu;

(ii) działa zgodnie z polityką i wytycznymi Zgromadzenia Stron; oraz (iii) jest mianowany przez Zgromadzenie Stron na okres czterech lat albo inny okres, ustalony przez Zgromadzenie Stron. Dyrektor Generalny może zostać odwołany ze stanowiska przez Zgromadzenie Stron z uzasadnionych powodów. Nikt nie może zostać mianowany na stanowisko Dyrektora Generalnego na okres dłuższy niż osiem lat.

(c) Najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze Dyrektora Generalnego i rekrutacji innych członków organu wykonawczego jest konieczność zapewnienia personelu o najwyższych kwalifikacjach; rzetelnego, kompetentnego i efektywnego, biorąc jednocześnie pod uwagę ewentualne korzyści wynikające z naboru personelu w oparciu o zróżnicowanie regionalne i geograficzne. Dyrektor Generalny i inni funkcjonariusze organu wykonawczego nie będą podejmować żadnych działań niezgodnych z ich obowiązkami w ITSO.

(d) Dyrektor Generalny, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami Zgromadzenia Stron, określa strukturę, stan zatrudnienia personelu oraz standardowe warunki zatrudniania wyższych funkcjonariuszy i pracowników, a także mianuje personel organu wykonawczego. Dyrektor Generalny może wybierać konsultantów lub innych doradców organu wykonawczego.

(e) Dyrektor Generalny nadzoruje wypełnianie przez Spółkę Zasad Fundamentalnych.

(f) Dyrektor Generalny:

(i) monitoruje wypełnianie przez Spółkę Zasad Fundamentalnych w zakresie obsługi klientów LCO poprzez honorowanie kontraktów LCO;

(ii) rozpatruje decyzje podejmowane przez Spółkę dotyczące wniosków o zawarcie kontraktu LCO;

(iii) udziela pomocy klientom LCO przy rozwiązywaniu sporów ze Spółką poprzez zapewnienie obsługi mediatorskiej; oraz

(iv) w przypadku, gdy klient LCO podejmie decyzję o wszczęciu postępowania arbitrażowego przeciwko Spółce, doradza w kwestii wyboru konsultantów i arbitrów.

(g) Dyrektor Generalny sporządza dla stron raport dotyczący spraw, o których mowa w ustępach (d)-(f).

(h) Zgodnie z warunkami, które zostaną ustalone przez Zgromadzenie Stron, Dyrektor Generalny może wszcząć postępowanie arbitrażowe przeciwko Spółce, na podstawie Umowy w sprawie Usług Publicznych.

(i) Postępowanie Dyrektora Generalnego wobec Spółki będzie opierać się o Umowę w sprawie Usług Publicznych.

(j) Dyrektor Generalny, w imieniu ITSO, rozważa wszystkie problemy powstające w związku ze Wspólnym Majątkiem Stron oraz przekazuje opinie Stron do wiadomości notyfikującej administracji (notyfikujących administracji).

(k) Jeżeli zdaniem Dyrektora Generalnego niepodjęcie przez Stronę działania w myśl artykułu XI ustęp (c) niniejszej umowy osłabiło zdolność Spółki do wypełniania Zasad Fundamentalnych, wówczas Dyrektor skontaktuje się z tą Stroną w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz może zwołać, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Zgromadzenie Stron na podstawie artykułu IX ustęp (e) niniejszej umowy, nadzwyczajną sesję Zgromadzenia Stron.

(l) Zgromadzenie Stron wyznaczy wyższego rangą urzędnika organu wykonawczego do pełnienia obowiązków Dyrektora Generalnego, w przypadku kiedy Dyrektor Generalny jest nieobecny lub nie może pełnić swoich obowiązków, lub gdy jego stanowisko jest nie obsadzone. Pełniący obowiązki Dyrektora Generalnego ma możność wykonywania wszystkich zadań Dyrektora Generalnego zgodnie z niniejszą umową. W przypadku wakatu, pełniący obowiązki Dyrektora Generalnego sprawuje tę funkcję do czasu objęcia urzędu przez Dyrektora Generalnego mianowanego i zatwierdzonego, tak szybko jak to możliwe, zgodnie z punktem (iii) ustępu (b) niniejszego artykułu.”

Artykuł XI

W artykule XI (Dyrektor Generalny) wprowadza się następujące zmiany:

tytułu artykułu XI otrzymuje brzmienie „Prawa i obowiązki Stron”;

treść artykułu XI otrzymuje brzmienie dotychczasowego artykułu XIV (Prawa i obowiązki), do którego wprowadza się następujące zmiany:

w ustępie (a) skreśla się wyrazy „i Sygnatariusze”, po wyrazie „preambule” dodaje się przecinek i wyrazy „Zasadach Fundamentalnych określonych w artykule III”;

w ustępie (b) skreśla się wyrazy „i wszyscy Sygnatariusze” oraz „i wszystkich Sygnatariuszy”, zastępuje się wyraz „INTELSAT” oraz wyrazem „ITSO”, skreśla się wyrazy „lub Porozumienia Eksploatacyjnego” oraz po wyrazie „Stroną” - skreśla się wyrazy „lub Sygnatariuszem”;

skreśla się ustępy(c)-(g), ustęp (c) otrzymuje brzmienie:

„(c) Wszystkie Strony podejmują wymagane działania w sposób przejrzysty, niedyskryminujący oraz - z punku widzenia reguł konkurencji - neutralny, zgodnie z obowiązującymi ich krajowymi procedurami i stosownymi umowami międzynarodowymi, których są stronami, tak aby Spółka mogła wypełniać Zasady Fundamentalne.”.

Artykuł XII

W artykule XII (Zarząd Tymczasowy i Sekretarz Generalny) wprowadza się następujące zmiany:

skreśla się tytuł i treść artykułu XII;

tytuł artykułu XII otrzymuje brzmienie: „Przydziały częstotliwości”;

treść artykułu XII otrzymuje brzmienie:

„(a) Strony ITSO zatrzymają pozycje orbitalne i przydziały częstotliwości, których koordynacja jest w toku lub które zostały zarejestrowane w imieniu Stron w ramach ITU zgodnie z postanowieniami Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU, do czasu powiadomienia Depozytariusza przez administrację notyfikującą (administracje notyfikujące) o zatwierdzeniu, przyjęciu lub ratyfikacji niniejszej umowy. Strony wybiorą spośród członków ITSO Stronę, która będzie reprezentować w ITU wszystkie Strony członkowskie ITSO przez okres, w którym Strony ITSO zachowują te przydziały częstotliwości.

(b) Po otrzymaniu informacji od Depozytariusza o zatwierdzeniu, przyjęciu lub ratyfikacji niniejszej umowy przez Stronę wybraną przez Zgromadzenie Stron, aby pełniła funkcję administracji notyfikującej dla Spółki, Strona wybrana w myśl ustępu (a) do reprezentowania wszystkich Stron w okresie zachowania przez ITSO przydziałów częstotliwości przekaże te przydziały częstotliwości wybranej administracji notyfikującej (administracjom notyfikującym).

(c) Każda Strona wyłoniona do pełnienia funkcji administracji notyfikującej dla Spółki będzie, zgodnie z jej obowiązującym prawem krajowym:

(i) wydawać zezwolenia na użytkowanie takiego przydziału częstotliwości przez Spółkę, który pozwoli na wypełnienie Zasad Fundamentalnych; oraz

(ii) anulować dany przydział częstotliwości zgodnie z procedurami ITU, w przypadku kiedy zezwolenie na użytkowanie takiego przydziału częstotliwości już nie obowiązuje lub Spółka nie potrzebuje już takiego zakresu częstotliwości.

(d) Bez względu na wszelkie inne postanowienia niniejszej umowy, w przypadku gdy Strona działająca jako administracja notyfikująca dla Spółki przestaje być członkiem ITSO na podstawie artykułu XIV niniejszej umowy, wówczas Strona ta będzie związana wszystkimi stosownymi postanowieniami określonymi w niniejszej umowie i w Regulaminie Radiokomunikacyjnym ITU do czasu, kiedy dane przydziały częstotliwości zostaną przekazane innej Stronie zgodnie z procedurami ITU.

(e) Każda Strona wyłoniona do pełnienia funkcji administracji notyfikującej zgodnie z ustępem (c) niniejszego artykułu:

(i) przynajmniej raz do roku sporządza sprawozdanie dla Dyrektora Generalnego dotyczące postępowania administracji notyfikującej wobec Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez tę Stronę zobowiązań wynikających z ustępu (c) artykułu XI niniejszej umowy;

(ii) zwraca się do Dyrektora Generalnego o opinię, w imieniu ITSO, na temat działań wymaganych w celu zrealizowania przez Spółkę Zasad Fundamentalnych;

(iii) współpracuje z Dyrektorem Generalnym, w imieniu ITSO, w zakresie potencjalnych działań, jakie może podjąć administracja notyfikująca (administracje notyfikujące), aby rozszerzyć dostęp krajom mającym stałe przyłączenie;

(iv) informuje i konsultuje się z Dyrektorem Generalnym w sprawie skoordynowania wobec ITU działań dotyczących systemu satelitarnego i podejmowanych w imieniu Spółki, aby zapewnić utrzymanie globalnego przyłączenia oraz świadczenie usług użytkownikom mającym stałe przyłączenie;

(v) prowadzi konsultacje z ITU w sprawie potrzeb użytkowników mających stałe przyłączenie w zakresie łączności satelitarnej.”

Artykuł XIII

W artykule XIII (Nabywanie) wprowadza się następujące zmiany:

skreśla się tytuł i treść artykułu XIII;

dotychczasowy artykuł XV oznacza się jako artykuł XIII zmienionej umowy;

tytuł artykułu XIII zmienionej umowy otrzymuje brzmienie: „Siedziba ITSO, przywileje, zwolnienia, immunitety”;

treść artykułu XIII zmienionej umowy otrzymuje brzmienie dotychczasowego artykułu XV, do którego wprowadza się następujące zmiany:

w ustępie (a) wyraz „INTELSAT” zastępuje się wyrazem „ITSO”, kropkę na końcu ustępu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się po przecinku następujące wyrazy: „D.C., o ile Zgromadzenie Stron nie ustali inaczej;”;

w ustępie (b) skreśla się wyrazy „oraz od wszelkich opłat celnych za satelity telekomunikacyjne, elementy i części zamienne do tych satelitów, które mogą być wystrzelone w celu wykorzystania systemu światowego” oraz zastępuje się wyraz „INTELSAT” wyrazem „ITSO”, tam gdzie występuje;

w ustępie (c) wyraz „INTELSAT” zastępuje się wyrazem „ITSO” w pierwszych pięciu miejscach, w których występuje, skreśla się na końcu pierwszego zdania wyrazy: „Sygnatariuszom i ich przedstawicielom, a także osobom uczestniczącym w postępowaniu arbitrażowym” oraz skreśla się zdanie: „Umowa w sprawie siedziby powinna zawierać postanowienia, zgodnie z którymi wszyscy Sygnatariusze, z wyjątkiem Sygnatariusza wyznaczonego przez Stronę, na której terytorium znajduje się siedziba, będą zwolnieni na terytorium tej Strony od krajowych podatków od dochodów pochodzących z INTELSAT na terytorium tej strony.”

Artykuł XVI

W artykule XVI (Wystąpienie) wprowadza się następujące zmiany:

artykułu XVI oznacza się jako artykuł XIV zmienionej umowy, który otrzymuje brzmienie:

„(a) (i) Każda ze Stron może dobrowolnie wystąpić z ITSO. Strona powinna skierować pisemne zawiadomienie do Depozytariusza o decyzji wystąpienia.

(ii) Zawiadomienie o decyzji wystąpienia przez Stronę zgodnie z punktem (i) ustępu (a) niniejszego artykułu zostanie skierowane przez Depozytariusza do wszystkich Stron oraz do organu wykonawczego.

(iii) Z zastrzeżeniem ustępu (d) artykułu XII niniejszej umowy, dobrowolne wystąpienie nabierze mocy i niniejsza umowa przestanie obowiązywać w stosunku do Strony trzy miesiące po dacie otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w punkcie (i) ustępu (a) niniejszego artykułu.

(b) (i) Jeżeli wydaje się, że Strona nie wywiązała się z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, Zgromadzenie Stron - po otrzymaniu zawiadomienia w tej sprawie lub działając z własnej inicjatywy oraz po wysłuchaniu wszystkich wyjaśnień Strony, w razie stwierdzenia że niewywiązanie się z zobowiązań miało rzeczywiście miejsce - może podjąć decyzję, że uważa się, iż Strona wystąpiła z ITSO. Niniejsza Umowa przestanie obowiązywać w stosunku do tej Strony począwszy od dnia, w którym została podjęta taka decyzja. W tym celu może zostać zwołana nadzwyczajna sesja Zgromadzenia Stron.

(ii) Jeżeli Zgromadzenie Stron zdecyduje, w myśl punktu (i) ustępu (b) niniejszego artykułu, aby uważać, iż Strona wystąpiła z ITSO, wówczas organ wykonawczy zawiadomi Depozytariusza, który przekaże to zawiadomienie wszystkim Stronom.

(c) W przypadku otrzymania przez Depozytariusza lub organ wykonawczy zawiadomienia o decyzji wystąpienia na podstawie punktu (i) ustępu (a) niniejszego artykułu, Strona przekazująca zawiadomienie przestaje mieć jakiekolwiek prawa do reprezentacji lub głosowania w Zgromadzeniu Stron i - po otrzymaniu zawiadomienia - nie będzie ponosić odpowiedzialności ani mieć obowiązków.

(d) Jeżeli Zgromadzenie Stron uważa, na podstawie ustępu (b) niniejszego artykułu, iż Strona wystąpiła z ITSO, wówczas Strona ta nie będzie ponosić odpowiedzialności ani mieć obowiązków po wydaniu takiej decyzji.

(e) Od żadnej ze Stron nie będzie wymagać się wystąpienia z ITSO, jako bezpośredni skutek jakiejkolwiek zmian statusu tej Strony w Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym.”

Artykuł XVII

Artykuł XVII (Poprawka) oznacza się jako artykuł XV zmienionej umowy, z tym że w artykule XVII wprowadza się następujące zmiany:

na końcu ustępu (a) skreśla się wyrazy „i Sygnatariuszom”;

w ustępie (b) wyraz „postanowieniem” zastępuje się wyrazem „procedurami”, wyraz „artykule VII” zastępuje się wyrazem „artykule IX” oraz skreśla się ostatnie zdanie tego ustępu;

w ustępie (c) wyraz „artykule VII” zastępuje się wyrazem „artykule IX”;

ustępu (d) otrzymuje brzmienie:

„(d) Poprawka, która została zatwierdzona przez Zgromadzenie Stron, wejdzie w życie zgodnie z ustępem (e) niniejszego artykułu po otrzymaniu przez Depozytariusza zawiadomienia o jej zatwierdzeniu, przyjęciu lub ratyfikacji od dwóch trzecich Państw, które były Stronami w dniu, w którym poprawka została zatwierdzona przez Zgromadzenie Stron.”;

w ustępie (e) wyraz „INTELSAT” zastępuje się wyrazem „ITSO”.

Artykuł XVIII

Artykuł XVIII (Rozstrzyganie sporów) oznacza się jako artykuł XVI zmienionej umowy, który otrzymuje brzmienie:

„(a) Wszelkie spory prawne dotyczące praw i obowiązków przewidzianych niniejszą umową, wynikające między Stronami albo pomiędzy ITSO i jedną ze Stron lub większą liczbą Stron, o ile nie zostały rozstrzygnięte w inny sposób we właściwym czasie, zostaną poddane arbitrażowi, zgodnie z postanowieniami załącznika A do niniejszej umowy.

(b) Wszelkie spory prawne dotyczące praw i obowiązków przewidzianych niniejszą umową, wynikające między Stroną a Państwem, które przestało być Stroną lub pomiędzy ITSO a Państwem, które przestało być Stroną, a które wyniknęły po tym jak Państwo to przestało być Stroną, o ile nie zostały rozstrzygnięte w inny sposób we właściwym czasie, zastaną poddane arbitrażowi, zgodnie z postanowieniami załącznika A do niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem że Państwo, które przestało być Stroną wyrazi nań zgodę. Jeżeli Państwo przestaje być Stroną po tym jak spór, w którym uczestniczy jako Strona, został poddany arbitrażowi na mocy ustępu (a) niniejszego artykułu, arbitraż będzie kontynuowany i zakończony.

(c) Wszelkie spory prawne wynikające z umów między ITSO a jakąkolwiek ze Stron podlegają postanowieniom w sprawie rozstrzygania sporów zawartych w tych umowach. W przypadku braku takich postanowień, przedmiotowe spory - jeżeli nie zostały rozstrzygnięte w inny sposób - mogą być poddane arbitrażowi, zgodnie z postanowieniami załącznika A do niniejszej umowy, o ile strony sporu wyrażą na to zgodę.”

Artykuł XIX

Artykuł XIX (Podpisanie) oznacza się jako artykuł XVII zmienionej umowy, z tym że w artykule XIX wprowadza się następujące zmiany:

w ustępie (a) punkt (ii) po wyrazach: „Państwa-Członka” dodaje się wyrazy: „Organizacji Narodów Zjednoczonych lub”.

Artykuł XX

Artykuł XX (Wejście w życie) oznacza się jako artykuł XVIII zmienionej umowy, z tym że w artykule XX wprowadza się następujące zmiany :

ustęp (a) otrzymuje brzmienie:

„(a) Niniejsza umowa wejdzie w życie po upływie sześćdziesięciu dni od dnia, w którym została podpisana bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia albo została ratyfikowana, przyjęta, zatwierdzona lub była przedmiotem przystąpienia przez dwie trzecie Państw, które były stronami Umowy Tymczasowej w dniu, w którym niniejsza umowa została otwarta do podpisu, z zastrzeżeniem że te dwie trzecie obejmuje strony Umowy Tymczasowej, które w tym czasie posiadały co najmniej dwie trzecie kwot przewidzianych Porozumieniem Specjalnym. Bez względu na powyższe postanowienie, niniejsza umowa nie wejdzie w życie wcześniej niż osiem miesięcy lub później niż osiemnaście miesięcy po dniu jej otwarcia do podpisu.”;

ostatnie zdanie ustępu (c) otrzymuje brzmienie;

„(c) Jeżeli stosowanie tymczasowe ustanie na podstawie punktów (ii) lub (iii) niniejszego ustępu, do praw i obowiązków Strony stosuje się postanowienia ustępu (c) artykułu XIV niniejszej umowy”.

skreśla się ustęp (d) oraz ustęp (e) oznacza się jako ustęp (d).

Artykuł XXI

Artykuł XXI (Postanowienia różne) oznacza się jako artykuł XIX zmienionej umowy, z tym że w artykule XXI wprowadza się następujące zmiany:

zastępuje się wyraz „INTELSAT”, tam gdzie występuje, wyrazem „ITSO”;

w ustępie (b) skreśla się wyrazy „i Sygnatariuszom”.

Artykuł XXII

Artykuł XXII (Depozytariusz) oznacza się jako artykuł XX zmienionej umowy, z tym że w artykule XXII wprowadza się następujące zmiany:

zastępuje się wyraz „INTELSAT”, tam gdzie występuje, wyrazem „ITSO”;

w ustępie (a) „artykuł XIX” oznacza się jako „artykuł XVII”;

w ustępie (b) artykuł „XIX” i artykuł „XX” oznacza się odpowiednio jako artykuł „XVII” i artykuł „XVIII”;

w ustępie (c) skreśla się tekst po wyrazach: „Karty Narodów Zjednoczonych.” i umieszcza się go na końcu ostatniego artykułu zmienionej umowy.

Nowy artykuł

wprowadza się nowy artykuł XXI zatytułowany „Okres obowiązywania”, który otrzymuje brzmienie:

„Niniejsza umowa będzie obowiązywać przez co najmniej dwanaście lat od daty przekazania Spółce systemu kosmicznego ITSO. Zgromadzenie Stron może rozwiązać niniejszą umowę, ze skutkiem obowiązującym z dniem dwunastej rocznicy przekazania Spółce systemu kosmicznego ITSO, w drodze głosowania Stron przeprowadzonego zgodnie z ustępem (f) artykułu IX niniejszej umowy. Taka decyzja będzie uważana za decyzję dotyczącą sprawy merytorycznej.”

Ogólne wskazówki odnośnie do wszystkich artykułów

Po wprowadzeniu poprawek artykuły zostaną uszeregowane w porządku numerycznym a ustępy każdego artykułu zostaną umieszczone w porządku alfabetycznym.

Załącznik A

Skreśla się Załącznik A.

Załącznik B

Skreśla się Załącznik B.

Załącznik C

Do Załącznika C wprowadza się następujące zmiany:

„Załącznik C” otrzymuje oznaczenie „Załącznik A”;

w tytule skreśla się wyrazy: „, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE XVIII NINIEJSZEJ UMOWY I ARTYKUŁU 20 POROZUMIENIA EKSPLOATACYJNEGO”;

w artykule 1, „artykuł XVIII” oznacza się jako „artykuł XVI” oraz skreśla się wyrazy „oraz artykule 20 Porozumienia Eksploatacyjnego i w załączniku do niego”;

w artykule 2, „artykuł XVIII” oznacza się jako „artykuł XVI” oraz skreśla się wyrazy „oraz artykule 20 Porozumienia Eksploatacyjnego i w załączniku do Porozumienia Eksploatacyjnego”;

w artykule 3:

w ustępie (a) wyraz „następnej” występujący przed wyrazami „zwykłej sesji” zastępuje się wyrazami „następującej po niej”;

w ustępie (c), na końcu pierwszego zdania, wprowadza się zdanie o następującym brzmieniu: „Członkowie grupy ekspertów mogą uczestniczyć w tym posiedzeniu osobiście lub za pomocą środków elektronicznych”; tekst na końcu ustępu (c): „”INTELSAT” w rozumieniu artykułu 8 Porozumienia Eksploatacyjnego” zastępuje się wyrazem „ITSO”;

w ustępie (d) skreśla się drugie zdanie;

w ustępie (e) skreśla się wyrazy „Rada Gubernatorów”;

ustęp (g) skreśla się;

w artykule 4:

w ustępie (a), w punkcie (iv), „artykuł XVIII” oznacza się jako „artykuł XVI”, skreśla się wyrazy: „lub artykułem 20 Porozumienia Eksploatacyjnego”;

w ustępie (b) skreśla się wyrazy „i każdemu Sygnatariuszowi”;

w artykule 7:

w ustępie (b) wyrazy „która wyznaczyła Sygnatariuszy, oraz Sygnatariusze, których wyznaczające Strony są stronami” zastępuje się wyrazami „która jest stroną”, wyraz „INTELSAT”, tam gdzie występuje, zastępuje się wyrazem „ITSO” oraz skreśla się wyrazy „i wszyscy Sygnatariusze”;

w ustępie (f) „artykuł XVIII” oznacza się jako „artykuł XVI” oraz skreśla się wyrazy „i artykułu 20 Porozumienia Eksploatacyjnego oraz załącznika do Porozumienia Eksploatacyjnego”;

w ustępie (h) „artykuł XVIII” oznacza się jako „artykuł XVI” oraz skreśla się wyrazy „oraz artykułu 20 Porozumienia Eksploatacyjnego i załącznika do Porozumienia Eksploatacyjnego”;

w ustępie (k) skreśla się wyrazy „i Sygnatariuszom”;

w artykule 9 skreśla się ustęp (a) oraz oznaczenie ustępu „(b)”, wyrazy „Każda inna Strona, każdy Sygnatariusz lub INTELSAT* zastępuje się wyrazami „Każda Strona nie będąca stroną sporu lub ITSO”;

w artykule 11 wyrazy „, każdy Sygnatariusz i INTELSAT” zastępuje się wyrazami „i ITSO”;

w artykule 13:

w ustępie (a), w punkcie (i), skreśla się wyrazy „i Porozumieniu Eksploatacyjnym”;

w ustępie (b) skreśla się wyrazy „lub Porozumienia Eksploatacyjnego”, wyraz „INTELSAT” zastępuje się wyrazem „ITSO” oraz skreśla się wyrazy „i Sygnatariuszy” po wyrazie „Strony”;

w artykule 14 wyraz „INTELSAT”, tam gdzie występuje, zastępuje się wyrazem „ITSO” oraz skreśla się wyrazy „w rozumieniu artykułu 8 Porozumienia Eksploatacyjnego”.

Załącznik D

Skreśla się Załącznik D.

Wersja angielska

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 26 lutego 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

LS.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama