REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 796

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 czerwca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Dotacja nie przysługuje organizacji badawczej na badania, których cel lub metodyka pokrywają się z celem lub metodyką badań finansowanych z innych źródeł, prowadzonych przez tę organizację na tych samych gatunkach.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, sporządzoną na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 16;

2) wykaz publikacji składających się na dorobek naukowy zespołu badawczego w zakresie objętym wnioskiem o udzielenie dotacji, w tym osoby kierującej badaniami;

3) szczegółowy opis zadania;

4) zestawienie wydatków planowanych w ramach poszczególnych rodzajów kosztów wyszczególnionych w kalkulacji, o której mowa w pkt 1;

5) oświadczenie wnioskodawcy, że cel lub metodyka badań objętych wnioskiem nie pokrywają się z celem lub metodyką badań finansowanych z innych źródeł, prowadzonych przez tego wnioskodawcę na tych samych gatunkach.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Rozpatrując wniosek o udzielenie dotacji na badania określone w ust. 1, bierze się pod uwagę ich wartość naukową, adekwatność kosztów tych badań do oczekiwanych wyników, możliwość wykonania badań przez zespół badawczy oraz doświadczenie zespołu badawczego w prowadzeniu badań w danym zakresie, w tym osoby kierującej badaniami.”,

d) w ust. 6 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawozdania merytorycznego z wykonanego zadania w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym wykonano badania.”,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca:

1) 50% udzielonej dotacji w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym została udzielona dotacja;

2) pozostałą kwotę udzielonej dotacji w terminie do dnia 10 grudnia roku, w którym została udzielona dotacja.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) lp. 26 otrzymuje brzmienie:

26

Prowadzenie ksiąg koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, kuców i ardenów polskich

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

5 435 000

 

b) lp. 40 otrzymuje brzmienie:

40

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, kuców i ardenów polskich oraz oceny wartości hodowlanej koni rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

1 866 000

 

c) lp. 48 otrzymuje brzmienie:

48

Prowadzenie oceny wartości hodowlanej jednego buhaja przeznaczonego do wykorzystania w sztucznym unasiennianiu bydła

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

54 000 za sztukę

 

3) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Wnioski o udzielenie dotacji, o której mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, za 2014 r. składa się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
Dotacja, o której mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, za 2014 r. może być udzielona na pokrycie kosztów badań, o których mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, poniesionych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1772, z 2011 r. Nr 121, poz. 691, z 2012 r. poz. 271 oraz z 2013 r. poz. 752.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 czerwca 2014 r. (poz. 796)

Załącznik nr 1

STAWKI DOTACJI NA ZADANIA OBEJMUJĄCE WYKONANIE BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Lp.

Zadanie

Stawka
(w złotych)

1

2

3

1

Badania nad efektywnością markerów funkcjonalnych w powiązaniu z analizą reologiczną w mikroskali dla oceny cech jakościowych pszenicy zwyczajnej

162 000

2

Wykorzystanie markerów molekularnych i fenotypowych do identyfikacji genów odporności pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez Oculimacula yallundae i Oculimacula acuformis

120 000

3

Badania nad wpływem translokacji 1B/1R na efektywność uzyskiwania linii DH pszenicy oraz ich wartość technologiczną

200 100

4

Mapowanie asocjacyjne genów odporności na rdzę brunatną (Puccinia triticina) i septoriozę paskowaną liści (Septoria tritici) w pszenicy

170 000

5

Identyfikacja zmienności genetycznej pszenicy korelującej z potencjałem plonotwórczym i wybranymi cechami systemu korzeniowego

150 000

6

Poszukiwanie oraz wykorzystanie markerów fenotypowych, metabolicznych i molekularnych do badania typów odporności na fuzariozę kłosów u form pszenicy o zróżnicowanej podatności

442 000

7

Identyfikacja efektywnych genów odporności na wybrane choroby wirusowe i grzybowe pszenicy zwyczajnej

200 000

8

Tolerancja na stresy abiotyczne – genotypowanie pszenicy w oparciu o strategię genów kandydujących

150 000

9

Efektywność piramidowania genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. tritici) i rdzę brunatną (Puccinia triticina) w pszenicy ozimej

170 000

10

Toksyny białkowe Stagonospora nodorum i ich związek z patogenicznością oraz odpornością pszenżyta i pszenicy na septoriozę liści i plew

219 000

11

Określenie czynników decydujących o zimowaniu pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego w warunkach polskich

150 000

12

Analiza zmienności somaklonalnej indukowanej w kulturach in vitro u roślin zbożowych

80 000

13

Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych do skrócenia cyklu hodowlanego pszenżyta oraz do poprawy efektywności selekcji – miejscowo-specyficzna mutageneza z wykorzystaniem miejscowo-specyficznych nukleaz

175 300

14

Badanie typów odporności pszenżyta ozimego na fuzariozę kłosów za pomocą markerów fenotypowych i metabolicznych

185 000

15

Poszukiwanie markerów molekularnych genów utrzymania sterylności pyłku u pszenżyta z cms Tt

155 000

16

Badania nad optymalizacją metod indukowanego podwajania garnituru chromosomowego w haploidalnych regenerantach pszenżyta

100 000

17

Wytwarzanie nowych źródeł genetycznych pszenżyta w oparciu o krzyżowanie oddalone

80 000

18

Badania nad zwiększeniem efektywności uzyskiwania haploidów w procesie androgenezy oraz optymalizacja parametrów otrzymywania podwojonych haploidów pszenżyta ozimego i jarego

120 000

19

Badania nad zwiększeniem odporności żyta na sporysz i na fuzariozę kłosów przez poznanie interakcji pasożyt – żywiciel – środowisko z wykorzystaniem genetycznych źródeł odporności na Claviceps purpurea i grzyby rodzaju Fusarium

143 750

20

Poszukiwanie wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS-C oraz z cytoplazmą CMS-Pampa

190 000

21

Poszukiwanie markerów molekularnych genów przywracania płodności pyłku u żyta (Secale cereale L.) z CMS-Pampa

155 000

22

Poszukiwanie źródeł genetycznej odporności na mączniaka i rdzę w kolekcji linii, rodów i odmian żyta

100 000

23

Analiza zmienności epigenetycznej indukowanej stresem suszy oraz ocena jej stabilności transgeneracyjnej w aspekcie tolerancji jęczmienia na stres niedoboru wody

159 000

24

Badania nad wpływem brasinosteroidów na tolerancję roślin jęczmienia na stres niedoboru wody

98 000

25

Molekularne podstawy zjawiska albinizmu w kulturach izolowanych mikrospor jęczmienia

220 800

26

Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz

198 000

27

Współdziałanie odporności na mączniaka (Blumeria graminis f.sp. hordei) warunkowanej genem mlo z wartością cech gospodarczych jęczmienia ozimego

140 000

28

Badania zdrowotności owsa (Avena sativa L.) z uwzględnieniem biologii i szkodliwości wybranych patogenów dla tego zboża

90 000

29

Poszukiwanie źródeł odporności owsa (Avena sativa L.) na nowy patogeniczny i mykotoksynotwórczy gatunek – Fusarium langsethiae

48 300

30

Mapowanie sprzężeniowe i asocjacyjne owsa zwyczajnego

200 000

31

Piramidyzacja genów odporności na rdzę koronową w genomie owsa oraz identyfikacja i lokalizacja markerów DNA dla tych genów

80 000

32

Badanie składników determinujących wartość odżywczą i funkcjonalną owsa oraz ich relacji w ziarnie obłuszczonym i oplewionym

97 000

33

Poszukiwanie form kukurydzy o wysokiej odporności na fuzariozę kolb i zgorzel podstawy łodygi powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium spp.

130 000

34

Określenie zróżnicowania genetycznego linii wsobnych kukurydzy za pomocą markerów molekularnych

85 000

35

Identyfikacja genów związanych z ekspresją zimotrwałości i tolerancji suszy u form introgresywnych Lolium multiflorum/Festuca arundinacea

150 000

36

Gromadzenie i ocena kolekcji ekotypów traw wieloletnich z uwzględnieniem cech warunkujących ich wykorzystanie na cele alternatywne

160 000

37

Badanie możliwości zwiększenia żywotności i stopnia zapylenia kwiatów gryki zwyczajnej w celu uzyskania wyższego plonu nasion

160 000

38

Badanie cech warunkujących zawiązywanie nasion, ich jakość oraz plon w wybranych gatunkach traw wieloletnich

151 000

39

Cecha wczesności kwitnienia u łubinu białego i łubinu żółtego – podstawy genetyczne i molekularne

100 000

40

Identyfikacja rejonów w genomie grochu, warunkujących wybrane parametry sprawności fizjologicznej, jako istotnego elementu odporności na stresy abiotyczne

160 000

41

Identyfikacja i sposób dziedziczenia genów warunkujących odporność na choroby grzybowe i niską zawartość alkaloidów w doskonaleniu wartości użytkowej łubinów, ze szczególnym uwzględnieniem łubinu żółtego

183 000

42

Analiza zmienności genetycznej i piramidyzacja genów warunkujących cechy użytkowe łubinu białego

75 000

43

Analiza bioróżnorodności zasobów genowych soi przydatnej do hodowli w warunkach klimatycznych Polski i opracowanie metodyki krzyżowania międzygatunkowego Glycine max x Glycine soja

80 000

44

Identyfikacja i zastosowanie fenotypowych i molekularnych markerów tolerancji na stres suszy u buraka cukrowego

178 300

45

Opracowanie metod globalnej analizy polimorfizmów w genomie buraka cukrowego

230 000

46

Badania nad mechanizmami warunkującymi proces embriogenezy gametycznej u buraka cukrowego

140 000

47

Jedno- i wielozmienne modele analizy wariancji i kowariancji dla doświadczeń populacyjnych i mieszańcowych z rzepakiem ozimym

120 000

48

Badanie genomu rzepaku ozimego przy wykorzystaniu markerów molekularnych

330 000

49

Badanie bioróżnorodności gatunków z plemienia Brassiceae w celu otrzymania form rzepaku ulepszonych pod względem odporności na patogeny

120 000

50

Zastosowanie konwencjonalnych i molekularnych narzędzi fitopatologicznych w poszukiwaniu źródeł odporności na kiłę kapusty oraz charakterystyka aktualnej populacji patogenu w Polsce

215 000

51

Wprowadzanie nowych alleli z pul genowych różnych gatunków z rodzaju Brassica do bazy genowej rzepaku ozimego

130 000

52

Badania nad indukcją embriogenezy mikrospor u roślin z rodzaju Brassica

130 000

53

Wykorzystanie nowej puli genowej dla uzyskania form rzepaku ozimego o zmienionych cechach jakościowych

250 000

54

Introdukcja genów odporności na choroby i owady oraz męskiej sterylności z pokrewnych gatunków rodzaju Brassica do rzepaku (Brassica napus L.)

160 000

55

Opracowanie modeli kalibracyjnych dla spektrometru NIRS o zakresie widma 400–2500 nm dla oznaczania glukozynolanów, białka, NDF, ADF oraz steroli i badania zmienności tych związków w roślinach oleistych

145 000

56

Badania ekspresji i genetyczna charakterystyka odporności na bakterie Dickeya solani w wyróżnionych źródłach odporności w ziemniaku na poziomie diploidalnym

140 000

57

Badania nad opracowaniem metod selektywnej izolacji oraz czułej identyfikacji bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w trudnych diagnostycznie próbach środowiskowych

400 000

58

Opracowanie czułych metod wykrywania najważniejszych wirusów ziemniaka

357 000

59

Badania tolerancji odmian ziemniaka na stresy abiotyczne w świetle postępujących zmian klimatycznych

200 000

60

Wyróżnianie form ziemniaka o złożonej odporności na mątwiki atakujące ziemniak przy wykorzystaniu metod konwencjonalnych i molekularnych. Charakterystyka nowego źródła odporności na Globodera pallida znalezionego w Solanum gourlayi

154 000

61

Wyróżnianie i charakterystyka tetraploidalnych form ziemniaka odpornych na wirusy M i S ziemniaka z wykorzystaniem selekcji metodami konwencjonalnymi i markerami molekularnymi

143 000

62

Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej w odniesieniu do wybranych cech użytkowych ziemniaka jadalnego w różnych systemach uprawy

172 000

63

Eliminacja patogenów niekwarantannowych (bakterie endogenne i wirusy) oraz kontrola zdrowotności roślin ziemniaka w banku in vitro

120 000

64

Wykorzystanie metod biotechnologicznych do poszerzenia zmienności genetycznej warzyw kapustnych

220 000

65

Otrzymywanie homozygotycznych roślin buraka ćwikłowego z zastosowaniem embriogenezy gametycznej

200 000

66

Badania nad opracowaniem molekularnej metody identyfikacji genów warunkujących ważne cechy użytkowe pomidora

210 000

67

Otrzymanie nowej zmienności genetycznej warzyw kapustowatych przy wykorzystaniu krzyżowań oddalonych w rodzaju Brassica

200 000

68

Analiza czynników genetycznych związanych z przywracaniem płodności roślin buraka ćwikłowego

110 000

69

Opracowanie i wykorzystanie wysokowydajnych technik selekcji genomowej w doskonaleniu warzyw

220 000

70

Indukowanie zmienności genetycznej jabłoni na drodze poliploidyzacji in vitro oraz ocena fenotypowa i genetyczna uzyskanych poliploidów w odniesieniu do diploidalnych form wyjściowych

104 500

71

Analiza genetyczna i molekularna wybranych genotypów jabłoni (Malus domestica) dla skrócenia okresu juwenilnego i poprawy jakości owoców

270 000

72

Ocena potencjału genetycznego wybranych genotypów borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) w oparciu o czynnikowy układ krzyżowań

175 000

73

Poszukiwanie regionów DNA sprzężonych z tolerancją wegetatywnych podkładek jabłoni na niskie temperatury poprzez analizę transkryptomu i ocenę stopnia polimorfizmu genów kandydujących

190 000

74

Badania nad saturacją mapy genetycznej Elsanta x Senga Sengana pod kątem lokalizacji genów sprzężonych z ważnymi cechami użytkowymi truskawki (Fragaria x ananassa)

190 000

75

Badania nad możliwością poszerzenia zmienności genetycznej maliny właściwej (Rubus idaeus) pod względem różnej pory dojrzewania i jakości owoców

175 000

76

Badania nad możliwością zwiększenia zawartości składników bioaktywnych w owocach truskawki na drodze hybrydyzacji wewnątrz- i międzygatunkowej w obrębie rodzaju Fragaria

190 000

77

Hybrydyzacja oddalona gatunków Prunus cerasifera (ałycza), Prunus armeniaca (morela), Prunus salicina (śliwa japońska), Prunus domestica (śliwa domowa) w celu zwiększenia bioróżnorodności genetycznej w obrębie rodzaju Prunus

190 000

78

Charakterystyka markerów molekularnych, sprzężonych z odpornością na wielkopąkowca porzeczkowego (Cecidophyopsis ribis)

142 500

79

Analiza czynników warunkujących organogenezę agrestu (Ribes grossularia L.) w kulturach in vitro i in vivo oraz ocena genetyczna i fenotypowa otrzymanego materiału

140 000

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-17
  • Data wejścia w życie: 2014-06-18
  • Data obowiązywania: 2014-06-18
  • Dokument traci ważność: 2015-08-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA