REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 752

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 21 czerwca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw rolnictwa corocznie, do dnia 30 listopada, ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra wykazy, o których mowa w ust. 1, na rok następny oraz zamieszcza je na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący tego ministra.”,

b) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, sporządzoną na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 16;

2) wykaz publikacji składających się na dorobek naukowy organizacji badawczej w prowadzeniu badań w zakresie objętym wnioskiem o udzielenie dotacji, w tym osoby kierującej badaniami;

3) szczegółowy opis zadania;

4) harmonogram działań.

9. Rozpatrując wniosek o udzielenie dotacji na badania, o których mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę efektywność ekonomiczną i finansową organizacji badawczej, możliwość osiągnięcia zaproponowanych celów, doświadczenie organizacji badawczej w prowadzeniu badań w danym zakresie, w tym osoby kierującej badaniami, oraz oczekiwaną wiarygodność uzyskanych wyników badań. W przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, bierze się pod uwagę dodatkowo konieczność opracowania poszczególnych rozwiązań lub uzyskania informacji w danym zakresie oraz rzeczywistą i szacowaną wielkość produkcji ekologicznej.”,

c) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 12 pkt 2, sporządza się w formie dokumentu elektronicznego w formacie Excel, zgodnie ze wzorem, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 8, w terminie do dnia 5 grudnia roku, w którym została udzielona dotacja.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wzór nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1772, z 2011 r. Nr 121, poz. 691 oraz z 2012 r. poz. 271.

Załącznik 1. [RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA DOTACJĄ I ROCZNE STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 21 czerwca 2013 r. (poz. 752)

Załącznik nr 1

RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA DOTACJĄ I ROCZNE STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Lp.

Zadanie

Rodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją

Roczna stawka
dotacji
(w złotych)

1

2

3

4

1

Utrzymanie jednego lisa pospolitego pastelowego lub lisa pospolitego białoszyjnego w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

187

za sztukę

2

Utrzymanie jednego tchórza w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

145

za sztukę

3

Utrzymanie jednego królika popielniańskiego białego w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

125

za sztukę

4

Utrzymanie jednej szynszyli beżowej w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

125

za sztukę

 

1

2

3

4

5

Utrzymanie jednej nutrii w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

125

za sztukę

6

Utrzymanie jednej kury w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

63

za sztukę

7

Utrzymanie jednej gęsi w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

307

za sztukę

8

Utrzymanie jednej kaczki w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

235

za sztukę

9

Utrzymanie jednej rodziny pszczelej rasy środkowoeuropejskiej w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

167

za rodzinę

 

1

2

3

4

10

Utrzymanie jednej rodziny pszczelej w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

167

za rodzinę

11

Utrzymanie jednej rodziny pszczelej w strefie izolacyjnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

115

za rodzinę

12

Realizacja zadań w stadach zachowawczych wiodących określonych w programach hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej:

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

 

 

1) linii M Augustowska

136 000

 

2) linii M Asta

83 000

 

3) linii M Kampinoska

140 000

 

4) linii M Północna

40 000

13

Pozyskanie, konfekcjonowanie i przechowywanie nasienia bydła populacji objętych ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

4

za porcję

14

Organizacja Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w tym nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie

1) nagrody finansowe i rzeczowe dla hodowców za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie

2) wynagrodzenia

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

300 000

 

1

2

3

4

15

Organizacja pokazu hodowlanego zwierząt futerkowych

1) nagrody rzeczowe i dyplomy dla hodowców laureatów pokazu w poszczególnych gatunkach i odmianach zwierząt futerkowych

2) wynagrodzenia

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

25 000

16

Organizacja pokazu hodowlanego pszczół

1) wynagrodzenia

2) podróże służbowe

3) usługi

4) zużycie materiałów i energia

5) pozostałe koszty

25 000

17

Nagrody przyznane i wypłacone za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na regionalnych, okręgowych, wojewódzkich, branżowych i specjalistycznych wystawach zwierząt hodowlanych

25 000

18

Nagrody przyznane i wypłacone za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II lub III lokaty na Mistrzostwach Polski Młodych Koni organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, jako próby użytkowości dla 4-, 5-, 6- i 7-letnich koni ras: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej lub trakeńskiej, w dyscyplinach:

 

 

1) ujeżdżenie

 

8 550

 

2) skoki przez przeszkody

 

11 400

 

3) wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)

 

8 550

 

4) powożenie zaprzęgami jednokonnymi

 

3 000

 

1

2

3

4

19

Nagrody przyznane i wypłacone za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II, III lub IV lokaty na ogólnopolskich czempionatach hodowlanych koni, organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, w rasie:

 

 

1) małopolskiej

6 800

 

2) wielkopolskiej

6 800

 

3) polski koń szlachetny półkrwi

6 800

 

4) śląskiej

6 800

 

5) polski koń zimnokrwisty

6 800

 

6) huculskiej

6 800

 

7) konik polski

6 800

 

8) kuc

6 800

 

9) trakeńskiej

6 800

20

Nagrody przyznane i wypłacone za konie czystej krwi arabskiej hodowli krajowej, które zdobyły tytuły czempionów, wiceczempionów, I, II lub III lokaty na ogólnopolskim czempionacie koni czystej krwi arabskiej, afiliowanym przez Europejską Organizację Konia Arabskiego (ECAHO), po potwierdzeniu przez podmiot upoważniony do prowadzenia księgi stadnej koni czystej krwi arabskiej zgodności organizacji tych czempionatów z regulaminem ECAHO

15 600

21

Prowadzenie ksiąg bydła ras mlecznych, z wyjątkiem rasy białogrzbietej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

5 445 000

 

1

2

3

4

22

Prowadzenie ksiąg bydła rasy białogrzbietej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

166 000

23

Prowadzenie ksiąg bydła ras mięsnych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

1 120 000

24

Prowadzenie ksiąg świń, z wyjątkiem ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

3 785 000

25

Prowadzenie ksiąg świń ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

228 000

26

Prowadzenie ksiąg koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i kuców

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

5 435 000

 

1

2

3

4

27

Prowadzenie ksiąg koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

249 000

28

Prowadzenie ksiąg koni rasy trakeńskiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

62 000

29

Prowadzenie ksiąg kuców szetlandzkich

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

62 000

30

Prowadzenie ksiąg koni rasy kłusak

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

52 000

31

Prowadzenie ksiąg owiec

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

3 532 000

32

Prowadzenie ksiąg kóz, z wyjątkiem rasy karpackiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

40 000

 

1

2

3

4

33

Prowadzenie ksiąg kóz rasy karpackiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

40 000

34

Prowadzenie ksiąg drobiu

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

104 000

35

Prowadzenie ksiąg rodów drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

63 000

36

Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

44 350 000

37

Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła ras mięsnych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

1 327 000

38

Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń, z wyjątkiem ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8 019 000

 

1

2

3

4

39

Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

73 000

40

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i kuców oraz oceny wartości hodowlanej koni rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

1 866 000

41

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

218 000

42

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy trakeńskiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

155 000

43

Prowadzenie oceny wartości użytkowej kuców szetlandzkich

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

31 000

 

1

2

3

4

44

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy kłusak

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

21 000

45

Prowadzenie oceny wartości użytkowej owiec

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

3 680 000

46

Prowadzenie oceny wartości użytkowej kóz

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

40 000

47

Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, z wyłączeniem oceny testowej wartości użytkowej drobiu

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

2 282 000

48

Prowadzenie oceny wartości hodowlanej jednego buhaja przeznaczonego do wykorzystania w sztucznym unasiennianiu bydła

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

67 000

za sztukę

 

Załącznik 2. [WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZADAŃ W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO]

Załącznik nr 2

wzór nr 14

WNIOSEK
o dofinansowanie kosztów zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego

infoRgrafika

Załącznik 3. [MAKSYMALNA LICZBA ZWIERZĄT, RODZIN PSZCZELICH I PORCJI NASIENIA BYDŁA, NA KTÓRE MOŻE BYĆ UDZIELONA DOTACJA]

Załącznik nr 3

MAKSYMALNA LICZBA ZWIERZĄT, RODZIN PSZCZELICH I PORCJI NASIENIA BYDŁA, NA KTÓRE MOŻE BYĆ UDZIELONA DOTACJA

Lp.

Zadanie

Liczba

1

2

3

 

Utrzymanie populacji objętych ochroną zasobów genetycznych:

 

1

lisów pospolitych:

 

 

1) pastelowych

110 samic

 

2) białoszyjnych

110 samic

2

tchórzy

200 samic

3

królików popielniańskich białych

350 samic

4

szynszyli beżowych

200 samic

5

nutrii:

 

 

1) standardowych

220 samic

 

2) białych niealbinotycznych

20 samic

 

3) bursztynowo-złocistych

50 samic

 

4) perłowych

50 samic

 

5) pastelowych

50 samic

 

6) sobolowych

20 samic

 

7) czarnych dominujących

70 samic

 

8) grenlandzkich

220 samic

6

kur:

 

 

1) polbar (Pb)

800 kur

 

2) zielononóżka kuropatwiana (Zk)

800 kur

 

3) leghorn (G-99)

800 kur

 

4) leghorn (H-22)

930 kur

 

5) rhode island red (R-11)

930 kur

 

6) sussex (S-66)

930 kur

 

7) żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33)

1 130 kur

 

8) zielononóżka kuropatwiana (Z-11)

1 130 kur

 

9) rhode island red (K-22)

1 050 kur

 

10) rhode island white (A-33)

1 080 kur

 

11) rhode island white (A-22)

660 kur

 

12) rhode island white (A-88)

660 kur

 

13) rhode island red (K-44)

660 kur

 

14) rhode island red (K-66)

660 kur

 

15) new hampshire (N-11)

660 kur

 

16) barred rock (P-11)

660 kur

 

17) barred rock (WJ-44)

660 kur

 

18) barred plymouth rock (D-11)

660 kur

 

19) leghorn (H-33)

660 kur

 

1

2

3

7

gęsi:

 

 

1) biłgorajskiej (Bi)

600 gęsi

 

2) zatorskiej (ZD-1)

450 gęsi

 

3) lubelskiej (Lu)

250 gęsi

 

4) kieleckiej (Ki)

250 gęsi

 

5) podkarpackiej (Pd)

250 gęsi

 

6) kartuskiej (Ka)

300 gęsi

 

7) rypińskiej (Ry)

250 gęsi

 

8) suwalskiej (Su)

300 gęsi

 

9) garbonosej (Ga)

250 gęsi

 

10) romańskiej (Ro)

280 gęsi

 

11) pomorskiej (Po)

250 gęsi

 

12) słowackiej (Sł)

300 gęsi

 

13) landes (LsD-01)

300 gęsi

 

14) kubańskiej (Ku)

400 gęsi

8

kaczek:

 

 

1) pekin krajowy (P-33)

200 kaczek

 

2) kaczek pomniejszonych (K-2)

200 kaczek

 

3) pekin duński (P-8)

200 kaczek

 

4) pekin francuski (P-9)

200 kaczek

 

5) pekin angielski (LsA)

200 kaczek

 

6) KhO-1

200 kaczek

 

7) pekin krajowy (P-11)

500 kaczek

 

8) pekin krajowy (P-22)

700 kaczek

 

9) pekin krajowy (P-44)

750 kaczek

 

10) pekin krajowy (P-55)

700 kaczek

9

rodzin pszczelich rasy środkowoeuropejskiej:

 

 

1) linii M Augustowska

200 rodzin pszczelich

 

2) linii M Północna

200 rodzin pszczelich

 

3) linii M Asta

170 rodzin pszczelich

 

4) linii M Kampinoska

120 rodzin pszczelich

 

Utrzymanie rodzin pszczelich:

 

10

w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich

350 rodzin pszczelich

11

w strefie izolacyjnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich

400 rodzin pszczelich

12

Pozyskanie, konfekcjonowanie i przechowywanie nasienia bydła populacji objętych ochroną zasobów genetycznych

7 000 porcji nasienia buhajów

13

Prowadzenie oceny wartości hodowlanej jednego buhaja przeznaczonego do wykorzystania w sztucznym unasiennianiu bydła

263 buhaje

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-28
  • Data wejścia w życie: 2013-06-29
  • Data obowiązywania: 2013-06-29
  • Dokument traci ważność: 2015-08-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA