REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 121 poz. 691

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 2 czerwca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 i Nr 259, poz. 1772) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. a,

b) w ust. 3 uchyla się pkt 2,

c) w ust. 4:

– w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) lit. b, dołącza się sporządzoną na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 7, wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją,”,

– w pkt 2 dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie zwierzęta prezentowane i oceniane na wystawach zwierząt hodowlanych, organizowanych jako regionalne, okręgowe, wojewódzkie, branżowe lub specjalistyczne, są zwierzętami hodowlanymi w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.”,

d) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ust. 1 pkt 1 lit. b, w dwóch częściach, przy czym:

a) pierwszą część dotacji – w terminie 3 dni przed dniem rozpoczęcia Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w kwocie przeznaczonej na nagrody przewidzianej we wstępnej kalkulacji kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, sporządzonej na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 7,

b) drugą część dotacji – po przedłożeniu rozliczenia dotacji sporządzonego na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 8, uwzględniającego pierwszą część wypłaconej dotacji, w terminie do dnia 30 września;”;

2) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) bulwy te zostały:

a) uznane za spełniające wymagania w zakresie zdrowotności określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, po laboratoryjnej ocenie zdrowotności sadzeniaków ziemniaka,

b) określone jako porażone lub prawdopodobnie porażone przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterię Ralstonia solanacearum w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum;

2) z bulwami tymi postąpiono w sposób określony w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum albo bulwy te, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora, wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez te bakterie, lecz przed wydaniem tej decyzji, zostały sprzedane, za zgodą wojewódzkiego inspektora, do zakładu przetwórczego spełniającego wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Ralstonia solanacearum.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, została wydana w grudniu danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaków z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny nastąpiła do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, została wydana w roku następującym po roku, w którym bulwy, w przypadku których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora, wskazujące na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub Ralstonia solanacearum, zostały sprzedane do zakładu przetwórczego spełniającego wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tych bakterii, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.”;

3) w § 11 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Podmiot, któremu została udzielona dotacja, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa rozliczenie dotacji sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 8, w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym wykonano badania.”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

6) w załączniku nr 9 do rozporządzenia lp. 100 otrzymuje brzmienie:

100

Poszerzenie zmienności genetycznej u cebuli zwyczajnej (Allium cepa L.) przez krzyżowania międzygatunkowe w rodzaju Allium

250 000

 

§ 2.
 Do wniosków o udzielenie dotacji za 2011 r. złożonych od dnia 1 stycznia 2011 r. i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Załącznik 1. [RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA DOTACJĄ I ROCZNE STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 2 czerwca 2011 r. (poz. 691)

Załącznik nr 1

RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA DOTACJĄ I ROCZNE STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Lp.

Zadanie

Rodzaj kosztów kwalifikujących się
do objęcia dotacją

Roczna
stawka dotacji
(w złotych)

1

2

3

4

1

Utrzymanie jednej świni w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

570
za sztukę

2

Utrzymanie jednego lisa pospolitego pastelowego lub lisa pospolitego białoszyjnego w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

160
za sztukę

 

1

2

3

4

3

Utrzymanie jednego tchórza w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

120
za sztukę

4

Utrzymanie jednego królika popielniańskiego białego w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

105
za sztukę

5

Utrzymanie jednej szynszyli beżowej w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

105
za sztukę

6

Utrzymanie jednej nutrii w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

105
za sztukę

7

Utrzymanie jednej kury w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

50
za sztukę

8

Utrzymanie jednej gęsi w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

270
za sztukę

9

Utrzymanie jednej kaczki w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

202
za sztukę

 

1

2

3

4

10

Utrzymanie jednej rodziny pszczelej rasy środkowoeuropejskiej w populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

145
za rodzinę

11

Utrzymanie jednej rodziny pszczelej w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

140
za rodzinę

12

Utrzymanie jednej rodziny pszczelej w strefie izolacyjnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

100
za rodzinę

13

Realizacja zadań w stadach zachowawczych wiodących określonych w programach hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej:

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

 

1) linii M Augustowska

135 000

2) linii M Asta

70 000

3) linii M Kampinoska

135 000

4) linii M Północna

32 000

14

Pozyskanie, konfekcjonowanie i przechowywanie nasienia bydła populacji objętych ochroną zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) pasze

4) podróże służbowe

5) usługi

6) zużycie materiałów i energia

7) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

8) pozostałe koszty

3
za porcję

15

Organizacja Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w tym nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie

1) nagrody finansowe i rzeczowe dla hodowców za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie

2) wynagrodzenia

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

300 000

16

Organizacja pokazu hodowlanego zwierząt futerkowych

1) nagrody rzeczowe i dyplomy dla hodowców laureatów pokazu w poszczególnych gatunkach i odmianach zwierząt futerkowych

2) wynagrodzenia

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) pozostałe koszty

25 000

 

1

2

3

4

17

Organizacja pokazu hodowlanego pszczół

1) wynagrodzenia

2) podróże służbowe

3) usługi

4) zużycie materiałów i energia

5) pozostałe koszty

25 000

18

Nagrody przyznane i wypłacone za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na regionalnych, okręgowych, wojewódzkich, branżowych i specjalistycznych wystawach zwierząt hodowlanych

 

25 000

19

Nagrody przyznane i wypłacone za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II lub III lokaty na Mistrzostwach Polski Młodych Koni organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, jako próby użytkowości dla 4-, 5-, 6- i 7-letnich koni rasy: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej lub trakeńskiej, w dyscyplinach:

 

 

1) ujeżdżenie

 8 550

2) skoki przez przeszkody

11 400

3) wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)

 8 550

4) powożenie zaprzęgami jednokonnymi

 3 000

20

Nagrody przyznane i wypłacone za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II, III lub IV lokaty na ogólnopolskich czempionatach hodowlanych koni, organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, w rasie:

 

 

1) małopolskiej

6 800

2) wielkopolskiej

6 800

3) polski koń szlachetny półkrwi

6 800

4) śląskiej

6 800

5) polski koń zimnokrwisty

6 800

6) huculskiej

6 800

7) konik polski

6 800

8) kuc

6 800

9) trakeńskiej

6 800

21

Nagrody przyznane i wypłacone za konie czystej krwi arabskiej hodowli krajowej, które zdobyły tytuły czempionów, wiceczempionów, I, II lub III lokaty na ogólnopolskim czempionacie koni czystej krwi arabskiej, afiliowanym przez Europejską Organizację Konia Arabskiego (ECAHO), po potwierdzeniu przez podmiot upoważniony do prowadzenia księgi stadnej koni czystej krwi arabskiej zgodności organizacji tych czempionatów z regulaminem ECAHO

 

15 600

 

1

2

3

4

22

Prowadzenie ksiąg bydła ras mlecznych, z wyjątkiem rasy białogrzbietej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

5 070 000

23

Prowadzenie ksiąg bydła rasy białogrzbietej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

150 000

24

Prowadzenie ksiąg bydła ras mięsnych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

1 000 000

25

Prowadzenie ksiąg świń, z wyjątkiem rasy złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

3 520 000

26

Prowadzenie ksiąg świń rasy złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

200 000

27

Prowadzenie ksiąg koni rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i kuców

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

5 060 000

28

Prowadzenie ksiąg koni rasy pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

225 000

 

1

2

3

4

29

Prowadzenie ksiąg koni rasy trakeńskiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

55 000

30

Prowadzenie ksiąg kuców szetlandzkich

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

55 000

31

Prowadzenie ksiąg koni rasy kłusak

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

45 000

32

Prowadzenie ksiąg owiec

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

3 180 000

33

Prowadzenie ksiąg kóz, z wyjątkiem rasy karpackiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

40 000

34

Prowadzenie ksiąg kóz rasy karpackiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

25 000

35

Prowadzenie ksiąg drobiu

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

90 000

 

1

2

3

4

36

Prowadzenie ksiąg rodów drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

50 000

37

Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

41 700 000

38

Prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła rasy mięsnych

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

1 260 000

39

Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń, z wyjątkiem rasy złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

7 460 000

40

Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń rasy złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

60 000

41

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i kuców oraz oceny wartości hodowlanej koni rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

1 680 000

42

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

200 000

 

1

2

3

4

43

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy trakeńskiej

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

140 000

44

Prowadzenie oceny wartości użytkowej kuców szetlandzkich

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

25 000

45

Prowadzenie oceny wartości użytkowej koni rasy kłusak

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

15 000

46

Prowadzenie oceny wartości użytkowej owiec

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

3 500 000

47

Prowadzenie oceny wartości użytkowej kóz

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

40 000

48

Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, z wyłączeniem oceny testowej wartości użytkowej drobiu

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

2 100 000

49

Prowadzenie oceny wartości hodowlanej jednego buhaja przeznaczonego do wykorzystania w sztucznym unasiennianiu bydła

1) wynagrodzenia

2) pochodne od wynagrodzeń

3) podróże służbowe

4) usługi

5) zużycie materiałów i energia

6) amortyzacja (planowane zużycie środków trwałych)

7) pozostałe koszty

8) narzut kosztów ogólnych

64 000
za sztukę

 

Załącznik 2. [MAKSYMALNA LICZBA ZWIERZĄT, RODZIN PSZCZELICH I PORCJI NASIENIA BYDŁA, NA KTÓRE MOŻE BYĆ UDZIELONA DOTACJA]

Załącznik nr 2

MAKSYMALNA LICZBA ZWIERZĄT, RODZIN PSZCZELICH I PORCJI NASIENIA BYDŁA, NA KTÓRE MOŻE BYĆ UDZIELONA DOTACJA

Lp.

Zadanie

Liczba

1

2

3

 

Utrzymanie populacji objętych ochroną zasobów genetycznych:

 

1

Świń:

 

 

1) rasy złotnickiej białej

70 loch

 

2) rasy złotnickiej pstrej

70 loch

 

3) rasy puławskiej

160 loch

2

Lisów pospolitych:

 

 

1) pastelowych

110 samic

 

2) białoszyjnych

110 samic

3

Tchórzy

200 samic

4

Królików popielniańskich białych

250 samic

5

Szynszyli beżowych

200 samic

6

Nutrii:

 

 

1) standardowych

220 samic

 

2) białych niealbinotycznych

20 samic

 

3) bursztynowo-złocistych

50 samic

 

4) perłowych

50 samic

 

5) pastelowych

50 samic

 

6) sobolowych

20 samic

 

7) czarnych dominujących

70 samic

 

8) grenlandzkich

220 samic

7

Kur:

 

 

1) polbar (Pb)

800 kur

 

2) zielononóżka kuropatwiana (Zk)

800 kur

 

3) leghorn (G-99)

800 kur

 

4) leghorn (H-22)

800 kur

 

5) rhode island red (R-11)

800 kur

 

6) sussex (S-66)

800 kur

 

7) żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33)

1 000 kur

 

8) zielononóżka kuropatwiana (Z-11)

1 000 kur

 

9) rhode island red (K-22)

1 050 kur

 

10) rhode island white (A-33)

950 kur

 

11) rhode island white (A-22)

660 kur

 

12) rhode island white (A-88)

660 kur

 

13) rhode island red (K-44)

660 kur

 

14) rhode island red (K-66)

660 kur

 

15) new hampshire (N-11)

660 kur

 

16) barred rock (P-11)

660 kur

 

17) barred rock (WJ-44)

660 kur

 

18) barred plymouth rock (D-11)

660 kur

 

19) leghorn (H-33)

660 kur

 

1

2

3

8

Gęsi:

 

 

1) biłgorajskiej (Bi)

450 gęsi

 

2) zatorskiej (ZD-1)

450 gęsi

 

3) lubelskiej (Lu)

250 gęsi

 

4) kieleckiej (Ki)

250 gęsi

 

5) podkarpackiej (Pd)

250 gęsi

 

6) kartuskiej (Ka)

300 gęsi

 

7) rypińskiej (Ry)

250 gęsi

 

8) suwalskiej (Su)

300 gęsi

 

9) garbonosej (Ga)

250 gęsi

 

10) romańskiej (Ro)

280 gęsi

 

11) pomorskiej (Po)

250 gęsi

 

12) słowackiej (Sł)

300 gęsi

 

13) landes (LsD-01)

300 gęsi

 

14) kubańskiej (Ku)

400 gęsi

9

Kaczek:

 

 

1) pekin krajowy (P-33)

200 kaczek

 

2) kaczek pomniejszonych (K-2)

200 kaczek

 

3) pekin duński (P-8)

200 kaczek

 

4) pekin francuski (P-9)

200 kaczek

 

5) pekin angielski (LsA)

200 kaczek

 

6) KhO-1

200 kaczek

 

7) pekin krajowy (P-11)

500 kaczek

 

8) pekin krajowy (P-22)

700 kaczek

 

9) pekin krajowy (P-44)

750 kaczek

 

10) pekin krajowy (P-55)

700 kaczek

10

Rodzin pszczelich rasy środkowoeuropejskiej:

 

 

1) linii M Augustowska

130 rodzin pszczelich

 

2) linii M Północna

200 rodzin pszczelich

 

3) linii M Asta

170 rodzin pszczelich

 

4) linii M Kampinoska

120 rodzin pszczelich

 

Utrzymanie rodzin pszczelich:

 

11

Rodziny pszczele w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich

280 rodzin pszczelich

12

Rodziny pszczele w strefie izolacyjnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich

320 rodzin pszczelich

13

Pozyskanie, konfekcjonowanie i przechowywanie nasienia bydła populacji objętych ochroną zasobów genetycznych

7 000 porcji nasienia buhajów

14

Prowadzenie oceny wartości hodowlanej jednego buhaja przeznaczonego do wykorzystania w sztucznym unasiennianiu bydła

263 buhaje

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-10
  • Data wejścia w życie: 2011-06-10
  • Data obowiązywania: 2011-06-10
  • Dokument traci ważność: 2015-08-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA